Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

UAB „Plun­gės Jo­nis“ iš­kel­ta ban­kro­to by­la

Daug me­tų Plun­gė­je gy­va­vu­si sta­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės Jo­nis“ – pra­dė­jo griū­ti. Rug­sė­jo 24 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, jog įmo­nei iš­ke­lia­ma ban­kro­to by­la, tur­tas areš­tuo­ja­mas.

Ci­vi­li­nė­je by­lo­je dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo ieš­ko­vu bu­vo nu­ro­dy­tas ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tas Or­da (jis ir krei­pė­si į teis­mą), at­sa­ko­vu – įmo­nė „Plun­gės Jo­nis“.
Kaip sa­kė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo at­sto­vė spau­dai Gin­ta­rė Dau­gė­lai­tė, teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį įmo­nei iš­kel­ti ban­kro­to by­lą ir pa­sky­rė ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių. Taip pat areš­ta­vo įmo­nės tur­tą.
Įmo­nės kre­di­to­riai da­bar tu­ri tei­sę pa­reikš­ti fi­nan­si­nius rei­ka­la­vi­mus ad­mi­nist­ra­to­riui per 30 die­nų nuo nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo die­nos, o pir­mą­jį kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mą ad­mi­nist­ra­to­rius tu­rės su­šauk­ti per mė­ne­sį po to, kai teis­mo nu­tar­ti­mi bus pa­tvir­tin­ti įmo­nės kre­di­to­rių fi­nan­si­niai rei­ka­la­vi­mai.
Teis­mas taip pat įpa­rei­go­jo įmo­nės val­dy­to­jus per 10 die­nų nuo nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo die­nos per­duo­ti įmo­nės tur­tą pa­gal fi­nan­si­nę at­skai­to­my­bę, su­da­ry­tą nu­tar­ties iš­kel­ti ban­kro­to by­lą įsi­tei­sė­ji­mo die­nos duo­me­ni­mis, ir vi­sus do­ku­men­tus ad­mi­nist­ra­to­riaus ži­nion, o ad­mi­nist­ra­to­rių įpa­rei­go­jo vis­ką per­im­ti.
Kal­bant apie teis­mo mo­ty­vus, pri­imant to­kį spren­di­mą nu­sta­ty­ta, jog UAB „Plun­gės Jo­nis“ pra­dels­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai jau vir­ši­ja pu­sę į jos ba­lan­są įra­šy­to tur­to ver­tės, taip pat teis­mas at­si­žvel­gė į tai, kad ben­dro­vės fi­nan­si­nė pa­dė­tis ne­ge­rė­ja, t. y. įsi­sko­li­ni­mai vals­ty­bei tik di­dė­ja, ben­dro­vė jau ku­rį lai­ką neat­si­skai­to su dar­buo­to­jais, tad nu­tar­ė, jog įmo­nė yra ne­mo­ki ir iš­kė­lė jai ban­kro­to by­lą.
Šią nu­tar­tį per 7 die­nas nuo pri­ėmi­mo die­nos dar ga­li­ma ap­skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.
Rug­sė­jo 25 die­ną in­ter­ne­to pus­la­py­je www.rek­vi­zi­tai.lt bu­vo skel­bia­ma, jog UAB „Plun­gės Jo­nis“ sko­la „Sod­rai“ yra 129 969 eu­rai.
Tą pa­čią die­ną UAB „Plun­gės Jo­nis“ in­ter­ne­to pus­la­py­je bu­vo skel­bia­ma, jog ben­dro­vė­je iš vi­so dir­ba 170 dar­buo­to­jų. Įmo­nė bu­vo įkur­ta 1992 me­tais, re­or­ga­ni­zuo­jant tuo­me­ti­nę Plun­gės MSV. Šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį ši ben­dro­vė kar­tu su ša­lia įsteig­ta įmo­ne UAB „Plun­gės Jo­nis-S“ per­si­kė­lė į ki­tas pa­tal­pas, esan­čias Sa­lan­tų gat­vė­je. Pas­ta­ro­sios įmo­nės ban­kro­tas dar ne­pa­lie­tė.

Komentarai
Kiti straipsniai