Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Ban­kru­ta­vu­sios kre­di­to uni­jos „Že­mai­ti­jos iž­das“ va­do­vas ir va­dy­bi­nin­kė sto­jo prieš teis­mą

Pra­ėjus kiek dau­giau nei pus­tre­čių me­tų, kai Plun­gė­je bu­vo ati­da­ry­ta kre­di­to uni­jos (KU) „Že­mai­ti­jos iž­das“ at­sto­vy­bė, va­di­na­mo­ji nu­to­lu­si ka­sa, spa­lio 1 die­ną Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas jau at­ver­tė pa­grin­di­nių vei­kė­jų by­lą. Da­bar jau ban­kru­ta­vu­sios šios uni­jos įkū­rė­jas tel­šiš­kis Gin­ta­ras Sa­bec­kis į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do dėl in­dė­li­nin­kų lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mo, suk­čia­vi­mo bei ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, o plun­giš­kė No­me­da Ja­cen­kie­nė, dir­bu­si ka­si­nin­ke-pa­sko­lų va­dy­bi­nin­ke, kal­ti­na­ma ben­dri­nin­ka­vi­mu ap­gau­lin­ga­me ap­skai­tos tvar­ky­me.

Pri­me­na­me, jog Į Plun­gę KU „Že­mai­ti­jos iž­das“ bu­vo at­ėju­si 2016-ųjų pra­džio­je – iš­kil­min­gas ati­da­ry­mas įvy­ko sau­sio 28 die­ną Vy­tau­to gat­vės 17-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te. Kre­di­to uni­jos Tel­šiuo­se įkū­rė­jas ir va­do­vas G. Sa­bec­kis per ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją Plun­gė­je ta­da sa­kė, jog jiems jau ket­ve­ri me­tai, ver­slas įsi­bė­gė­ja, plun­giš­kių in­dė­li­nin­kų bei pa­sko­lų ga­vė­jų dau­gė­ja, tad ir bu­vo nu­tar­ta ati­da­ry­ti ka­są ar­čiau klien­tų. Ži­no­ma, ža­dė­tos ge­ros pa­lū­ka­nos, žmo­nės ėmė neš­ti san­tau­pas. De­ja, nie­kas ta­da ne­nu­ma­nė, jog fi­nan­si­nės ma­chi­na­ci­jos uni­ją jau po me­tų „pa­skan­dins“ su vi­sais žmo­nių in­dė­liais…
Pra­ėjus me­tams, KU „Že­mai­ti­jos iž­das“ ka­sos du­rys Plun­gė­je bu­vo jau už­da­ry­tos, nie­kas čia ne­be­dir­bo. Fi­nan­si­nę įstai­gą pra­dė­jo krės­ti tei­sė­sau­gi­nin­kai. Kra­tos bu­vo at­lik­tos Tel­šiuo­se, Plun­gė­je ir Vil­niu­je. Ne­tru­kus pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mai, jog kre­di­to uni­jos sei­fas, už ku­rį bu­vo at­sa­kin­gas G. Sa­bec­kis, taip „iš­taš­ky­tas“, kad ja­me ras­ti tik 95 cen­tai… Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba (FNTT) pra­ne­šė, jog be­veik 150 tūkst. eu­rų, pri­klau­san­čių kre­di­to uni­jos in­dė­li­nin­kams, va­do­vas nau­do­jo kaip sa­vus. Kre­di­to uni­jai bu­vo pa­skelb­tas ban­kro­tas.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą FNTT at­li­ko ga­vu­si Lie­tu­vos ban­ko krei­pi­mą­si, ku­ria­me bu­vo pa­teik­ti duo­me­nys, kad uni­jo­je ga­li bū­ti per­ra­šo­mi bu­hal­te­ri­niai do­ku­men­tai, fik­suo­ja­mos re­a­liai ne­įvy­ku­sios ūki­nės fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos. Įtar­ta, jog 2016 m. ko­vo–2017 m. gruo­džio mėn. fak­ti­nis Že­mai­ti­jo­je vei­ku­sios kre­di­to uni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, gy­ven­to­jams pa­ža­dė­jęs pa­di­din­ti jų tu­ri­mus pa­jus ir pa­ė­męs tūks­tan­ti­nes su­mas, re­a­liai šių lė­šų kre­di­to uni­jai ne­pa­tei­kė ir pats pa­si­sa­vi­no ge­ro­kai per šim­tą tūks­tan­čių eu­rų. Va­do­vas pi­ni­gų pra­si­ma­ny­da­vo ir ta­da, kai in­dė­li­nin­kams nie­ko ne­ži­nant, nu­trauk­da­vo su kre­di­to uni­ja su­da­ry­tas in­dė­lių su­tar­tis, o ne­va jiems grą­žin­tus gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­si­im­da­vo pats. Be to, tūks­tan­ti­nes su­mas kre­di­to uni­ja mo­kė­jo už kal­ti­na­mo­jo sū­naus na­mo sta­ty­bą.
Bai­gus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, bau­džia­mo­ji by­la bu­vo per­duo­ta Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui. Kaip sa­kė šio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne Vy­tau­tas Jon­čas, spa­lio 1 die­ną by­la bu­vo jau at­vers­ta, pa­skelb­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas, iš­spręs­ti pro­ce­dū­ri­niai klau­si­mai.
G. Sa­bec­kiui pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 183 str. 2 da­lį (di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mas), pa­gal BK 222 str. 1 da­lį (ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas) ir pa­gal BK 182 str. 2 da­lį (suk­čia­vi­mas). N. Ja­cen­kie­nė kal­ti­na­ma pa­gal BK 24 str. 6 da­lį ir BK 222 str. 1 da­lį (ben­dri­nin­ka­vi­mas dėl ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo). Abu kal­ti­na­mie­ji, pa­sak V. Jon­čo, kal­tę pri­pa­ži­no iš da­lies ir sa­vo pa­ro­dy­mus su­ti­ko duo­ti po vi­sų liu­dy­to­jų ap­klau­sos. Be­je, liu­dy­to­jų nu­ma­ty­ta ap­klaus­ti ne taip ma­žai – 17-ika. Ki­tas teis­mo po­sė­dis su­pla­nuo­tas spa­lio pa­bai­go­je.
Šio­je by­lo­je yra pa­reikš­tas ci­vi­li­nis ieš­ki­nys dėl 149 tūkst. eu­rų at­ly­gi­ni­mo.
G. Sa­bec­kiui yra skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti ir do­ku­men­tų pa­ė­mi­mas. N. Ja­cen­kie­nei kar­do­mo­sios prie­mo­nės teis­mas nė­ra sky­ręs.

Nuotraukoje: Atidarymo dieną G. Sabeckis pristatė savo komandą, kurioje buvo ir N. Jacenkienė. Dabar abu sėdo į teisiamųjų suolą.

Komentarai
Kiti straipsniai