Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Pa­te­ko į fi­na­li­nį eta­pą

Rug­sė­jo 2-ąją Klaipėdoje, Va­ka­rų sta­lo te­ni­so aka­de­mi­jo­je, vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių, gi­mu­sių 2003–2006 me­tais, žai­dy­nių zo­ni­nės var­žy­bos.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir trys Tve­rų gim­na­zi­jos mo­ki­nės: Ug­nė Gri­guo­lai­tė, Mar­ga­ri­ta Gu­daus­kai­tė bei Ka­ro­li­na Mau­lai­tė. Mer­gai­tės var­žė­si sėk­min­gai ir pa­te­ko į fi­na­li­nį eta­pą. Rug­sė­jo 15 ir 16 die­no­mis Vil­niu­je spor­ti­nin­kės tęs ko­vas tarp 36 stip­riau­sių sta­lo te­ni­si­nin­kių. Moks­lei­ves ruo­šė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas An­drius Čer­nec­kis.

Nuotraukoje: Tverų gimnazistės jau šį savaitgalį keliaus į Vilnių.

Komentarai
Kiti straipsniai