Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Spe­cia­lis­tus ne­ra­mi­na fak­tas, jog smur­to at­ve­jai to­se pa­čio­se šei­mo­se kar­to­ja­si

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me rug­sė­jo 18 die­ną, da­ly­va­vo Tel­šių kri­zių cen­tro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Da­lia Mik­niu­tė. Ka­dan­gi mi­nė­ta­me cen­tre lan­ko­si ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, spe­cia­lis­tė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie mū­sų žmo­nių ap­si­lan­ky­mų skai­čių ir pa­kal­bė­jo apie smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­ją.

Vie­šo­ji įstai­ga Tel­šių kri­zių cen­tras – tai spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­tras, kur smur­tą pa­ty­rę as­me­nys ga­li gau­ti ne­mo­ka­mą vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą. Čia ga­li kreip­tis žmo­nės, ku­riems rei­ka­lin­ga sku­bi psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba kri­zių, sa­vi­žu­dy­bių, iš­si­sky­ri­mo, mir­čių, ne­iš­ti­ki­my­bių, fi­zi­nio, psi­cho­lo­gi­nio ar sek­su­a­li­nio smur­to at­ve­jais. Cen­tre tei­kia­mos psi­cho­lo­gi­nės kon­sul­ta­ci­jos vai­kams ir su­au­gu­siems, šei­moms – vai­kų auk­lė­ji­mo klau­si­mais, or­ga­ni­zuo­ja­mi tė­vys­tės įgū­džių mo­ky­mai, tai­ko­ma smur­ti­nio el­ge­sio ko­re­ga­vi­mo pro­gra­ma. Taip pat čia tei­kia­mas lai­ki­nas ap­gy­ven­di­ni­mas smur­tą pa­ty­ru­siems as­me­nims.
Kaip sa­kė D. Mik­niu­tė, šie­met (iki rug­sė­jo vi­du­rio) į jų cen­trą pa­tys krei­pė­si ar­ba po­li­ci­jos bu­vo nu­kreip­ti 148 as­me­nys iš Plun­gės ra­jo­no. Ne­ra­mi­na tai, jog iš to skai­čiaus 6 at­ve­jai yra pa­kar­to­ti­niai, t. y. su­si­ję su tais pa­čiais žmo­nė­mis. Pa­si­tai­kė, kad tie pa­tys as­me­nys dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je šie­met krei­pė­si ir po tris, ir po ke­tu­ris kar­tus.
Pa­ste­bi­ma, jog di­de­lė pro­ble­ma yra al­ko­ho­liz­mas, ku­ris daž­niau­siai ir nu­le­mia smur­ti­nius at­ve­jus. Spe­cia­lis­tė ak­cen­ta­vo, jog su šia blo­gy­be bū­ti­na ko­vo­ti ben­dro­mis pa­stan­go­mis. Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vės į tai su­sku­bo at­sa­ky­ti, jog jų biu­ras kaip tik vyk­do to­kią pro­gra­mą – ga­li kreip­tis vi­si, ku­rie lais­va va­lia no­ri gy­dy­tis nuo šios pri­klau­so­my­bės, žmo­nėms su­tei­kia­mas ir gy­dy­mas, ir psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba.
D. Mik­niu­tė kal­bė­jo, jog Tel­šių kri­zių cen­tras vyk­do pro­jek­tą „Pa­gal­ba Že­mai­ti­jos vai­kams“. Dėl to bu­vo įkur­tas psi­cho­lo­gės ka­bi­ne­tas ir Plun­gė­je, Tel­šių g. 3, ta­čiau pa­tal­pų nu­oma jiems, kaip ne­vy­riau­sy­bi­nei or­ga­ni­za­ci­jai, bu­vo per di­de­lė, tad nuo va­sa­ros pra­džios Plun­gė­je veik­la ne­be­vyk­do­ma. At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma nuo­mo­tis pi­ges­nes pa­tal­pas Men­de­no gat­vė­je, ti­ki­ma­si ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo. Kol kas vi­si, kam rei­kia to­kios pa­gal­bos, ga­li pa­tys at­va­žiuo­ti į Tel­šius. Be­je, daug pa­ta­ri­mų bei in­for­ma­ci­jos su­tei­kia­ma ir te­le­fo­nu.
VŠĮ Tel­šių kri­zių cen­tro ad­re­sas: Tel­šiai, Džiu­go g. 6, III aukš­tas. Tel.: (8 444) 74 282, 8 682 29 459.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai