Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Per vie­ną die­ną de­gė du au­to­mo­bi­liai – „Vol­vo“ ir BMW

Nors ir ne penk­ta­die­nis, bet 13-oji die­na dvie­jų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams bu­vo tik­rai ne­sėk­min­ga: Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je iš pat ry­to ug­nis nio­ko­jo „Vol­vo“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o ke­ly­je link Me­din­gė­nų va­ka­re su­pleš­kė­jo BMW.

Pir­ma­sis pra­ne­ši­mas apie de­gan­tį au­to­mo­bi­lį Plun­gės prieš­gais­ri­nę gel­bė­ji­mo tar­ny­bą (PGT) pa­sie­kė ket­vir­ta­die­nio ry­te, 9.44 va­lan­dą. Ug­nia­ge­siai bu­vo in­for­muo­ti, jog Plun­gė­je, prie J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 34-ojo pa­sta­to, de­ga „Vol­vo XC60“.
Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, gel­bė­to­jams at­sku­bė­jus į nu­ro­dy­tą vie­tą, pa­aiš­kė­jo, jog 2013 m. ga­my­bos au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me įreng­ta du­ji­nė įran­ga, už­si­de­gė kli­ni­kos „Sa­nus“ kie­me, sto­vė­da­mas. Žmo­nės iki ug­nia­ge­sių at­vy­ki­mo jau pa­tys bu­vo pa­si­dar­ba­vę su ge­sin­tu­vais, ta­čiau va­rik­lio sky­rius dar rū­ko. Bū­tent šis sky­rius ir ap­de­gė la­biau­siai.
Gel­bė­to­jai sku­biai bai­gė ge­si­ni­mo dar­bus, at­jun­gė aku­mu­lia­to­rių, už­su­ko du­jų ba­lio­ną. In­ci­den­to me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo. Au­to­mo­bi­lis re­gist­ruo­tas K. V. (mo­ters) var­du. Įta­ria­ma, kad gais­ras ki­lo dėl ge­di­mo elek­tros ins­ta­lia­ci­jo­je.
Ki­tas pra­ne­ši­mas, su­si­jęs su de­gan­čia trans­por­to prie­mo­ne, gau­tas pu­sę de­šim­tos va­ka­re. Ta­da ug­nia­ge­siams te­ko sku­bė­ti į Bab­run­go se­niū­ni­jos Jė­ru­bai­čių kai­mą – pra­neš­ta, jog va­žiuo­jant link Me­din­gė­nų, už są­var­ty­no, de­ga BMW.
At­sku­bė­jus gel­bė­to­jams, maž­daug 7-aja­me mi­nė­to ke­lio ki­lo­met­re, at­vi­ra ug­ni­mi pleš­kė­jo BMW 750, pri­klau­san­tis vy­riš­kiui A. G. Lieps­na ge­ro­kai ap­ga­di­no 11 me­tų se­nu­mo trans­por­to prie­mo­nę, pa­vy­ko iš­sau­go­ti tik va­rik­lio sky­rių. Prie­žas­tys rug­sė­jo 14-ąją dar bu­vo tiks­li­na­mos. Žmo­nės per gais­rą ne­nu­ken­tė­jo.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Plungėje, klinikos „Sanus“ kieme ugnis apgadino 2013 m. gamybos „Volvo XC60“.

Komentarai
Kiti straipsniai