Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Dvo­kian­čia­me tven­ki­ny­je trokš­ta žu­vys

Rug­sė­jo pra­džio­je vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su sa­vi­val­dy­bės se­niū­nais mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis už­si­mi­nė, kad gy­ven­to­jai pik­ti­na­si smar­ve, sklin­dan­čia nuo ne­to­li pie­ni­nės, ša­lia Plun­gės g. 18 dau­gia­bu­čio, esan­čio tven­ki­nio. Pro­ble­ma – ne tik ne­ma­lo­nus kva­pas, bet ir mirš­tan­čios žu­vys.

Se­niū­nas per pa­si­ta­ri­mą pa­sa­ko­jo, kad pa­dė­tis la­bai pras­ta, tven­ki­nys nu­se­kęs. Rug­pjū­čio pa­bai­go­je pra­ūžu­sios aud­ros nu­lauž­tos me­džių ša­kos su­vir­to į van­de­nį, su­ju­di­no ten esan­tį dum­blą, po ku­riuo kau­pė­si du­jos, to­dėl da­bar trokš­ta žu­vys. Van­duo ne­be­at­si­nau­ji­na, la­bai dvo­kia. „Kol kas su­si­ta­rė­me su Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riu­mi Vy­tu Rut­kaus­ku ša­kų, esan­čių van­de­ny­je, ne­ju­din­ti ir nie­ko ne­tvar­ky­ti, kad ne­pri­da­ry­tu­me dau­giau ža­los. Bu­vo la­bai sau­si me­tai, rei­kia lauk­ti lie­taus“, – per pa­si­ta­ri­mą kal­bė­jo mies­to se­niū­nas. Jam pri­ta­rė ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vas, sa­ky­da­mas, kad kol kas nie­ko pa­keis­ti ne­ga­li­ma, rei­kė­tų va­ly­ti tven­ki­nį, iš­vež­ti dum­blą.
Apie su­si­da­riu­sią pa­dė­tį ir ką ke­ti­na­ma to­liau da­ry­ti, pa­klau­sė­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gės Ves­tos An­dri­jaus­kie­nės. Ji in­for­ma­vo, kad rug­sė­jo 11 d., pa­si­kvie­tus ap­lin­ko­sau­gos at­sto­vą, bu­vo ma­tuo­ja­mas van­de­ny­je esan­tis de­guo­nies kie­kis. Įsi­ti­kin­ta, kad tel­ki­ny­je la­bai ma­žai de­guo­nies. Pa­vir­šiu­je jo kie­kis ati­tin­ka nu­sta­ty­tas nor­mas, tam ga­li tu­rė­ti įta­kos ma­ta­vi­mo me­tu bu­vęs leng­vas vė­je­lis, ta­čiau apa­ra­tą nu­lei­dus že­miau, de­guo­nies su­ma­žė­ja kri­tiš­kai. Dėl de­guo­nies trū­ku­mo pra­dė­jo gaiš­ti di­džio­sios žu­vys.
Van­dens tem­pe­ra­tū­ra bu­vo la­bai aukš­ta, sie­kė be­veik 20 laips­nių, nors lau­ke bu­vo tik 18 laips­nių ši­lu­mos. Dėl karš­tos ir saus­rin­gos va­sa­ros van­dens la­bai su­ma­žė­ję, jis už­si­sto­vė­jęs. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių val­dy­bos Plun­gės ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas Ta­das An­driuš­ka in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu tel­ki­ny­je pra­si­dė­jęs dum­blo pu­vi­mo pro­ce­sas. Sto­vin­tis van­duo dėl aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros ir ma­žo van­dens ly­gio rūgs­ta. Dum­blas pū­va, nau­do­da­mas van­de­ny­je esan­tį de­guo­nį. To­dėl pri­ėjus ar­čiau jau­čia­mas dum­blo kva­pas. „T. An­driuš­ka su­tin­ka, kad nu­vir­tęs me­dis ga­lė­jo su­ju­din­ti dum­blą ir taip dar la­biau su­ak­ty­vin­ti šį pro­ce­są. Kol van­dens kie­kis ne­pa­di­dė­jo, me­džio iš van­dens trauk­ti ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Orai pra­de­da vės­ti, van­dens pa­dau­gė­s po lie­taus, o kar­tu tu­rė­tų pa­di­dė­ti ir de­guo­nies kie­kis. Su­ma­žės ir van­dens tem­pe­ra­tū­ra“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė.
Tie­sa, ly­gi­nant su si­tu­a­ci­ja, bu­vu­sia prieš ge­rą sa­vai­tę, tven­ki­nys at­ro­do ge­riau. Kva­po be­veik ne­be­si­jau­čia, o ir žiop­čio­jan­čių žu­vų van­dens pa­vir­šiu­je ne­be­si­ma­to.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Dėl deguonies trūkumo vandens telkinyje gaišo didžiosios žuvys.

Komentarai
Kiti straipsniai