Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

Plun­gės po­li­ci­ja per­si­kraus­tė į nau­jas pa­tal­pas

Rug­sė­jo 18-ąją ne vie­nas as­muo, at­vy­kęs į po­li­ci­jos įkur­tu­vių šven­tę, tai pa­va­di­no is­to­ri­niu įvy­kiu. Ir iš­ties die­na iš­skir­ti­nė – juk mū­sų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai iki tol daug me­tų dir­bo se­na­me, dar 1930 me­tais sta­ty­ta­me pa­sta­te Vy­tau­to gat­vė­je, o da­bar įžen­gė į nau­jas, šiuo­lai­kiš­kai įreng­tas pa­tal­pas Mi­ni­jos gat­vė­je.

Šven­ti­nę po­pie­tę prie nau­jo­jo po­li­ci­jos pa­sta­to gro­jo Ro­mo Ja­se­vi­čiaus va­do­vau­ja­mas pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras, pa­dan­gė­je skrai­dė ir vis­ką fik­sa­vo dro­nas, iš­kil­min­gai iš­si­ri­kia­vę sto­vė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­ręs Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas pa­si­džiau­gė, jog rug­sė­jo mė­ne­sį ša­ly­je tai jau ant­ras nau­jas pa­sta­tas, kur pra­de­da dirb­ti pa­rei­gū­nai, už­si­mi­nė, jog per ke­lis ar­ti­miau­sius me­tus bus su­tvar­ky­tos ar at­nau­jin­tos ir ki­tų ko­mi­sa­ria­tų pa­tal­pos. „Ši­tas pa­sta­tas – vi­sai vi­suo­me­nei. Dirb­ki­te taip, kad šū­kis „Gin­ti. Sau­go­ti. Pa­dė­ti“ ly­dė­tų jus nuo dar­bo pa­mai­nos pra­džios iki pa­bai­gos“, – sa­kė sve­čias. Kal­bė­da­mas apie ge­ri­na­mas dar­bo są­ly­gas, ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras pri­dū­rė, jog plun­giš­kiai su­lau­kė ir nau­jų tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių, taip pat gaus ir nau­jas uni­for­mas.
Po­li­ci­jos pa­sta­to ati­da­ry­mo ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­si­mi­nė, jog prieš ke­le­tą me­tų, kai lan­kė­si po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te Klai­pė­do­je, į jų pa­tal­pas žiū­rė­jo su „bal­tu pa­vy­du“ ir jau ta­da pa­gal­vo­jo – o ko­dėl ne pas mus? Ir štai šia­dien jau tu­ri­me mes! Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas džiau­gė­si, kad dar­bo są­ly­gos mū­sų pa­rei­gū­nams da­bar bus kur kas ge­res­nės ir pa­lin­kė­jo, kad žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas po­li­ci­ja bū­tų kuo di­des­nis.
Sau­go­ti nau­jas pa­tal­pas kaip sa­vo na­mus pa­rei­gū­nams lin­kė­jo Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas. „Ne pa­sta­tai puo­šia žmo­nes, o žmo­nės – pa­sta­tus. Lin­kiu, kad Plun­gės gy­ven­to­jai vi­sa­da no­rė­tų už­ei­ti pas jus pa­si­tar­ti, pa­si­kal­bė­ti ir gau­ti rei­kia­mos pa­gal­bos, lin­kiu iš­lik­ti žmo­giš­kiems, kad nau­ja­sis pa­sta­tas ne­virs­tų rep­re­si­jos vie­ta“, – sa­kė sve­čias. Jis pa­dė­ko­jo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vy­bei bei Plun­gės me­rui A. Kli­šo­niui už pa­stan­gas, kad Plun­gės pa­rei­gū­nai da­bar tu­ri tik­rai orias dar­bo są­ly­gas.
Svei­ki­ni­mo žo­džius taip pat ta­rė kai­my­ni­nių ko­mi­sa­ria­tų at­sto­vai, pa­sta­tą po­li­ci­jai iš­nuo­mo­jęs UAB „Te­re­kas“ va­do­vas Juo­zas Maks­vy­tis, mū­sų pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas Bro­nis­lo­vas Raz­ma, teis­mo pir­mi­nin­kas Eri­kas Jur­gu­tis ir pa­va­duo­to­jas Vai­das Ga­siū­nas, su iš­si­kraus­ty­mu iš an­ti­kva­ri­nių pa­tal­pų svei­ki­no ir po­li­ti­kė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, pa­rei­gū­nų kai­my­nys­te džiau­gė­si lai­ki­nai Se­na­mies­čio mo­kyk­lai va­do­vau­jan­tis Juo­zas Griš­kus. Be abe­jo, sa­vo ko­lek­ty­vą pa­svei­ki­no ir Plun­gės ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas.
Po ka­pe­lio­no Vi­liaus Vik­to­ra­vi­čiaus pa­šven­ti­ni­mo ir de­ka­no Vy­tau­to Ged­vai­nio pa­sa­ky­tų žo­džių, kad pa­rei­gū­nai čia ra­miai dirb­tų Die­vui, Tė­vy­nei ir Plun­gei, at­sa­kin­gi as­me­nys – A. Mo­tu­zas, L. Per­na­vas, J. Maks­vy­tis, A. Kli­šo­nis ir S. Vai­če­kaus­kas per­kir­po sim­bi­li­nę ati­da­ry­mo juos­te­lę, ir sve­čiai su­ėjo vi­dun ap­žiū­rė­ti pa­tal­pų.
Kaip ži­nia, anks­čiau šia­me pa­sta­te, esan­čia­me Mi­ni­jos g. 4, bu­vo ban­kas, o da­bar pa­tal­pos jau pri­tai­ky­tos po­li­ci­jos dar­bui. Su­tar­tis dėl pa­sta­to nuo­mos su sa­vi­nin­ku UAB „Te­re­kas“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta per­nai gruo­dį, ta­da pra­si­dė­jo re­konst­ruk­ci­jos ir at­nau­ji­ni­mo dar­bai. Per pus­me­tį pa­sta­tas vir­to pui­kiai įreng­ta šiuo­lai­ki­ne po­li­ci­jos įstai­ga su mo­der­nia vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­ma, pa­to­giu pri­va­žia­vi­mu, au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­to­mis. Pa­sta­tas ypa­tin­gai ge­rai ap­šil­tin­tas iš iš­orės, su­mon­tuo­ta in­di­vi­du­a­li šil­dy­mo sis­te­ma du­jo­mis, tad ti­ki­ma­si eko­no­miš­ko šil­dy­mo. Vi­du­je su­mon­tuo­ti LED švies­tu­vai, lei­sian­tys tau­py­ti elek­tros ener­gi­ją.
Kaip pa­sa­ko­jo Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Ši­dei­kis, iš vi­so Plun­gės po­li­ci­ja už­ėmė du aukš­tus ir rū­sį. Su UAB „Te­re­kas“ yra su­da­ry­ta nuo­mos su­tar­tis de­šim­čiai me­tų, nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė nuo­mos lai­ko­tar­pį pra­tęs­ti. Už pa­sta­to nu­omą po­li­ci­ja sa­vi­nin­kui per tą lai­ką su­mo­kės apie 1 mln. 200 tūkst. eu­rų. Tre­čias ir ket­vir­tas pa­sta­to aukš­tai kol kas tuš­ti, ką ten da­rys sa­vi­nin­kas, dar ne­ži­nia.
Pir­ma­ja­me nau­jo­jo ko­mi­sa­ria­to pa­sta­to aukš­te, iš­kart įė­jus, yra įsi­kū­ręs Mig­ra­ci­jos sky­riaus pa­sų po­sky­ris, o to­liau – po­li­ci­jos pa­tal­pos: in­te­re­san­tų pri­ėmi­mo vie­to­je kiek­vie­ną įei­nan­tį pa­si­tin­ka ad­mi­nist­ra­to­rė, ku­ri pa­kvie­čia žmo­gui rei­ka­lin­gą pa­rei­gū­ną. Taip pat šia­me aukš­te yra Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo pa­tal­pos (bu­dė­to­jų da­lis), trys lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo (iki 5 va­lan­dų) ka­me­ros, kur tik suo­las ir tu­a­le­tas. Be­je, su­lai­ky­tie­ji ne­bus lei­džia­mi per pa­grin­di­nes du­ris – jie bus įve­ža­mi iš kie­mo pu­sės ir įve­da­mi per ki­tą įė­ji­mą, esan­tį ant­ro­je pu­sė­je. Taip pat pir­ma­me aukš­te yra su­au­gu­sių­jų ap­klau­sos kam­ba­rys, vai­ko ap­klau­sos kam­ba­rys, ke­lių po­li­ci­jos ir ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nų ka­bi­ne­tai, pa­si­ta­ri­mų sa­lė. Įreng­ta mo­der­ni re­ku­pe­ra­ci­nio vė­di­ni­mo sis­te­ma, o ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se vei­kia kon­di­cio­na­vi­mo įran­ga.
Ant­ra­ja­me aukš­te įreng­ti Veik­los ir Re­a­ga­vi­mo sky­rių pa­rei­gū­nų ka­bi­ne­tai, o rū­sy­je – ga­ra­žas, tech­ni­nės pa­tal­pos, at­vi­ro ti­po gin­kli­nė, ga­lin­ges­nių gin­klų gin­kli­nė, daik­ti­nių įro­dy­mų san­dė­lys, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, spor­to sa­lė. Be­je, pas­ta­ro­jo­je jau pa­sta­ty­ta Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to do­va­na – bė­gi­mo ta­ke­lis. Pa­sta­tas yra ap­tver­tas, prie var­te­lių įmon­tuo­tas pa­si­kal­bė­ji­mo su Klai­pė­dos apskr. VPK bu­dė­to­ju pul­tas, o vi­sa te­ri­to­ri­ja, ko­ri­do­riai ir at­ski­ros pa­tal­pos yra fil­muo­ja­mos.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Nuo šiol Plungės pareigūnai dirbs šiame pastate, esančiame Minijos g. 4.

Komentarai
Kiti straipsniai