Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Plun­giš­kiai dėl pa­ra­mos būs­tui la­bai ak­ty­vūs – pir­mas pra­šy­mas pa­teik­tas dar nak­tį…

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mas, ku­ris su­tei­kia ga­li­my­bę jau­noms šei­moms gau­ti sub­si­di­ją, skir­tą pir­mo­jo šei­mos būs­to kre­di­to da­liai ap­mo­kė­ti ar­ba pra­di­niam įna­šui pa­deng­ti. Kaip sa­kė šiuos pra­šy­mus pri­iman­ti ir re­gist­ruo­jan­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ne­rin­ga Ži­lie­nė, mū­sų jau­nos po­ros – la­bai ak­ty­vios, kai ku­rios pra­šy­mus pra­dė­jo siųsti iš­kart po vi­dur­nak­čio, vos įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui.

Kaip jau ne kar­tą bu­vo skelb­ta, šią va­sa­rą Sei­mas pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės siū­ly­mams su­teik­ti sub­si­di­jas pir­mą būs­tą re­gio­nuo­se per­kan­čioms ar sta­ty­ti no­rin­čioms jau­noms šei­moms, ne­ver­ti­nant jų pa­ja­mų. Pa­grin­di­nis šio siū­ly­mo tiks­las – re­gio­nų at­gai­vi­ni­mas ir emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mas.
Vos tik įsta­ty­mas įsi­ga­lio­jo, jau­nos šei­mos su­sku­bo teik­ti pra­šy­mus. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja rug­sė­jo 4 die­ną pa­skel­bė, jog dėl sub­si­di­jų pir­mam būs­tui re­gio­nuo­se krei­pė­si jau 840 po­rų. Dau­giau nei šim­tas pra­šy­mų pa­teik­ta Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, 73 pra­šy­mai – Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, ki­to­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se su­skai­čiuo­ta per 600 pra­šy­mų. Į pas­ta­rą­jį skai­čių jau įra­šy­ti ir plun­giš­kiai.
Rug­sė­jo 5 die­ną kal­bin­ta N. Ži­lie­nė sa­kė, jog šiuo me­tu yra ga­vu­si dvi­de­šim­ties jau­nų šei­mų pra­šy­mus, pir­ma­sis elek­tro­ni­niu bū­du bu­vo pa­teik­tas rug­sė­jo pir­mo­sios nak­tį, vos tik įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas, apie pu­sę dvie­jų. Spe­cia­lis­tė už­si­mi­nė, jog be­si­krei­pian­tiems anks­čiau jau bu­vo pa­sa­kiu­si, kad iki rug­sė­jo jau­nos šei­mos bū­tų su­si­tvar­kiu­sios ir pa­si­ruo­šu­sios vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, nes elek­tro­ni­nė­je pa­ra­mos sis­te­mo­je iš anks­to ti­kė­ta­si di­de­lio kie­kio pra­šy­mų. Taip ir bu­vo. O dėl to, kad šie­met pa­ra­mai skir­ti tik 2 mln. eu­rų, to­kios su­mos to­li gra­žu vi­siems no­rin­tiems ne­už­teks – prog­no­zuo­ja­ma, kad pi­ni­gai bus iš­da­lin­ti kiek dau­giau nei šim­tui. Li­ku­sie­ji bus su­ri­kiuo­ti į ei­lę pa­gal pra­šy­mo pa­tei­ki­mo lai­ką ir tu­rės lauk­ti ki­tų me­tų, o gal ir dar il­giau. Be­je, ki­tą­met pa­ra­ma ža­da­ma 600 šei­mų.
Pa­sak N. Ži­lie­nės, ke­lios plun­giš­kių po­ros vis­gi spė­jo – trims pir­mo­sioms po­roms bu­vo iš­duo­tos sub­si­di­jos pa­žy­mos, kad jos jau ga­li kreip­tis į ban­ką, pra­šy­ti pa­sko­los. Ga­vu­sios pa­sko­lą, šei­mos iš mi­nis­te­ri­jos ža­dė­tą pa­ra­mos da­lį gaus per 4 mė­ne­sius.
Iš dvi­de­šim­ties plun­giš­kių, pa­tei­ku­sių pra­šy­mus, šei­mų dau­gu­ma yra su­si­tuo­ku­sios po­ros, dau­gu­ma tu­ri vai­kų. Ka­dan­gi šei­mos iš anks­to tu­ri nu­ro­dy­ti, kam bus pa­nau­do­ta pa­ra­ma, pa­gal tai spe­cia­lis­tė sa­kė ma­tan­ti, jog žmo­nės ir bu­tus pirks, ir na­mus, ir pa­tys sta­ty­sis. Be­je, maž­daug pu­sė, t. y. 9 po­ros, nu­ro­dė, jog sa­vo pa­sto­gę no­ri įsi­gy­ti ar sta­ty­ti ne mies­te, o ra­jo­ne.
Pri­me­na­me, jog pre­ten­duo­ti į vals­ty­bės pa­ra­mą būs­to kre­di­to da­liai ga­li jau­na šei­ma, ku­rio­je abu su­tuok­ti­niai ar­ba vie­nas vai­ką au­gi­nan­tis tė­vas ar ma­ma yra ne vy­res­ni kaip 35 me­tų ir ne­tu­ri sa­vo būs­to. Pir­miau­sia rei­kia su­si­ras­ti būs­tą pir­ki­mui ar­ba skly­pą sta­ty­bai, de­kla­ruo­ti tur­tą, už­pil­dy­ti pra­šy­mą www.spis.lt sis­te­mo­je ar­ba Sa­vi­val­dy­bė­je, po to Sa­vi­val­dy­bė iš­duo­da pa­žy­mą sub­si­di­jai gau­ti. Jei vals­ty­bės lė­šų ne­bė­ra – pa­žy­ma ne­iš­duo­da­ma, bet šei­ma ra­šo­ma į ei­lę nau­jam fi­nan­sa­vi­mo pe­ri­odui.
Ne­au­gi­nan­čios vai­kų po­ros ga­li gau­ti 15 proc., au­gi­nan­čioms 1 vai­ką – 20 proc., au­gi­nan­čioms 2 vai­kus – 25 proc., au­gi­nan­čioms 3 ir dau­giau vai­kų – 30 proc. pra­di­nio įna­šo. Būs­to kre­di­to su­ma, pa­gal ku­rią ap­skai­čiuo­ja­ma jau­nai šei­mai su­tei­kia­ma sub­si­di­ja, ne­ga­li bū­ti di­des­nė kaip 87 tūks­tan­čiai eu­rų. Skly­pui, ku­ria­me tu­ri bū­ti sta­to­mas jau­nos šei­mos būs­tas, ga­li bū­ti ski­ria­ma ne dau­giau kaip 15 proc. būs­to kre­di­to su­mos.
Be to, jau­nai šei­mai, ga­vu­siai sub­si­di­ją, 10 me­tų ta­me na­me ar bu­te teks gy­ven­ti, nes, par­da­vus būs­tą, sub­si­di­ją teks grą­žin­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai