Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

„Rei­kia ei­ti na­mo pas šei­mą, o ne šlais­ty­tis gat­vė­se iki su­te­mų“

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je dau­giau­sia lai­ko bu­vo skir­ta Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro klau­si­mui. Dis­ku­si­ja ki­lo dėl to, kad jau­ni­mo cen­tras no­ri su­trum­pin­ti lan­ky­mo­si lai­ką cen­tre, o kai ku­rių ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­ne, lai­kas ir taip yra ge­ro­kai per trum­pas.

Dis­ku­ta­vo dėl at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro dar­bo lai­ko

Ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­nės iš­si­sky­rė ap­ta­riant klau­si­mą dėl Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro dar­bo lai­ko. Siū­ly­tas lai­kas ant­ra­die­niais–­šeš­ta­die­niais 14.00 – 20.00 val. Sek­ma­die­nis ir pir­ma­die­nis cen­tre yra po­il­sio die­nos. Ja­ni­na Dre­vins­kie­nė klau­sė, kas pa­si­kei­tė, kad pri­rei­kė su­de­rin­ti dar­bo lai­ką. At­vi­ro jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Ca­ni­no pa­sa­ko­jo, kad dar­bo lai­kas Ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­bu­vo tvir­tin­tas nuo pat įstai­gos įsi­kū­ri­mo, jis bu­vo pa­tvir­tin­tas tik cen­tro vi­daus tai­syk­lė­se. Dabar lai­kas trum­pi­na­mas 30 min. Anks­čiau dar­bo lai­kas bu­vo iki 20.30 val., ta­čiau re­a­guo­jant į jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to re­ko­men­da­ci­jas, siū­lo­ma po veik­los su jau­ni­mu dar­buo­to­jams da­ry­ti die­nos ap­ta­ri­mą tar­pu­sa­vy­je, pil­dy­ti pro­to­ko­lus, su­ves­ti lan­ky­to­jus į pro­gra­mą ir t. t. „Nuim­tas“ pus­va­lan­dis ir bus ski­ria­mas šiems dar­bams at­lik­ti.
„Taip iš­ei­na, kad jau­ni­mas nuo 20 va­lan­dos ne­tu­ri kur nu­ei­ti? Jie ne­ina na­mo, pil­nos gat­vės, va­ži­nė­ja­si ma­ši­no­mis. Jūs žiū­ri­te iš sa­vo priz­mės, o aš žiū­riu iš jau­ni­mo pu­sės. Jiems tik­rai nė­ra kur nu­ei­ti, šlais­to­si gat­vė­se. Gal pra­dė­ki­te dirb­ti ne nuo 14 va­lan­dos ir nu­kel­ki­te dar­bo va­lan­das la­biau į va­ka­rą, juk jau­ni­mas to­kiu me­tu dar yra mo­kyk­lo­se“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė.
V. Ca­ni­no, at­sa­ky­da­ma į ko­mi­te­to na­rės pa­ste­bė­ji­mus, ak­cen­ta­vo, kad jau­ni­mo cen­tro dar­buo­to­jai taip pat tu­ri sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, o dar­bas iki 20 va­lan­dos ir taip nė­ra trum­pas, ne kiek­vie­nas žmo­gus no­rė­tų iki tiek dirb­ti. Pa­gal jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to re­ko­men­da­ci­jas su jau­ni­mu tu­ri dirb­ti bent du žmo­nės, pa­si­keis­ti ne­įma­no­ma, kad vie­nas dirb­tų vie­ną die­ną, o ki­tas – ki­tą. „Mes dir­ba­me ir šeš­ta­die­niais, o taip ne kiek­vie­nas cen­tras dir­ba. Po­rei­kis yra, ta­čiau ver­ti­na­me sa­vo ga­li­my­bes, ir mums svar­biau dirb­ti ne il­giau, o ko­ky­biš­kiau. Iš sa­vo dar­buo­to­jų mes ir taip at­ima­me vie­ną sa­vait­ga­lio die­ną. Kaip va­do­vė, ma­tau, kad yra pro­ble­ma, mes su dar­buo­to­jais ap­ta­rė­me šią si­tu­a­ci­ją. Jie tik­rai su­in­te­re­suo­ti dirb­ti ko­ky­biš­kai, ta­čiau kiek­vie­nas tu­ri sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Ver­ti­nu mū­sų da­bar­ti­nes ga­li­my­bes“, – kal­bė­jo V. Ca­ni­no. Ji pa­tei­kė pa­vyz­dį, kaip vie­na­me mies­te jau­ni­mo cen­tras ku­rį lai­ką dir­bo iki 2 va­lan­dos nak­ties, jau­ni­mui tai la­bai pa­ti­ko, ta­čiau grei­tai šios idė­jos bu­vo at­si­sa­ky­ta, ka­dan­gi dar­buo­to­jai to­kio dar­bo krū­vio ne­pa­tem­pė. Nė­ra cen­trų, ku­rie dirb­tų il­giau ne­gu iki 20 va­lan­dos. Jei ir bū­na to­kių at­ve­jų, il­giau pa­dir­bus, dings­ta dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­ja. „Nė­ra nie­ko blo­giau už ne­mo­ty­vuo­tą dar­buo­to­ją. Jei dar­buo­to­jas per­vargs­ta, ne­tu­ri lai­ko sau, ne­ži­nau, kas su­tik­tų dirb­ti to­kiu gra­fi­ku. Man rū­pi jau­ni­mas, taip pat – ir cen­tre dir­ban­tys žmo­nės. Mes įver­ti­no­me da­bar­ti­nes sa­vo ga­li­my­bes. Tiks­las yra ko­ky­biš­ka veik­la, o šiuo me­tu toks dar­bo lai­kas yra tin­ka­miau­sias“, – sa­kė V. Ca­ni­no.
Įsi­vy­ra­vus dis­ku­si­jai, pa­klaus­ta ir švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų nuo­mo­nės. Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė sa­kė, kad cen­tro kon­cep­ci­ja bu­vo su­trauk­ti vai­kus, ku­rie ne­tu­ri kur dė­tis, o ne pa­dė­ti ruoš­ti pa­mo­kas ar mo­ky­tis. „Iš mū­sų pu­sės žiū­rint, kuo cen­tras il­giau dirb­tų, tuo mes bū­tu­me dė­kin­ges­ni. Jau­ni­mo cen­tro veik­los la­biau orien­tuo­tos į pro­ble­mi­nius vai­kus, ku­rie gal­būt ne­tu­ri kur sau­giai jaus­tis. Bū­tų to­bu­la, kad jis dirb­tų il­giau, bet pui­kiai su­pran­tu ir dar­buo­to­jų po­zi­ci­ją, kad at­ima­mas jų pa­čių lai­kas“, – sa­kė švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rė.
Me­ro An­ta­no Čer­nec­kio nuo­mo­ne, ne­įma­no­ma už­tik­rin­ti, kad jau­ni­mas tu­rė­tų ką veik­ti iki vė­lu­mos. Tam rei­kia ir pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų. „Mes ne­ga­li­me pa­keis­ti na­mų, dau­gu­ma lan­ky­to­jų yra moks­lei­viai, per il­gai už­si­bū­ti cen­tre ne­rei­kė­tų“, – sa­kė jis. Jam pri­ta­rė ir Vi­li­ja Raz­mie­nė, nes, anot jos, cen­trui dir­bant vie­na va­lan­da il­giau, pro­ble­mos neiš­sprę­si. „Rei­kia ei­ti na­mo pas šei­mą, o ne šlais­ty­tis gat­vė­se iki su­te­mų“, – sa­kė ko­mi­te­to na­rė.
Nu­spręs­ta teik­ti spren­di­mo pro­jek­tą Ta­ry­bai, o jos na­riai ir spręs, tin­ka­mas toks dar­bo lai­kas ar ne.
Me­ras A. Čer­nec­kis taip pat pa­pra­šė cen­tro di­rek­to­rės pa­si­tar­ti su Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos va­do­vy­be dėl vai­kų da­ly­va­vi­mo ren­gi­niuo­se. Svar­bu, kad vai­kai ne­da­ly­vau­tų ren­gi­niuo­se pa­mo­kų me­tu, nes ta­da nu­ken­tė­tų moks­lai. V. Ca­ni­no sa­kė, kad iš­vy­kos ir kai ku­rie ren­gi­niai nuo jų ne­pri­klau­so, o pats cen­tras ren­gi­nių pa­mo­kų me­tų tik­rai ne­da­ro.

Nu­sta­tė nuo­mos kai­ną

Pri­tar­ta Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio sa­lės nuo­mos kai­nos nu­sta­ty­mui – 3 Eur už 1 val. Sa­lė bus nuo­mo­ja­ma trum­pa­lai­kiams ren­gi­niams – jo­gos už­si­ė­mi­mams, šo­kiams ir pan. Ne vie­nas ko­mi­te­to na­rys ma­nė, kad siū­lo­ma nuo­mos kai­na at­ro­do la­bai že­ma. Įstai­gos di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė sa­kė, kad dar­že­lio sa­lė ne­pri­lygs­ta, pa­vyz­džiui, nuo­mo­ja­mai gim­na­zi­jos sa­lei. Ji ne­di­de­lė, tal­pi­na iki 15-os žmo­nių. „Ar kai­na nė­ra ma­ža, juk de­gi­na­ma elek­tra, rei­ka­lin­gas pa­tal­pos va­ly­mas“, – do­mė­jo­si ko­mi­te­to na­riai. „Nė­ra me­to­di­kos, kaip nu­sta­ty­ti kai­ną, žiū­rė­jo­me į rin­kos kai­ną pa­gal sa­vo plo­tą, kaip yra ki­to­se įstai­go­se. Di­des­nių kai­nų Rie­ta­ve nė­ra“, – sa­kė di­rek­to­rė.
„Tai nė­ra pel­nas. Tik sim­bo­li­nis mo­kes­tis“, – ko­men­ta­vo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja švie­ti­mui Ja­ni­na Ba­ry­nie­nė.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Jakavičienės (kairėje) nuomone, atviras jaunimo centras lankytojus turėtų priimti ne iki 20 valandos, o ilgiau.

Komentarai
Kiti straipsniai