Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Ar­tė­jan­tis nau­jas šil­dy­mo se­zo­nas nie­ko ge­ro ne­ža­da – ši­lu­ma brangs

Rug­sė­jo 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu daug ne­ri­mo ir dar dau­giau ne­ži­no­my­bės po­sė­džio da­ly­viams su­kė­lė klau­si­mas, ku­rį pri­sta­tė UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Ro­mas Luo­tė. Jis pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie jo va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės pa­si­ren­gi­mą cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mo tie­ki­mui ar­tė­jant nau­jam šil­dy­mo se­zo­nui.

R. Luo­tė pa­brė­žė, kad 2018–2019 m. pa­si­ruo­ši­mą šil­dy­mo se­zo­nui UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ vyk­do ir jau įvyk­dė pa­gal ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus su­de­rin­tus pla­nus-gra­fi­kus, ku­rie su­da­ro­mi pa­si­bai­gus pra­ėju­siam šil­dy­mo se­zo­nui, įver­ti­nus anks­tes­nia­me se­zo­ne iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, ge­di­mus ir ki­tas si­tu­a­ci­jas.
Lai­ki­nai pa­rei­gas ei­nan­tis di­rek­to­rius po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad ben­dro­vė eks­plo­a­tuo­ja V. Ma­čer­nio gat­vė­je esan­čią ka­ti­li­nę Nr. 1 (ku­ras – gam­ti­nės du­jos); Lent­pjū­vės g. ka­ti­li­nę (ku­ras – me­džio skied­ros (bio­ku­ras); Vė­jo g. ka­ti­li­nę, kū­re­na­mą gam­ti­nė­mis du­jo­mis ir 11 kai­mo ka­ti­li­nių, iš ku­rių 4-ios kū­re­na­mos bio­ku­ru, 4-ios gra­nu­lė­mis, vie­na – gam­ti­nė­mis du­jo­mis, vie­na – skys­tu ku­ru ir dar vie­na – su­skys­tin­to­mis du­jo­mis. Vi­suo­se šiuo­se ob­jek­tuo­se pa­si­ruo­ši­mo dar­bai įvyk­dy­ti.
Pa­sak R. Luo­tės, UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ eks­plo­a­tuo­ja 26-is ki­lo­met­rus ši­lu­mos tie­ki­mo tra­sų. Pla­nuo­ta su­re­mon­tuo­ti 386 met­rus. Pla­nas įvyk­dy­tas.
Ben­dro­vė vyk­do 144 cen­tra­li­zuo­tai šil­do­mų Plun­gės mies­to dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­rą. Jos jau pa­ruoš­tos nau­jam šil­dy­mo se­zo­nui.
Šil­dy­mo sis­te­mų pa­ruo­ši­mas, pa­sak pa­šne­ko­vo, van­giai vyks­ta biu­dže­ti­nė­se ir ver­slo įmo­nė­se, ku­rios už šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­rą at­sa­kin­gos pa­čios. Kol kas pa­reng­ties šil­dy­mo se­zo­nui ak­tus į „Plun­gės ši­lu­mos tin­klus“ pri­sta­tė tik apie 5 pro­cen­tai to­kių įmo­nių.
Iš ben­dro­vės pu­sės vis­kas pa­ruoš­ta. Be­lie­ka lauk­ti, ka­da spus­te­lės šal­tu­kas, ir šil­dy­mo įren­gi­niai pra­dės veik­ti vi­su pa­jė­gu­mu.
Kaip sa­kė R. Luo­tė, vis­kas čia ge­rai, tik ap­gai­les­ta­vo, kad ar­tė­jan­tis šil­dy­mo se­zo­nas nie­ko ge­ro ne­ža­da. Mat pa­ki­lo bio­ku­ro kai­nos. Jos, pa­ly­gi­nus su pra­ėju­siais me­tais, ge­ro­kai di­des­nės. Be to, per vi­są va­sa­rą nie­kas ne­pa­siū­lė pirk­ti ku­ro.
Iš­klau­sęs R. Luo­tės nu­si­skun­di­mų apie brangs­tan­tį bio­ku­rą, po­sė­džio pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys sa­kė esąs vi­siš­kai įsi­ti­ki­nęs, kad ši­lu­ma nau­juo­ju šil­dy­mo se­zo­nu brangs. „Ta­čiau jei­gu nė­ra ku­ro, ne­rei­kia ir pi­ni­gų. Tik klau­si­mas, kaip ta­da šil­dy­si­mės už­ėjus šal­čiams? – ban­dė juo­kau­ti T. Rau­dys.
R. Luo­tė kiek nu­ra­mi­no po­sė­džia­vu­siuo­sius ir pa­brė­žė, kad Lent­pjū­vės gat­vės ka­ti­li­nė­je bio­ku­ro pus­me­čiui yra, o dėl ki­tų ka­ti­li­nių dar ne­aiš­ku, kuo jos kū­rens at­ėjus šal­ta­jam me­tų se­zo­nui.
Ta­ry­bos na­rys Ri­čar­das Jo­cys ban­dė ras­ti iš­ei­tį iš su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos, klaus­da­mas R. Luo­tės, ar įma­no­ma ras­ti to­kių ku­ro tie­kė­jų, su ku­riais ga­lio­tų il­ga­lai­kiai su­si­ta­ri­mai ir, at­ėjus kiek­vie­nam šil­dy­mo se­zo­nui, ne­kil­tų pro­ble­mų, iš kur gau­ti ku­ro.
R. Luo­tė ap­gai­les­ta­vo, kad tai ne­įma­no­ma, nes kai­nos nuo­lat kin­ta. Bio­ku­ro kai­na ne­nu­spė­ja­ma, jis tu­ri bū­ti per­ka­mas tie­sio­giai iš ener­gi­jos iš­tek­lių bir­žos BALTPOOL. Šio­je bio­ku­ro bir­žo­je, kaip mi­nė­jo R. Luo­tė, rug­pjū­čio mė­nuo bu­vo re­kor­diš­kai ak­ty­vus – ly­gi­nant su lie­pa, 78 proc. au­go pre­ky­bos apy­var­ta, 73 proc. su­da­ry­tų san­do­rių bu­vo il­ga­lai­kio tie­ki­mo su­tar­tys 2018–2019 m. šil­dy­mo se­zo­nui, ben­dras įsi­gy­to bio­ku­ro kie­kis šil­dy­mo se­zo­nui mė­ne­sio pa­bai­go­je su­da­rė 18 proc. rei­kia­mo bio­ku­ro kie­kio.
Rug­pjū­čio mėn. at­ei­nan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui per­ka­mo bio­ku­ro vi­du­ti­nė kai­na, ly­gi­nant su pra­ėju­sio šil­dy­mo se­zo­no vi­du­ti­ne tie­ki­mo kai­na (180,98 Eur/tne), ki­lo 21 proc. ir sie­kė 219,59 Eur/tne. BWCS Lit­hu­a­nia in­dek­so ver­tė, ku­ri ap­ima sa­vai­tės truk­mės san­do­rius, au­go nuo 178,32 Eur/tne iki 186,74 Eur/tne, su­da­ro­mų il­ga­lai­kių san­do­rių kai­nos ki­to nuo 185 Eur/tne iki 265 Eur/tne.
Šią va­sa­rą ši­lu­mos ga­min­to­jai tei­kė 70 proc. dau­giau pa­ve­di­mų, siek­da­mi su­da­ry­ti san­do­rius at­ei­nan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui, nei per­nai tuo pa­čiu me­tu. Ana­li­zuo­jant šiuos du lai­ko­tar­pius, ma­ty­ti, kad šie­met va­sa­rą pa­teik­tų per­ve­di­mų ver­tė bu­vo 2 kar­tus di­des­nė. Ta­čiau di­džio­ji da­lis ban­dy­mų bū­da­vo ne­re­zul­ta­ty­vūs dėl par­da­vė­jų ne­no­ro par­duo­ti ku­rą už pir­kė­jų siū­lo­mą kai­ną.
Bio­ku­ro kai­nų au­gi­mo tem­pai ke­lia ne­ri­mą vi­siems Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jams. Be to, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad šių me­tų va­sa­rą su­ma­žė­jo bio­ku­ro pa­siū­la. Bio­ku­ro tie­kė­jai pas­ta­ruo­ju me­tu bir­žo­je BALTPOOL ne­pa­siū­lo vi­so ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nėms rei­kia­mo bio­ku­ro kie­kio.
Įsi­ga­lio­jus Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui (2017-09-19 Nr. XIII-638), tai­ko­mas 9 pro­cen­tų PVM ta­ri­fas ši­lu­mos ener­gi­jai, tie­kia­mai gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms šil­dy­ti (įskai­tant ši­lu­mos ener­gi­ją, per­duo­da­mą per karš­to van­dens tie­ki­mo sis­te­mą), į gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas tie­kia­mam karš­tam van­de­niui ar­ba šal­tam van­de­niui karš­tam van­de­niui pa­ruoš­ti ir ši­lu­mos ener­gi­jai, su­nau­do­tai šiam van­de­niui pa­šil­dy­ti.
„Ar­tė­jan­tis nau­jas šil­dy­mo se­zo­nas nie­ko ge­ro ne­ža­da – kai­nos kirs per plun­giš­kių ki­še­nes. Aiš­ku, nie­kas nė­ra pa­ten­kin­tas to­kiais dras­tiš­kais po­ky­čiais, bet yra, kaip yra“, – ap­gai­les­ta­vo R. Luo­tė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Gyventojams laikas ruoštis – šiluma brangs…

Komentarai
Kiti straipsniai