Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Tra­ge­di­ja Gird­vai­nių kai­me – ras­tas vy­ro la­vo­nas, įta­ria­ma žmog­žu­dys­tė

Šeš­ta­die­nio ry­tą Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gird­vai­nių kai­me, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ne­gy­vą 45-erių me­tų vy­riš­kį. At­si­žvel­gus į iš­ori­nes žaiz­das, ma­no­ma, kad žmo­gus bu­vo nu­žu­dy­tas.

Ry­te, apie 9.20 val., pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, kad pri­va­čia­me na­me ras­tas 1973 m. gi­mu­sio vy­ro la­vo­nas. Gird­vai­niš­kis sė­dė­jo ant fo­te­lio kru­vi­nais dra­bu­žiais. Ant kū­no eks­per­tai ap­ti­ko iš­ori­nių su­ža­lo­ji­mų – pjau­ti­nę žaiz­dą kai­rės ran­kos dil­by­je, krau­jo dė­mes kai­rė­je krū­ti­nės pu­sė­je.
Kaip pa­sa­ko­jo Gird­vai­nių kai­mo se­niū­nai­tė, žu­vu­sy­sis gy­ve­no vie­nas, jo ma­ma kiek ma­žiau nei prieš me­tus žu­vo ava­ri­jo­je, ku­rio­je bu­vo nu­ken­tė­jęs ir jis pats. Pra­ei­tų me­tų lap­kri­čio 25 die­ną ke­ly­je Rietavas–Endriejavas, ties Gird­vai­nių kai­mu, su­si­dū­rus dviem au­to­mo­bi­liams, eis­mo įvy­ky­je žu­vo 77-erių me­tų vai­ruo­to­ja. Mo­te­ris, vai­ra­vu­si au­to­mo­bi­lį „Au­di 80“, va­žia­vo pa­grin­di­niu ke­liu, o eis­mo įvy­kį su­kė­lė nu­spren­du­si suk­ti į ke­liu­ką, ve­dan­tį link na­mų. Vai­ruo­to­ja ne­įver­ti­no prieš­prie­šais va­žiuo­jan­čio „BMW“ grei­čio ir at­stu­mo iki jos au­to­mo­bi­lio, to­dėl su­si­dū­ri­mo iš­veng­ti ne­pa­vy­ko. Tuo­met ava­ri­jos kal­ti­nin­kės au­to­mo­bi­ly­je bu­vo ir ke­lei­vis – žu­vu­sios mo­ters sū­nus. Jis per ava­ri­ją bu­vo su­ža­lo­tas, to­dėl grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­vež­tas į li­go­ni­nę. Ten pra­lei­do ke­tu­ris mė­ne­sius.
Grį­žus jam šiek tiek pa­gel­bė­da­vo kai­my­nė, vė­liau sa­vi­mi pa­si­rū­pi­no pats. Iki šiol vy­ras ju­dė­jo su ra­men­tais, ta­čiau, anot se­niū­nai­tės, val­gy­ti sau pa­si­da­ry­da­vo. Ne­sle­pia­ma, kad vy­ras mė­go pa­kil­no­ti tau­re­lę. „Kai­mo žmo­nės da­bar įvai­riai kal­ba. Gir­dė­jau, kad jis nu­krau­ja­vo, nes bu­vo per­rėž­ta ran­ka. Ma­no ži­nio­mis, jį ra­do kai­my­nė“, – sa­kė Gird­vai­nių se­niū­nai­tė.
Spė­ja­ma, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis gė­rė su įta­ria­muo­ju, ir dėl ko­kios nors prie­žas­ties tarp jų ki­lo kon­flik­tas. Ša­lia gy­ve­nan­ti kai­my­nė pa­sa­ko­jo, kad šeš­ta­die­nio ry­tą pas vy­riš­kį na­muo­se ne­de­gė švie­sos, o ir šu­ne­lis lau­ke at­ro­dė la­bai nu­si­mi­nęs, kaip ne­lai­mę pra­na­šau­da­mas. Mo­te­ris pa­skam­bi­no kai­my­no se­se­riai, ku­ri gy­ve­na Klai­pė­do­je, ra­gin­da­ma su­si­siek­ti su bro­liu. Kai vy­ras į se­sers skam­bu­tį ne­at­si­lie­pė, kai­my­nė nu­ė­jo pa­tik­rin­ti į na­mus. Anot jos, jo­kio triukš­mo ne­si­gir­dė­jo, ta­čiau ne­lai­mės iš­va­ka­rė­se į mi­ru­sio­jo na­mus bu­vo at­ėjęs 1960 m. gi­męs vy­ras. Jis va­ka­re iš­va­žia­vo dvi­ra­čiu na­mo. Įta­ria­ma­sis nie­kur ne­dir­bo, at­ei­da­vo žu­vu­sia­jam nu­pjau­ti žo­lės, ne­veng­da­vo kar­tu ir iš­ger­ti.
Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė An­dro­me­da Graus­lie­nė pir­ma­die­nio ry­tą in­for­ma­vo, kad 1960 m. gi­męs įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas na­muo­se. Jį ben­dro­mis pa­jė­go­mis su­lai­kė Rie­ta­vo, Plun­gės ko­mi­sa­ria­tų pa­rei­gū­nai bei Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai. Vy­riš­kis anks­čiau teis­tas ne­bu­vo. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ap­klau­sų me­tų jis pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Girdvainiškis gyveno vienas, esant reikalui, jam pagelbėdavo šalia gyvenantys kaimynai.

Komentarai
Kiti straipsniai