Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Gy­ven­to­jai pyks­ta, ver­sli­nin­kai skel­bia, kad nuos­to­lin­ga, po­li­ti­kai įžvel­gia me­lą

Me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mas anks­čiau lai­ko Grum­bliuo­se su­kė­lė ne tik daug dis­ku­si­jų, bet ir gy­ven­to­jų pyk­tį. Nors ver­sli­nin­kai – UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ (PSC) sa­vi­nin­kai – tei­gia, kad iš­lai­ky­ti šį punk­tą kai­me nuos­to­lin­ga, val­džios at­sto­vai ti­ki­na, kad už kai­mo žmo­nių ap­tar­na­vi­mą mo­ka­mas pa­pil­do­mas prie­das. Tuo tar­pu pa­tys grum­bliš­kiai, jau ge­rą mė­ne­sį ne­tu­rė­da­mi „sa­vo dak­ta­ri­kės“, su­rin­ko pa­ra­šus su pra­šy­mu, kad toks punk­tas kai­me iš­lik­tų. Ne­ga­na to, jie įžvel­gė ir po­li­ti­nės ko­vos pa­ra­le­lę – gir­di, kon­ser­va­to­riai, ne­se­niai į sa­vo gre­tas pri­ėmę PSC sa­vi­nin­kų sū­nų, Ta­ry­bos na­rį Ju­lių Ne­kra­šą, puo­lė gin­ti ver­slo sub­jek­to in­te­re­sus…

 

„Jūs ne­ži­no­te ar me­luo­ja­te?“

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bė­je, įvai­riuo­se ko­mi­te­tuo­se, bu­vo svars­to­mas PSC pra­šy­mas nu­trauk­ti 2012 m. pa­si­ra­šy­tą pa­nau­dos su­tar­tį dėl pa­tal­pų Grum­bliuo­se, kur šis cen­tras tei­kė pir­mi­nės me­di­ci­nos prie­žiū­ros pa­slau­gas. Pa­sak PSC di­rek­to­rės Ire­nos Ne­kra­šie­nės ir jos tei­si­nin­kės E. Atu­tie­nės, šis žings­nis (am­bu­la­to­ri­jos už­da­ry­mas) ne­iš­ven­gia­mas, nes teik­ti pa­slau­gas šia­me ob­jek­te ta­po nuos­to­lin­ga, o „Sa­vi­val­dy­bė fi­nan­siš­kai prie vyk­do­mos veik­los nė kiek ne­pri­si­de­da“.
Su to­kiu tei­gi­niu ne­su­tin­ka­me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Vie­tos ūkio ko­mi­te­te pra­ėju­sį ant­ra­die­nį PSC at­sto­vės tei­si­nin­kės pa­klau­sęs, ar ji ne­ži­no, jog me­di­ci­nos įstai­goms, tei­kian­čioms pir­mi­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas kai­mo gy­ven­to­jams, yra mo­ka­mas prie­das. „Jūs ar­ba ne­ži­no­te, ar­ba me­luo­ja­te. Yra ski­ria­mas pa­pil­do­mas prie­das, kad ši pa­slau­ga kai­mo vie­to­vė­se bū­tų iš­lai­ky­ta“, – tei­gė me­ras.
Be to, jis pra­šė pa­aiš­kin­ti, kaip PSC tei­si­nin­kė ver­ti­na si­tu­a­ci­ją, kai šiais me­tais vi­sos Plun­gės me­di­ci­nos įstai­gos (pir­mi­niai prie­žiū­ros cen­trai) pa­tei­kė pa­raiš­kas gy­ven­to­jų pa­slau­gų ge­ri­ni­mui kai­mo vie­to­vė­se, o Ta­ry­ba tam pri­ta­rė. Vien PSC iš vals­ty­bės ir ES biu­dže­to gaus 167 tūkst. Eu­rų. „Šiuo at­ve­ju jūs ga­vę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos su­ti­ki­mą ir pri­ta­ri­mą šiam pro­jek­tui, ku­riuo duo­da­mi šie 167 tūkst. eu­rų, ki­tu ėji­mu no­ri­te pa­pra­šy­ti Ta­ry­bos pa­blo­gin­ti gy­ven­to­jų pri­ei­na­mu­mą. Jū­sų, kaip tei­si­nin­kės, ma­ny­mu, ar to­kie da­ly­kai de­ra tar­pu­sa­vy­je ?“ – klau­sė me­ras.
At­ro­do, kad tei­si­nin­kės toks klau­si­mas ne­su­jau­di­no ir ne­iš­gąs­di­no, nes iš­kart bu­vo at­si­kirs­ta: „Ne­tie­sa, kad mes no­ri­me pa­blo­gin­ti. Ko­kiu bū­du bus pa­blo­gin­ta, jei žmo­gus, at­vy­kęs į cen­trą, gaus vi­są pa­ke­tą pa­slau­gų, o kai­me tik slau­gy­to­ja bu­vo…“

 

„Prie­var­ta ne­iš­lai­ky­si­me“

Ver­slo sub­jek­to in­te­re­sų gin­ti puo­lė ir „Vie­nin­go­sios Plun­gės“ at­sto­vas Ro­ber­tas En­dri­kas, pa­reiš­kęs, kad „prie­var­ta punk­to nie­kas ne­iš­lai­kys: ar­ba rei­kia do­tuo­ti šią pa­slau­gą“. „Mū­sų pa­čių par­duo­tu­vė yra ta­me kai­me – ga­li­te im­ti už vie­ną eu­rą. Nie­kas ne­no­ri jos. Kaip iš­lai­ky­ti, jei nė­ra klien­tų“, – klau­sė R. En­dri­kas.
Po­li­ti­kui ant­ri­no ir PSC tei­si­nin­kė, val­džios at­sto­vams teig­da­ma, jog „jie ne­ga­li pri­vers­ti pri­va­taus ver­slo sub­jek­to ten teik­ti pa­slau­gos“ ir kad jas ra­jo­ne, be PSC, tei­kia ir ki­tos me­di­ci­nos įstai­gos.

 

Gy­ven­to­jai nu­ste­bę – vi­sur ky­šo po­li­ti­ka?

Šeš­ta­die­nį re­dak­ci­jos kal­bin­ti grum­bliš­kiai bu­vo nu­ste­bę dėl už­da­ro­mo me­di­ci­nos punk­to ir net įžvel­gė ne­šva­rios po­li­ti­kos pa­ra­le­lę.
„Vi­si ti­ki­mės, kad tai tik lai­ki­ni ne­sklan­du­mai, ir vis­kas bus ge­rai, juk iš juo­dų de­be­sų vi­sa­da pa­si­ro­do vi­sų lau­kia­ma sau­lu­tė. Taip ir grum­bliš­kiai ti­ki­si, kad vis dėl­to vis­kas su­si­tvar­kys, vi­sos ne­gan­dos liks pra­ei­ty, ir vėl ga­lė­si­me džiaug­tis ša­lia na­mų esan­čio me­di­ci­nos punk­to pa­slau­go­mis“, – sa­kė grum­bliš­kė Ali­na.
Tuo tar­pu me­di­ci­nos pa­tal­pas įren­gi­nė­jęs bran­daus am­žiaus grum­bliš­kis tvir­ti­no, kad šis punk­tas ne­be­vei­kia jau ge­rą mė­ne­sį: „Ko­dėl tik da­bar pra­dė­jo spręs­ti šį klau­si­mą?“ – klau­sė jis žur­na­lis­tų. Nuo­sta­bos ir pyk­čio ne­slė­pė ir ki­tas pa­šne­ko­vas, ne­no­rė­jęs pa­si­sa­ky­ti sa­vo var­do ir pa­var­dės: „Vi­sur po­li­ti­ka: kai tik Ne­kra­šiu­kas pa­ta­po kon­ser­va­to­riu­mi, iš­kart jų (PSC – aut. pa­sta­ba) ver­slą puo­lė gin­ti kon­ser­va­to­riai. Prieš tai šau­kė, kad rū­pin­sis kai­mo žmo­nių ge­ro­ve, o da­bar net me­di­ci­nos punk­tas nai­ki­namas…“
Kad tai ga­li bū­ti su­si­ję su po­li­ti­ka, ne­slė­pė ir prie kai­mo par­duo­tu­vės su­tik­tas ki­tas pa­šne­ko­vas Vir­gis: gir­di, jam keis­tai pa­si­ro­dė kon­ser­va­to­rių pa­si­gy­ri­mas per vie­ną ra­jo­no laik­raš­tį, kad į jų gre­tas įsi­lie­jo jau­nas ir per­spek­ty­vus žmo­gus – J. Ne­kra­šas! „Kaip su­pras­ti, kad kon­ser­va­to­riai į sa­vo gre­tas pri­ėmė bu­vu­si soc­de­miš­kos pa­krai­pos žmo­gų? Per­si­ver­tė? Ar tai su­si­ję su ko­kiais nors in­te­re­sais? Žiū­rint į pra­ei­tį, kaž­kaip sun­ku pri­si­min­ti, ka­da Ne­kra­šai ir kon­ser­va­to­riai bu­vo skir­tin­go­se po­zi­ci­jo­se…“, – pik­to­kai kal­bė­jo Vir­gi­ni­jus.
Gy­ven­to­jų in­te­re­sus gi­na ir Paukš­ta­kių se­niū­nas Au­ri­mas Va­si­liaus­kas, ku­ris vie­na­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je pra­šė po­li­ti­kų pa­gal­bos ir už­ta­ri­mo. „Mums la­bai rei­ka­lin­gas me­di­ci­nos punk­tas. Tu­rė­ti „dak­ta­ri­kę“ sa­vo kai­me yra la­bai ge­rai“, – tei­gė 82 gy­ven­to­jų pa­ra­šus pa­ro­dęs se­niū­nas ir pri­dū­rė, kad už­si­da­ri­nė­jančios mo­kyk­los ir me­di­ci­nos punk­tai ro­do kai­mų ny­ki­mą…

 

„Kai ne­gy­ve­ni Plun­gė­je, ne­ži­nai ir si­tu­a­ci­jos“

Si­tu­a­ci­ja, ku­ri su­si­da­rė Grum­bliuo­se, nuo­sta­bą ke­lia ir bu­vu­siam Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Al­ber­tui Krau­lei­džiui. „Ma­ny­čiau, kad čia aiš­kiai pa­si­ro­dė Sa­vi­val­dy­bės ne­ga­lė­ji­mas įgy­ven­din­ti sa­vo funk­ci­jų. Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri su­tar­čių su pa­slau­gos tei­kė­jais, nė­ra nu­sta­ty­tas gy­ven­to­jų skai­čius, rei­ka­lin­gas pa­slau­gos tei­ki­mui, to­dėl pa­tys UAB-ai vei­kia pa­gal sa­vo pel­nin­gu­mo su­pra­ti­mą. O tai, kad kon­ser­va­to­riai da­bar uo­liai gi­na Ne­kra­šų ver­slą, tė­ra šio mo­men­to nau­da ar­ba da­bar­ti­nio ko­ser­va­to­rių ly­de­rio nu­to­li­mas nuo Plun­gės gy­ven­to­jų po­rei­kių, ka­da fak­tiš­kai gy­ve­ni ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je“, – re­dak­ci­jai sa­kė bu­vęs di­rek­to­rius.

Vis­gi at­ro­do, kad gy­ven­to­jų no­rai ir se­niū­no pa­šy­mas ne­pri­si­dė­ti prie kai­mo ny­ki­mo ne­bus iš­girs­tas. Pir­miau­sia dėl to, kad, kaip sa­kė Vie­tos ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys, Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ga­li­my­bių pri­vers­ti pri­va­tų ver­slo sub­jek­tą vy­ky­ti ten veik­lą. An­tra, kaip tei­gė bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Krau­lei­dis, Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri rei­kia­mų, tin­ka­mų su­tar­čių su me­di­ci­nos pa­slau­gas tei­kian­čio­mis įstai­go­mis. Tre­čia, kaip įžvel­gia ir pa­tys gy­ven­to­jai, vi­sur sly­pi po­li­ti­ka bei duok­lė rė­mė­jams…

 

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai