Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ka­da įjungs šil­dy­mą?

At­ėjus spa­liui ir pra­si­dė­jus žvar­bioms bei lie­tin­goms die­noms, o lau­ko tem­pe­ra­tū­rai jau ne kar­tą nu­kri­tus že­miau de­šim­ties laips­nių, įdo­mu, kad pra­si­dės nau­ja­sis 2018–2019 me­tų šil­dy­mo se­zo­nas.

Savivaldybės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je in­for­muo­ja­ma, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio įsa­ky­mu nuo spa­lio ant­ros die­nos šil­dy­mas tu­ri bū­ti įjung­tas vi­so­se Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se svei­ka­tos prie­žiū­ros ir gy­dy­mo įstai­go­se, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se, ben­dro­jo la­vi­ni­mo įstai­go­se, so­cia­li­nes ir vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čio­se įstai­go­se.
Tad ti­ki­ma­si, kad ne­tru­kus ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams ne­be­teks šal­ti žvar­biais ru­dens va­ka­rais – nau­ja­sis 2018–2019 me­tų šil­dy­mo se­zo­nas bus pra­dė­tas.
Ži­no­me, kad yra tai­syk­lė, jog lau­ko tem­pe­ra­tū­rai tris pa­ras lai­kan­tis že­miau de­šim­ties laips­nių ši­lu­mos, šil­dy­mas tu­rė­tų bū­ti įjung­tas vi­siems cen­tri­nio šil­dy­mo pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tiems gy­ven­to­jams.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Ka­zys Mi­lie­rius sa­kė, kad pa­leis­ti ši­lu­mos tie­ki­mą dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams dar ne­sku­bės. Pa­sak jo, vis­kas dar de­ri­na­ma, kas­dien ma­tuo­ja­ma lau­ko tem­pe­ra­tū­ra. Oro są­ly­gos nė­ra to­kios pra­stos, kad rei­kė­tų šil­dy­ti pa­tal­pas, die­no­mis pa­šil­džius sau­lu­tei, nė­ra šal­ta. Be to, dar ne­už­fik­suo­ta tri­jų pa­rų iš ei­lės, kad tem­pe­ra­tū­ra nu­kris­tų že­miau de­šim­ties laips­nių. O ir gy­ven­to­jai nu­si­skun­di­mų ne­pa­tei­kė.
Kaip sa­kė K. Mi­lie­rius, ar­ti­miau­sių die­nų orų prog­no­zės taip pat džiu­gi­na. Prog­no­zuo­ja­ma, kad sa­vait­ga­lio orai bus sau­lė­ti ir šil­ti.
„Kol kas į Vie­tos ūkio sky­rių skam­bi­no tik vie­nas plun­giš­kis ir tei­ra­vo­si, ka­da bus įjung­ta šil­dy­mo sis­te­ma. Ta­čiau šis as­muo ne­bu­vo nei už, nei prieš šil­dy­mą. UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ kol kas ne­su­lau­kė nė vie­no skam­bu­čio“, – pa­brė­žė K. Mi­lie­rius.
Per­nai, pa­sak pa­šne­ko­vo, šil­dy­mo se­zo­nas pra­si­dė­jo spa­lio 9-ąją, tad ir šie­met bus orien­tuo­ja­ma­si apie šią da­tą. Aiš­ku, bus nuo­lat fik­suo­ja­ma lau­ko tem­pe­ra­tū­ra ir, tris pa­ras jai lai­kan­tis že­miau de­šim­ties laips­nių ši­lu­mos, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui G. Ba­gu­žiui pa­ra­šius įsa­ky­mą, nau­jas šil­dy­mo se­zo­nas pra­si­dės.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai