Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Plun­gė­je dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos rei­ka­lai – ga­na ge­ri

Rug­sė­jo 11 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Nau­jau­si duo­me­nys apie dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją – in­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je“. Čia ga­li­ma ma­ty­ti kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės sta­tis­ti­nius duo­me­nis, kiek ku­rio­je sa­vi­val­dy­bė­je yra pa­se­nu­sių dau­gia­bu­čių, kiek iš jų jau re­no­vuo­ta, taip pat ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir su sa­vi­val­dy­bė­se esan­čių dau­gia­bu­čių su­nau­do­ja­mais ši­lu­mos ener­gi­jos kie­kiais, ši­lu­mos kai­na, su­ži­no­ti, kiek pa­vyks­ta su­tau­py­ti ener­gi­jos at­nau­ji­nus na­mus. Skir­tin­gos že­mė­la­pio spal­vos ro­do, ku­ria­me ra­jo­ne at­nau­jin­ta dau­giau­sia se­nų dau­gia­bu­čių, taip pat ga­li­ma ma­ty­ti sa­vi­val­dy­bes, ku­rioms rei­kė­tų la­biau­siai pa­si­temp­ti. Kuo spal­va ryš­kes­nė, tuo si­tu­a­ci­ja ge­res­nė. Plun­gė – ant­ro­je ei­lė­je po ryš­kiau­sių, Rie­ta­vas – ma­žiau ryš­kes­nis.

In­te­rak­ty­vų dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos že­mė­la­pį pa­ren­gė vals­ty­bi­nę dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra ir por­ta­las al­fa.lt, in­for­ma­ci­ja nuo­lat at­nau­ji­na­ma. At­krei­pia­mas dė­me­sys, jog pas­ta­ruo­ju me­tu, ski­riant vals­ty­bės pa­ra­mą dau­gia­bu­čiams re­no­vuo­ti, pir­me­ny­bė tei­kia­ma va­di­na­mo­sios kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos pro­jek­tams. Šia­me že­mė­la­py­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti, kiek to­kių pro­jek­tų yra pa­ren­gu­sios sa­vi­val­dy­bės, ar sie­kia­ma A ir aukš­tes­nės ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sės, ar gy­ven­to­jai pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ja į al­ter­na­ty­vius ener­gi­jos šal­ti­nius, kiek vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja mo­der­ni­zuo­ti vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą dau­gia­bu­čio skir­tin­guo­se ša­lies mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se. Be že­mė­la­pio, pa­tei­kia­mi ir spe­cia­lis­tų ko­men­ta­rai.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se yra de­šim­tys ar net šim­tai se­nų dau­gia­bu­čių, iš ku­rių dau­ge­lis pa­sta­ty­ti iki 1993 m. Ži­nia, jų at­nau­ji­ni­mu rū­pi­na­ma­si ne­vie­no­dai: yra sa­vi­val­dy­bių, kur grei­tai jau ne­liks ne­at­nau­jin­tų dau­gia­bu­čių, bet yra ir to­kių, ku­rio­se mo­der­ni­zuo­tas vos vie­nas ki­tas na­mas.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je iš vi­so yra 220 dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų, ku­rių ben­dras plo­tas 313 317,41 kv. m. 120 na­mų pa­sta­ty­ti iki 1993 m. Iki 2018 m. lie­pos re­no­vuo­ti 55 dau­gia­bu­čiai, at­nau­jin­ta apie 100 424,8 kv. m plo­to. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va re­no­vuo­ti 33 gy­ve­na­mie­ji na­mai, o juos ad­mi­nist­ruo­jan­čių įmo­nių ini­cia­ty­va – 3 dau­gia­bu­čiai na­mai. Dau­gia­bu­čių sa­vi­nin­kų ben­dri­jų ini­cia­ty­va re­no­vuo­ta 19 dau­gia­bu­čių.
Nau­jam re­no­va­ci­jos eta­pui pa­reng­ti 22 pro­jek­tai, iš jų nė vie­nas ne­įtrauk­tas į kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos pro­gra­mą.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­tys dau­gia­bu­čiai, ku­riems ši­lu­ma tie­kia­ma cen­tra­li­zuo­tai, per pra­ėju­sius me­tus su­nau­do­jo 40 274 me­ga­vat­va­lan­des ši­lu­mi­nės ener­gi­jos. Šiuo me­tu Plun­gės ra­jo­no dau­gia­bu­čiams tie­kia­mos ši­lu­mos ener­gi­jos ki­lo­vat­va­lan­dės kai­na yra 6,2 ct. Re­no­va­vus dau­gia­bu­čius na­mus, pa­sie­kia­ma C ir B ener­gi­nio efek­ty­vu­mo kla­sė. Pro­jek­tų, pa­gal ku­riuos po dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­jos bū­tų pa­siek­ta A ar aukš­tes­nė ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sė, Plun­gės ra­jo­ne nė­ra pa­reng­ta.
Pa­skai­čiuo­ta, jog mo­der­ni­za­vus dau­gia­bu­čius na­mus, Plun­gė­je su­tau­py­ti pa­vyks­ta apie 40 proc. ši­lu­mi­nės ener­gi­jos.
Vi­du­ti­nė re­no­va­ci­jos kai­na mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je yra 222–250 eu­rų už 1 kv. m. Pa­pil­do­mai gy­ven­to­jai į al­ter­na­ty­vius ener­gi­jos šal­ti­nius ne­in­ves­tuo­ja. Be­je, sa­vi­val­dy­bė taip pat pri­si­de­da prie dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos: Ta­ry­bos 2015 m. spren­di­mu Nr. T1-214 „Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir fi­zi­nių bei ju­ri­di­nių as­me­nų jung­ti­nės veik­los pa­grin­du tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ nu­ma­to­ma pa­deng­ti 20–40 proc. do­ku­men­tais pa­grįs­tų iš­lai­dų.
Pas kai­my­nus – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je – iš vi­so yra 152 dau­gia­bu­čiai gy­ve­na­mie­ji na­mai, jų ben­dras plo­tas 79 731 kv. m, vi­si pa­sta­ty­ti iki 1993 m. Iki 2018 m. lie­pos šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je re­no­vuo­ta 15 dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų, at­nau­jin­ta apie 16 509 kv. m plo­to. Sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va re­no­vuo­ta 10 dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų, dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų ini­cia­ty­va – 5 na­mai. Nau­jam re­no­va­ci­jos eta­pui pa­reng­ti 4 pro­jek­tai, iš jų nė vie­nas ne­įtrauk­tas į kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos pro­gra­mą.
Šiuo me­tu Rie­ta­vo dau­gia­bu­čiams tie­kia­mos ši­lu­mos ener­gi­jos ki­lo­vat­va­lan­dės kai­na yra 7–7,5 ct. Re­no­va­vus na­mus, pa­sie­kia­ma C ir B ener­gi­nio efek­ty­vu­mo kla­sė, po mo­der­ni­za­vi­mo pa­vyks­ta su­tau­py­ti apie 45 proc. ši­lu­mi­nės ener­gi­jos. Pro­jek­tų, pa­gal ku­riuos po dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­jos bū­tų pa­siek­ta A ar aukš­tes­nė ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sė, Rie­ta­ve taip pat nė­ra pa­reng­ta.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je vi­du­ti­nė re­no­va­ci­jos kai­na – apie 166 eu­rų už 1 kv. m. Pa­pil­do­mai gy­ven­to­jai į al­ter­na­ty­vius ener­gi­jos šal­ti­nius ne­in­ves­tuo­ja. Sa­vi­val­dy­bė ir­gi šiek tiek pri­si­de­da prie dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos: iš da­lies kom­pen­suo­ja ap­lin­kos su­tvar­ky­mo iš­lai­das.
Trum­pai ap­žvel­giant po­rą ar­ti­miau­sių ki­tų kai­my­nų, si­tu­a­ci­ja to­kia: Kre­tin­gos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je yra 422 dau­gia­bu­čiai gy­ve­na­mie­ji na­mai, iki šių me­tų lie­pos re­no­vuo­tas 21 dau­gia­bu­tis na­mas. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je iš vi­so yra 201 dau­gia­bu­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas, čia iki va­sa­ros vi­du­rio mo­der­ni­zuo­ti 34 dau­gia­bu­čiai, 13-ika re­no­vuo­ja­ma šiuo me­tu.

Komentarai
Kiti straipsniai