Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

„Ar ir to­liau Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų vai­kai ne­gaus tin­ka­mos spe­cia­listų pa­gal­bos?“

Rug­sė­jo 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dis, ki­taip nei įpras­tai, pra­dė­tas nuo svei­ki­ni­mo žo­džių. Šil­čiau­si žo­džiai ir gra­žiau­sios gė­lės šį­kart ju­bi­lie­jaus pro­ga ke­lia­vo į Ta­ry­bos na­rės Ja­ni­nos Dre­vins­kie­nės ran­kas. Ją taip pat svei­ki­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius. Po svei­ki­ni­mų per­ei­ta prie dar­bot­var­kės klau­si­mų.

Įsteig­tas spe­cia­lis­to eta­tas

Pa­tvir­tin­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riui bus skir­tas spe­cia­lis­to eta­tas. Kaip pa­aiš­ki­no Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riaus tei­si­nin­kė Ie­va Kra­ji­nai­tė, dar­buo­to­jų skai­čius ne­si­kei­čia, tik vie­to­je vals­ty­bės tar­nau­to­jo eta­to bus įsteig­tas pa­gal su­tar­tį dir­ban­čio spe­cia­lis­to eta­tas. Ti­ki­ma­si, kad pa­gal dar­bo su­tar­tį įdar­bin­ti žmo­gų pa­vyks grei­čiau. Dar­buo­to­jas rei­ka­lin­gas pa­keis­ti iš dar­bo iš­ėju­sį Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tą.

Pa­tiks­lin­tas kla­sių kom­plek­tų ir mo­ki­nių skai­čius

Kiek il­giau už­truk­ta prie spren­di­mo pro­jek­to dėl švie­ti­mo įstai­gų kla­sių kom­plek­tų ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių skai­čių 2018–2019 moks­lo me­tais pa­tiks­li­ni­mo. Per­žvel­gus skai­čius, Ta­ry­bos na­rys Ar­tu­ras Kun­gys klau­sė, ar ne­bū­tų tiks­lin­ga pir­mo­sios ir ant­ro­sios (de­vin­to­kai bei de­šim­to­kai) gim­na­zi­nių kla­sių moks­lei­vius vež­ti iš Me­din­gė­nų į Tve­rus, taip su­jun­giant kla­ses. „Man at­ro­do, pe­da­go­gų ko­lek­ty­vas Tve­ruo­se taip pat yra ge­res­nis“, – pa­ste­bė­jo jis. Tve­rų gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gi­ta­na Kuž­mars­ky­tė tam ne­pri­ta­rė ir ak­cen­ta­vo, kad to­kiu at­ve­ju vai­kui rei­kė­tų kel­tis 6 va­lan­dą ry­to. „Pe­da­go­gai tik­rai yra ly­gia­ver­čiai. Taip, bū­tų pi­giau, ta­čiau žvel­giant iš vai­kų pu­sės, gai­la bū­tų juos kel­ti taip anks­ti. Mo­ky­mo ko­ky­bė, esu įsi­ti­ki­nu­si, yra to­kia pat“, – tei­gė švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rė. Me­ras pa­ra­gi­no pa­gal­vo­ti ir apie ke­lių būk­lę, ku­riais vai­kus tek­tų ve­žio­ti, bei at­stu­mą.
Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė pa­ste­bė­jo pro­ble­mą Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je ir di­rek­to­rės klau­sė, ar nė­ra pla­nuo­ja­ma ką nors da­ry­ti dėl pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių už­im­tu­mo po pa­mo­kų. „Da­bar vai­kai 12 va­lan­dą tu­ri ei­ti na­mo“, – sa­kė ji. Šiai min­čiai gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė pri­ta­rė, nes ir po­rei­kis iš tė­ve­lių yra. „Ši­tos veik­los tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mos Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. Jei­gu pra­tur­tė­si­me, ma­nau, rei­kė­tų dis­ku­tuo­ti šia te­ma. Pa­gal fi­nan­sa­vi­mą – šiek tiek il­ges­nė die­na prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vai­kams. Kal­bant apie ki­tas kla­ses, tu­ri­me bū­re­lių ir ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad pa­mo­kos bai­gia­si 12 va­lan­dą, už­im­tu­mą tu­ri­me iki 14 va­lan­dos. Jei­gu la­bai rei­kia, skai­tyk­lo­je yra žmo­gus, ku­ris ga­li šiek tiek il­giau už­im­ti vai­ką, ta­čiau tai lai­ki­ni spren­di­mai“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.
V. Vai­či­kaus­kie­nei pa­klau­sus, ar bū­tų įma­no­ma, kad tė­vai pa­tys fi­nan­siš­kai prie to pri­si­dė­tų, A. Leng­ve­nie­nė mi­nė­jo, kad toks ko­mer­ci­nis va­rian­tas svars­ty­tas ne­bu­vo, ta­čiau tai bū­tų įma­no­ma, ka­dan­gi vie­tos yra, o mo­ky­to­ją tik­rai pa­vyk­tų ras­ti.

Klau­si­mų tu­rė­jo mo­ky­to­jų prof­są­jun­gos at­sto­vas

Pa­tvir­tin­tas ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų eta­tų skai­čius bei biu­dže­ti­nių įstai­gų eta­tų skai­čius. Nuo rug­sė­jo 1-osios įve­dus eta­ti­nį mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mą, vi­siems mo­ky­to­jams skai­čiuo­ja­mas dar­bo už­mo­kes­tis už eta­tą ar jo da­lį. Iš vi­so švie­ti­mo įstai­go­se yra 255,9155 eta­to: Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je – 97,21, Tve­rų gim­na­zi­jo­je – 64,212, Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – 26,816, My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je – 19,2835, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je – 48,394.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos mo­ky­to­jų, švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės su­si­vie­ni­ji­mas pir­mi­nin­kas Al­fre­das Moc­kus. Jis pa­sta­bė­jo, kad vi­suo­me­nė ne­bu­vo in­for­muo­ta, jog šis klau­si­mas bus svars­to­mas švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te, o ir pats ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės da­ly­vau­ti ir su­si­pa­žin­ti su me­džia­ga anks­čiau. „De­ja, taip yra, – jam at­sa­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. – Šį spren­di­mą rei­kė­jo pri­im­ti sku­biai, o į ko­mi­te­to dar­bot­var­kę jis bu­vo įtrauk­tas kaip pa­pil­do­mas. Lie­pos pa­bai­go­je ši tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta, rug­pjū­čio ga­le klau­si­mas pra­dė­tas nag­ri­nė­ti ir, su­si­skai­čia­vus lė­šas, pa­aiš­kė­jo, kad jų la­bai trūks­ta. Dėl eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo ky­la daug klau­si­mų. „At­vyks ši­tų šven­tų raš­tų aiš­kin­to­jai ir pa­tars, kaip su to­kio­mis ma­žo­mis lė­šo­mis ga­li­me iš­gy­ven­ti. Da­bar tvir­ti­na­me tai, kas yra, rei­kia mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus, rei­kia gy­ven­ti, į kaž­ką at­si­rem­ti“, – sa­kė jis.
Mo­ky­to­jų prof­są­jun­gos at­sto­vui taip pat bu­vo įdo­mu, ar skirs­tant eta­tus, bu­vo va­do­vau­ja­ma­si LR Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mais dėl Psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šo, So­cia­li­nės pe­da­go­gi­nės pa­gal­bos tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šo, ku­riuo­se tei­gia­ma, kad so­cia­li­nis pe­da­go­gas tu­ri teik­ti pa­gal­bą ne ma­žiau kaip 400 vai­kų. „Šiuo at­ve­ju, pa­vyz­džiui, Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je yra per 600 vai­kų, o yra tik vie­nas eta­tas. Ir taip jau ne pir­mi me­tai. Ar lai­kė­tės šio įsa­ky­mo, ar ir to­liau Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų vai­kai ne­gaus tin­ka­mos spe­cia­listų pa­gal­bos?“, – klau­sė A. Moc­kus. Me­ras in­for­ma­vo, kas šiuo me­tu yra at­lie­ka­ma ana­li­zė, aiš­ki­na­ma­si, ką šiuo klau­si­mu da­ry­ti. Yra kreip­ta­si į mi­nis­te­ri­ją, pa­ra­šy­ti raš­tai Sei­mo na­riams, ta­čiau at­sa­ky­mų dar nė­ra. „Vi­si šie me­tai bus ieš­ko­ji­mo, ban­dy­mo ras­ti ge­riau­sius spren­di­mus me­tai, o nuo ki­to ru­dens tu­rė­tų bū­ti jau vis­kas su­si­ri­kia­vę“, – sa­kė me­ras.
Prieš bal­sa­vi­mą Ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Bla­žai­tis pa­siū­lė spren­di­mą, ku­riuo bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti. „Vis kal­ba­ma apie pi­ni­gus, aš tu­riu pa­siū­ly­mą. Ma­tau, Rie­ta­vo gim­na­zi­jo­je yra ke­tu­ri va­do­vai, su­ma­ži­na­me ad­mi­nist­ra­ci­ją vie­nu pa­va­duo­to­ju, ir pi­ni­gų at­si­ras so­cia­li­nėms bei ki­toms reik­mėms“, – siū­lė so­cial­de­mok­ra­tas. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė išsakė, kad pa­gal me­to­di­ką val­dy­mui skir­tų lė­šų pa­kan­ka iš­lai­ky­ti di­rek­to­rių ir 3 pa­va­duo­to­jas. „Pa­va­duo­to­jai nė­ra žmo­nės, ku­rie val­do, jie at­lie­ka dau­gy­bę veik­lų – tu­ri­me iki­mo­kyk­li­nį, prieš­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą, pra­di­nę, pa­grin­di­nę ir vi­du­ri­nę mo­kyk­las. Kiek­vie­nai da­liai rei­kia skir­tin­gų do­ku­men­tų ir skir­tin­gų veik­lų už­tik­ri­ni­mo. Žmo­nių kie­kis, ku­rie dir­ba šiuos dar­bus, yra ne­di­de­lis. Su­ma­ži­nus pa­va­duo­to­jų skai­čių, rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti tam tik­rų veik­lų gim­na­zi­jo­je“, – dės­tė A. Leng­ve­nie­nė.
Po vi­sų dar­bot­var­kės klau­si­mų me­ras A. Čer­nec­kis, pra­tęs­da­mas pra­dė­tą dis­ku­si­ją, sa­kė, kad leng­va ran­ka mo­ja­ma į Sa­vi­val­dy­bės pu­sę. „Leng­va ran­ka pa­ža­da­ma švie­ti­mui, so­cia­li­nėms reik­mėms, da­bar dar ir pa­di­din­ti kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Sa­vi­val­dy­bės tu­ri ieš­ko­ti tų lė­šų ste­buk­lin­go­je ki­še­nė­je, ta­čiau kur ji yra? At­si­du­ria­me si­tu­a­ci­jo­je, kai rei­kia ten­kin­ti vi­sų po­rei­kius. Tai ab­sur­das, nes sa­vi­val­dy­bėms pa­pil­do­mai nie­ko ne­ski­ria­ma. Vie­ną die­ną rei­kės pa­sa­ky­ti, kad ši­taip to­liau ne­ga­li­me gy­ven­ti“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Jis taip pat in­for­ma­vo, kad pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi ge­rai, spor­to sa­lei sky­rus li­ku­sius pi­ni­gus, dar­bai ju­da pil­nu tem­pu. Šį ru­de­nį tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti dar­bai. Tur­ge­lio sta­ty­ba ir įren­gi­mas pra­si­de­da, ta­čiau dau­gu­ma ki­tų dar­bų nu­si­kels į at­ei­nan­čius me­tus. In­for­muo­ta, kad per šį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čią My­ko­li­nių šven­tę bus su­lauk­ta sve­čių – at­vyks šve­dų de­le­ga­ci­ja, lat­viai, len­kai. Ta­ry­bos na­riai pa­kvies­ti da­ly­vau­ti spa­lio 12 die­ną Vil­niu­je vyk­sian­čio­je „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Tvirtinant švietimo ir biudžetinių įstaigų etatų skaičius sulaukta mokytojų profsąjungos atstovo A. Mockaus pastabų.

Komentarai
Kiti straipsniai