Ketvirtadienis, 2020 m. rugpjūčio 06 d.

Gir­tas „gol­fo“ vai­ruo­to­jas ver­tė­si į grio­vį ir kliu­dė elek­tros stul­pus

Sa­vai­tės pra­džia vie­nam jau­nam vai­ruo­to­jui pra­si­dė­jo la­bai ne­lai­min­gai. Rug­sė­jo 17-osios va­ka­re su „Volks­wa­gen Golf“ Al­sė­džių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je ava­ri­ją pa­da­rė ir pats su­si­ža­lo­jo 25 me­tų vy­ras. Kaip pa­aiš­kė­jo, žmo­gus bu­vo vi­du­ti­niš­kai ap­svai­gęs.

Pa­gal po­li­ci­jos pra­ne­ši­mą – in­for­ma­ci­ja apie eis­mo įvy­kį ir nu­ken­tė­ju­sį vai­ruo­to­ją pa­rei­gū­nus pa­sie­kė pir­ma­die­nio va­ka­rą, jau po 23 va­lan­dos. Ava­ri­ja bu­vo pa­ste­bė­ta Ir­ki­nių kai­mo te­ri­to­ri­jo­je (Al­sė­džių sen.), ke­lio Šiauliai–Palanga 80-aja­me ki­lo­met­re: ša­li­ke­lė­je ma­tė­si nuo ke­lio į grio­vį nu­va­žia­vęs ir ver­tę­sis leng­va­sis au­to­mo­bi­lis, o ša­lia gu­lė­jo vy­ras.
Kaip pa­aiš­kė­jo, nu­ken­tė­jęs žmo­gus – „Volks­wa­gen Golf“ vai­ra­vęs 25 m. tel­šiš­kis. Su­žeis­ta­jam bu­vo sku­biai iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, jis nu­vež­tas į Re­gio­ni­nės Tel­šių li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių.
Ap­žiū­rė­ję nu­ken­tė­ju­sį­jį, me­di­kai nu­sta­tė stu­bu­ro kak­li­nės da­lies lū­žį su ner­vų pa­žei­di­mu. Taip pat pri­ėmi­mo sky­riu­je vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nio sun­ku­mo (1,56 prom.) gir­tu­mas.
Eis­mo įvy­kio me­tu bu­vo su­ga­din­ti du elek­tros stul­pai, nu­trauk­ta aukš­tos įtam­pos li­ni­ja. Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 7 da­lį.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Nuotraukoje: Po avarijos automobilis aptiktas gerokai apdaužytas ir aplipęs žolėmis, o šalia buvęs vairuotojas – ir sužeistas, ir girtas.

Komentarai
Kiti straipsniai