Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Mo­kyk­lo­se – val­gyk­lų tuš­tė­ji­mo me­tas

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, lei­džian­tys sa­vo vai­kus į dar­že­lius, mo­kyk­las, su­ne­ri­mę lau­kė nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džios. Rug­sė­jį švie­ti­mo įstai­gų val­gyk­lo­se pra­si­dė­jo dras­tiš­kos per­mai­nos, at­ne­šu­sios ne­ma­žai ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, ne­ri­mo ir vai­kams, ir mo­ky­to­jams, ir tė­vams.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, nuo nau­jų­jų moks­lo me­tų pa­tvir­ti­nęs nau­ją vai­kų mai­ti­ni­mo tvar­kos ap­ra­šą, ti­ki­si, kad vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se bus tie­kia­mas svei­ka­tą tau­so­jan­tis ir ją ge­ri­nan­tis mais­tas.
Ta­čiau, rug­sė­jo 1-ąją įsi­ga­lio­jus nau­jam vai­kų mai­ti­ni­mo tvar­kos ap­ra­šui, jau pa­si­ro­dė pub­li­ka­ci­jų, tei­gian­čių, kad ši tvar­ka yra ne­tin­ka­ma, ug­dy­mo įstai­gos ne­pa­jė­gia už­tik­rin­ti svei­kes­nio mais­to, o moks­lei­viai jo ne­val­go.
Po ki­lu­sios ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­gos A. Ve­ry­ga, su­švel­nin­da­mas pa­dė­tį, sa­kė, kad tvar­kos ap­ra­šas yra re­ko­men­da­ci­ja, ko­kį mais­tą tu­rė­tų gau­ti vai­kai. Ki­taip ta­riant, tai yra sie­kia­my­bė. Esą ra­di­ka­lūs po­ky­čiai per die­ną ne­įvyks, tam rei­kia lai­ko bei pa­si­ruo­ši­mo.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras nu­ra­mi­no tė­vus ir mo­ki­nius, kad ne­be­bus tik­ri­na­ma, ko­kius už­kan­džius vai­kai at­si­ne­ša iš na­mų. Tie­siog tė­vai ra­gi­na­mi bū­ti at­sa­kin­gi ir pa­si­rū­pin­ti, kad vai­kai gau­tų kuo svei­kes­nį mais­tą. Taip pat į tai dė­me­sį at­kreip­ti tu­rė­tų ir pe­da­go­gai. Kad tė­vams bū­tų leng­viau, jie bus pa­pil­do­mai in­for­muo­ti, ką ver­tė­tų įdė­ti vai­kui į pie­tų dė­žu­tę.
Lai­ki­nai Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Juo­zas Griš­kus pa­sa­ko­jo, kad jų mo­kyk­los mo­ki­nius mai­ti­na UAB „Grūs­tė“ iš Ma­žei­kių. Pra­ėjo dar tik dvi nau­jų­jų moks­lo me­tų sa­vai­tės, bet mai­ti­ni­mo tvar­ka įstai­go­je la­bai pa­si­kei­tė. „Po­ky­čių mū­sų mo­kyk­los val­gyk­lo­je la­bai daug: nau­jas ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las, ne­ma­ty­ti svei­kuo­liš­ki pa­tie­ka­lai, žy­miai dau­giau dar­žo­vių, ku­rių anks­čiau ne­bu­vo val­gia­raš­ty­je, ne­be­pre­kiau­ja­ma taip mo­ki­nių pa­mėg­to­mis ban­de­lė­mis.
Ne­sa­ky­čiau, kad mais­tas, ku­ris da­bar ver­da­mas mū­sų mo­kyk­los val­gyk­lo­je, yra pra­stas, ta­čiau kai­nos kal­ba pa­čios už sa­ve. Ma­nau, kad dau­ge­liui mo­ki­nių tė­vų, į mo­kyk­lą lei­džian­čių ke­lias at­ža­las, yra per bran­gu duo­ti vai­kams tiek pi­ni­gų, kad šie ga­lė­tų svei­kai pa­val­gy­ti mū­sų val­gyk­lo­je. Vai­kai, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­ina val­gy­ti į mo­kyk­los val­gyk­lą, ge­riau ren­ka­si ne­to­lie­se esan­čius kios­kus, ku­riuo­se pre­kiau­ja­ma ban­de­lė­mis, traš­ku­čiais, ga­zuo­tais gė­ri­mais bei ki­tais ne­svei­kais pro­duk­tais. Nie­ko čia ne­pa­da­ry­si. Tai la­bai grei­ti ir ne­pro­tin­gi po­ky­čiai – ne­įma­no­ma apie 800 vai­kų pri­vers­ti mo­kyk­lo­je val­gy­ti svei­kai. Grį­žę na­mo, jie vis tiek val­gys įpras­tą mais­tą, prie ku­rio įpra­tę nuo ma­žų die­nų. Taip pat mes ne­ga­li­me, ne­tu­ri­me tei­sės at­im­ti iš vai­ko sal­dai­nį, ku­rį jis at­si­ne­šė į mo­kyk­lą, ar iš­kra­ty­ti jo kup­ri­nę, kad pa­žiū­rė­tu­me, ar kar­tais ne­tu­ri ko nors, kas ken­kia svei­ka­tai“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė J. Griš­kus.
Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė sa­kė, kad gim­na­zis­tus mai­ti­na pro­fe­sio­na­li spe­cia­li­zuo­ta mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tei­ki­mo įmo­nė „Kre­tin­gos mais­tas“, ku­rios val­gia­raš­ty­je gau­su įvai­rių dar­žo­vių, vy­rau­ja di­de­lis kruo­pų pa­si­rin­ki­mas. Ta­čiau mo­ki­niai, pa­sak mo­ky­to­jos, at­ėję į val­gyk­lą, pra­šo bul­vių. Jiems keis­ta, kad jų ne­bė­ra, kruo­pos ne vi­siems pa­tin­ka. Vai­kai tie­siog pri­pra­tę val­gy­ti bul­ves. Ta­čiau, kad ir kaip keis­ta, val­gyk­lo­je dar ga­li­ma ras­ti ir sau­sai­nių, vaf­liu­kų, įvai­rių gė­ri­mų, ku­rie jau tu­rė­tų bū­ti iš­im­ti iš mai­ti­ni­mo­ ra­cio­no. Ko­dėl taip yra, mo­ky­to­ja pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.
„Įvai­rūs po­ky­čiai, re­for­mos – la­bai ge­rai. Ypač, kai kal­ba­ma apie vai­kų svei­ka­tos ge­ri­ni­mą. Ta­čiau ne nuo to rei­kė­jo pra­dė­ti. Pir­miau­sia svei­kus mai­ti­ni­mo­si įgū­džius nuo kū­di­kys­tės rei­kia pro­pa­guo­ti, ska­tin­ti šei­mo­je, vė­liau – dar­že­ly­je. Ta­da mo­ki­niai at­si­neš į mo­kyk­lą ki­to­kį po­žiū­rį apie svei­ka­tai nau­din­gus pro­duk­tus. Yra pro­duk­tų, ku­rių vai­kai net nė­ra ma­tę, o ką jau kal­bė­ti apie jų val­gy­mą. Mie­ži­nės kruo­pos ma­žie­siems at­ro­do bai­siai, o iš jų pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai ne­ke­lia es­te­ti­nio su­si­ža­vė­ji­mo. Vi­si ži­no, kad šio­mis kruo­po­mis še­ria­mi gy­vu­liai, tai kaip jas ga­li val­gy­ti žmo­nės?“ – apie mo­ki­nių po­žiū­rį į svei­ką mi­ty­bą ir ne­įpras­tus pro­duk­tus pa­sa­ko­jo pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja.
Be to, pa­sak V. Lu­ka­vi­čie­nės, nau­jie­ji mi­ty­bos po­ky­čiai per daug grei­tai „nu­leis­ti iš vir­šaus“, o da­bar tu­ri­me kaps­ty­tis, kaip iš­ma­no­me, kad vi­si bū­tų pa­ten­kin­ti. Vi­sos re­for­mos tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mos pa­ma­žu, žings­nis po žings­nio, o ne stai­ga.
Plun­gės mies­to ir ra­jo­no mo­ki­niai la­bai ne­pa­ten­kin­ti mo­kyk­lo­se tie­kia­mu mais­tu. Be­veik vi­si tei­gė ne­inan­tys į mo­kyk­los val­gyk­las val­gy­ti, nes ten ir ne­ska­nu, ir bran­gu, ir mais­tas ne­at­ro­do gun­dan­čiai. Dau­ge­lis pa­sa­ko­jo, kad mais­tą ne­ša­si iš na­mų, nes val­gy­ti mo­kyk­los val­gyk­lo­je yra per bran­gu. Pa­sak mo­ki­nių, ge­riau nu­ei­ti iki par­duo­tu­vės ir ten nu­si­pirk­ti ko nors val­go­mo. Tai žy­miai ska­niau ir pi­giau, nes to­kia pat ban­de­lė, pa­sak jų, mo­kyk­lo­je kai­nuo­ja 80 ct, o par­duo­tu­vė­je – 40 ct.
Kai ku­rie mo­ki­niai iš na­mų ne­ša­si obuo­lius, kriau­šes, mor­kas, nes ne­svei­ko mais­to esą mo­ky­to­jai ne­lei­džia val­gy­ti.
Ga­li­ma teig­ti, kad mo­kyk­lo­se pra­si­dė­jo val­gyk­lų tuš­tė­ji­mo me­tas, nes di­džio­ji da­lis mo­ki­nių (dau­giau kaip 50 proc.) ne­be­ina į jas val­gy­ti. Anks­čiau per­trau­kų me­tu val­gyk­lo­se su­si­da­ry­da­vo di­džiu­lės ei­lės, o da­bar, pa­sak mo­ki­nių, jos su­si­da­ro mak­si­mo­se, de­ga­li­nė­se, prie ke­ba­bų kios­kų ar prie ki­tų mais­tu pre­kiau­jan­čių įstai­gų.
Mo­ki­nė Ais­tė pa­sa­ko­jo, kad da­bar­ti­nis mo­kyk­lų val­gyk­lų mais­tas at­ro­do ne­kaip ir yra ne­ska­nus. Įė­jus į val­gyk­lą, pa­sak mer­gai­tės, pra­ei­na no­ras val­gy­ti. „Kas iš to, kad mo­kyk­lo­se sten­gia­ma­si mo­ki­nius mai­tin­ti svei­kai. Grį­žę na­mo, vis tiek val­go­me tuos pa­čius traš­ku­čius, keps­nius ir bul­ves, ke­ba­bus, sub­ma­ri­nus, ge­ria­me „Co­ca Co­lą“ bei ki­tus ga­zuo­tus gė­ri­mus“, – sa­kė mo­ki­nė.
Vai­kai pa­sa­ko­jo, kad mo­kyk­lo­se ne­la­bai kam rū­pi jų svei­ka­ta. „Il­gų­jų per­trau­kų me­tu ko­ri­do­riai pa­kvim­pa ke­ba­bais ir traš­ku­čiais. Juos mo­ki­niai val­go drą­siai, ir nie­kam tai ne­rū­pi. Val­gyk­lo­se ei­lių ne­be­li­kę. Jos tie­siog tuš­čios. Ten val­go tik pra­di­nu­kai“, – apie si­tu­a­ci­ją val­gyk­lo­se pa­sa­ko­jo Plun­gės ir Rie­ta­vo mies­tų mo­ki­niai.
Įvai­rios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės jau skel­bia, kad ar­ti­miau­siu me­tu Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) mi­ty­bos eks­per­tai ke­ti­na ap­si­lan­ky­ti ša­lies ug­dy­mo įstai­go­se ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip se­ka­si or­ga­ni­zuo­ti mai­ti­ni­mą. Tuo­met su SAM eks­per­tais įstai­gos ga­lės ap­tar­ti vi­sus joms svar­bius klau­si­mus.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga sa­ko, kad jau po mė­ne­sio bus tik­ri­na­ma, kaip dar­že­liai ir mo­kyk­los lai­ko­si nuo rug­sė­jo įsi­ga­lio­ju­sių nau­jų vai­kų mi­ty­bos rei­ka­la­vi­mų. „Ei­si­me į pa­čias įstai­gas pa­si­žiū­rė­ti, kaip jos or­ga­ni­zuo­ja mai­ti­ni­mą, ar ap­ra­šo lai­ko­ma­si, ar nė­ra pro­duk­tų, ku­rių ne­re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti, ar jie ne­tie­kia­mi vai­kams. Bus tik­ri­na­mas tik įstai­gų mai­ti­ni­mas, o vai­kams iš na­mų įdė­to mais­to kon­tro­lie­riai tik­rin­ti ne­ža­da. „Kon­tro­lie­riai prie du­rų ne­sto­vės ir dė­žu­čių ne­kra­tys, tai la­biau edu­ka­ci­jos klau­si­mas“, – apie ža­da­mą pa­tik­rą pa­sa­ko­jo A. Ve­ry­ga. Be to, kaip sa­kė mi­nist­ras, kar­tu su nau­ju mi­ty­bos tvar­kos ap­ra­šu bus pa­ruoš­tas ir pa­vyz­di­nis me­niu, ko­kius svei­kus pa­tie­ka­lus įstai­gos ga­li ga­min­ti.
Vi­si pui­kiai ži­no­me, kad nuo rug­sė­jo įsi­ga­lio­jus nau­joms vai­kų mai­ti­ni­mo tai­syk­lėms dar­že­liuo­se, mo­kyk­lo­se, sto­vyk­lo­se ar so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se, ne­ga­li bū­ti siū­lo­ma pie­no pro­duk­tų su gla­ju­mi, glais­tu, šo­ko­la­du ar kre­mu, val­go­mų­jų le­dų, rū­ky­tų mė­sos ga­mi­nių. Taip pat drau­džia­mi džiū­vė­sė­liuo­se vo­lio­ti ar džiū­vė­sė­liais pa­bars­ty­ti kep­ti mė­sos, paukš­tie­nos ir žu­vies ga­mi­niai, pa­da­žai su spir­gu­čiais, sil­kė. Gar­ny­ras, t. y. švie­žios ar ter­miš­kai ap­do­ro­tos dar­žo­vės, tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip treč­da­lį pa­tie­ka­lo svo­rio. Kas­dien vai­kams rei­kia siū­ly­ti ir vie­ną ve­ge­ta­riš­ką pa­tie­ka­lą, už­kan­džiais mo­kyk­loms lei­džia­ma pre­kiau­ti tik pri­ta­rus tė­vams“, – sa­kė A. Ve­ry­ga.
Ži­no­ma, la­bai svei­kin­ti­na, kad Lie­tu­vos val­džia rū­pi­na­si jau­no­sios kar­tos svei­ka­ta. Pui­ku, kad vai­kai nuo ma­žų die­nų mo­ko­mi svei­kos mi­ty­bos įpro­čių. Ta­čiau ne­įma­no­ma iš­kart vi­sų pri­vers­ti svei­kai mai­tin­tis.
Ko­kių re­zul­ta­tų duos ši re­for­ma, dar ne­aiš­ku. Įdomu, ko­kius at­sa­ky­mus pa­teiks Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, pa­tik­ri­nu­si, ar mo­kyk­los lai­ko­si nau­jos tvar­kos. Ar ne­teks vėl grįž­ti prie tra­di­ci­nių mi­ty­bos įpro­čių?

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Plungės Senamiesčio mokykloje valgykla prieš keletą metų būdavo pilna mokinių, o dabar…

Komentarai
Kiti straipsniai