Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

Žemaičių dailės muziejuje paminėta Europos paveldo diena

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je nu­vil­ni­jo cik­las ren­gi­nių, skir­tų Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mo šimt­me­čio, eu­ro­pie­tiš­kos ir mo­der­nė­jan­čios Lie­tu­vos te­moms.

Šie ren­gi­niai pra­si­dė­jo Plun­gės kul­tū­ros pa­vel­du be­si­rū­pi­nan­čių žmo­nių pa­ger­bi­mu. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų rū­pes­čiu bu­vo pa­kvies­ta ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­ta Sta­sio ir Ja­ni­nos Si­me­naus­kų šei­ma iš Bab­run­go se­niū­ni­jos Ruo­lai­čių kai­mo, An­ta­ni­nos Šim­kie­nės šei­ma iš Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Laz­de­nių kai­mo, Mi­la­šai­čių gy­ven­to­jos Sta­nis­la­va Ru­die­nė ir Da­nu­tė Nor­kie­nė, Ed­mun­do Jo­nu­šo, Ado­mo Ast­raus­ko ir Vac­lo­vo Po­ciaus šei­mos iš Stal­gė­nų se­niū­ni­jos Luk­nė­nų kai­mo, Bro­nis­la­vos Žu­tau­tie­nės šei­ma iš Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Ke­tu­ra­kių kai­mo, Jus­ti­nos Pet­raus­kie­nės šei­ma iš Pla­te­lių se­niū­ni­jos Do­vai­nių kai­mo. Šių žmo­nių rū­pes­čiu kai­muo­se bu­vo pa­sta­ty­tos kop­ly­tė­lės, kry­žiai, tvar­ko­mos ka­pi­nai­tės, pri­žiū­ri­mi et­no­gra­fi­niai pa­sta­tai.
Tą pa­čią die­ną kon­fe­ren­ci­jo­je „At­rask šimt­me­čio pa­vel­dą“ sa­vo ap­lin­ko­je esan­tį ma­te­ria­lų­jį ir ne­ma­te­ria­lų­jį pa­vel­dą pri­sta­tė Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nių at­sto­vai: mo­ky­to­jai, kraš­to­ty­ri­nin­kai, is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pro­fe­sio­na­lai bei en­tu­zias­tai. Pra­ne­ši­mus skai­tė Pet­ras Smil­ge­vi­čius, Ag­nie­tė Liz­de­ny­tė, Gin­ta­ras Ra­mo­nas, Iman­tas Ta­mo­šaus­kas, Zi­ta Pau­laus­kai­tė, Al­do­na Lu­čins­kie­nė ir Ire­na Jan­kaus­kie­nė, Jo­lan­ta Mil­te­nė.
Vie­nas įsi­min­ti­niau­sių tos die­nos ren­gi­nių – is­to­ri­nė re­konst­ruk­ci­ja „Taip šven­tė že­mai­čiai“. Re­konst­ruk­ci­jai bu­vo pa­si­rink­ta Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus fon­duo­se sau­go­ma nuo­trau­ka, vaiz­duo­jan­ti Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lai­ko­tar­pio plun­giš­kių šven­ti­nę už­sta­lę. Ma­no­ma, kad nuo­trau­ka da­ry­ta maž­daug 1930–1933 m. lai­ko­tar­piu se­no­sios Plun­gės kle­bo­ni­jos so­de. Jo­je – Že­mai­čių vys­ku­pas ir va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­ras Jus­ti­nas Stau­gai­tis, Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Po­vi­las Pū­kys, Plun­gės bur­mist­ras Edu­ar­das Mi­se­vi­čius su žmo­na Olim­pi­ja Mi­se­vi­čie­ne (Kri­pai­te), sū­nu­mi Sta­nis­lo­vu, Plun­gės mies­to ir vals­čiaus ta­ry­bos na­riai, plun­giš­kiai, ka­ta­li­kiš­ka drau­gi­ja pa­va­sa­ri­nin­kai.
Kar­tu su part­ne­riais – Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi Aud­riu­mi Mi­siū­nu, mo­ky­to­jais Ali­na Šat­kaus­kie­ne, Ra­sa Gal­va­naus­kie­ne, Ri­ta Za­bu­rie­ne, Gra­ži­na Ston­kie­ne, Al­ma Gal­mi­nie­ne ir jų su­bur­tais moks­lei­viais – be­veik iden­tiš­kai pa­vy­ko re­konst­ruo­ti to me­to vai­šių sta­lą. Sa­va­no­riai pa­dė­jo at­kur­ti pra­ei­ties per­so­na­žus. Re­konst­ruk­ci­jo­je da­ly­vau­ti bu­vo kvie­čia­mi vi­si no­rin­tie­ji. Prie ak­ci­jos gi­mi­mo pri­si­dė­jo gau­sus ra­tas plun­giš­kių, pa­lai­ky­to­jų, pa­ta­rė­jų ir kon­sul­tan­tų. Džiau­gia­mės ir dė­ko­ja­me vi­siems!
Už pa­lai­ky­mą ir ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą ypa­tin­gą pa­dė­ką reiš­kia­me Plun­gės kle­bo­nui de­ka­nui Vy­tau­tui Ged­vai­niui, už moks­li­nes kon­sul­ta­ci­jas ir pa­gal­bą dė­ko­ja­me is­to­ri­kui dr. Dan­gi­rui Ma­čiu­liui, už fi­nan­si­nę pa­ra­mą pro­jek­tui – Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui.

Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus

Komentarai
Kiti straipsniai