Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Miš­ko žel­di­nių ap­skai­ta. Ar miš­kas lai­ko­mas at­kur­tu?

At­kū­rus ar įvei­sus miš­ką, Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus te­ri­to­ri­nio po­sky­rio vals­ty­bi­niai miš­kų pa­rei­gū­nai at­lie­ka žel­di­nių ir žė­li­nių ap­skai­tą. Kai miš­kas įvei­sia­mas pa­va­sa­ri­nio miš­ko žel­di­ni­mo me­tu, ap­skai­ta at­lie­ka­ma miš­ko įvei­si­mo me­tais ru­de­nį ir ant­rai­siais me­tais po miš­ko įvei­si­mo. Tuo at­ve­ju, kai miš­kas įveis­tas ru­de­ni­nio miš­ko žel­di­ni­mo me­tu, VMT pa­rei­gū­nai žel­di­nių/žė­li­nių ap­skai­tą at­lie­ka pir­mai­siais ir tre­čiai­siais me­tais po miš­ko įvei­si­mo (skai­čiuo­jant me­tus, miš­ko įvei­si­mo me­tai ne­įskai­čiuo­ja­mi). Žel­di­nių ir žė­li­nių ap­skai­tos me­tu nu­sta­to­mas žel­di­nių pri­gi­ji­mas ir ben­dras tiks­li­nių me­džių rū­šių gy­vy­bin­gų me­de­lių skai­čius 1 ha. Tuo pa­čiu me­tu yra vyk­do­mas miš­ko žel­di­nių ir žė­li­nių ko­ky­bės ver­ti­ni­mas. Šis ver­ti­ni­mas at­lie­ka­mas iki 6 (minkš­tų­jų la­puo­čių) ir 8 (kie­tų­jų la­puo­čių ir spyg­liuo­čių) įvei­si­mo me­tų. Ver­ti­ni­mo me­tu nu­sta­to­mi 3 ro­dik­liai:
– pro­jek­tuo­tų rū­šių gy­vy­bin­gų me­de­lių tan­kis 1 ha;
– pro­jek­tuo­tų me­džių rū­šių vi­du­ti­nis aukš­tis;
– ne­pa­gei­dau­ja­mų me­džių ir krū­mų rū­šių vi­du­ti­nis aukš­tis.
Miš­ko žel­di­nių ir žė­li­nių ver­ti­ni­mo me­tu gau­ti mi­nė­tų ro­dik­lių duo­me­nys ly­gi­na­mi su nor­ma­ty­vi­niais. Žel­di­nių ver­ti­ni­mui nau­do­ja­mos sta­čia­kam­pės ap­skai­tos aikš­te­lės, ku­rios to­ly­giai iš­dės­to­mos skly­pe (ge­riau­siai vie­no­dais at­stu­mais skly­po įstri­žai­nių kryp­ti­mis). Aikš­te­lių dy­dis ga­li bū­ti 100–400 m2. Į miš­rių­jų žel­di­nių ap­skai­tą bū­ti­nai tu­ri pa­tek­ti vi­sas miš­ri­ni­mo cik­las. 3 ha ir ma­žes­niuo­se skly­puo­se ap­skai­ta tu­ri ap­im­ti ne ma­žiau kaip 5 % žel­di­nių plo­to, nuo 4–5 ha – 4 %, 6–10 ha – 3 %, di­des­niuo­se kaip 10 ha – 2 % žel­di­nių plo­to. To­kio ver­ti­ni­mo me­tu nu­sta­to­mas žel­di­nių pri­gi­ji­mas (pir­mų­jų me­tų) ar­ba iš­li­ki­mas (tre­čių­jų me­tų). Tai – gy­vy­bin­gų pa­so­din­tų au­ga­lų skai­čiaus ir ben­dro­jo so­di­ni­mo vie­tų skai­čiaus ap­skai­tos aikš­te­lė­je san­ty­kis, iš­reikš­tas pro­cen­tais. Iš vi­sų ap­skai­tos aikš­te­lių duo­me­nų ap­skai­čiuo­ja­mas vi­du­ti­nis iš­li­ku­sių me­de­lių kie­kis skly­pe.
Tuo at­ve­ju, kai ver­ti­na­ma­me skly­pe vy­rau­ja tan­kūs (> 8 tūkst. vnt./ha) žė­li­niai, sta­čia­kam­pių ap­skai­tos aikš­te­lių plo­tas tu­ri bū­ti 4 m2; kai jie vi­du­ti­nio tan­ku­mo (2–8 tūkst. vnt./ha), – 10 m2; ir kai jie yra re­ti (< 2 tūkst. vnt./ha), – 20 m2. Ap­skai­tos aikš­te­lės iš­dės­to­mos vie­no­dais at­stu­mais ar­ti­mo­mis skly­po įstri­žai­nėms kryp­ti­mis. At­ski­ra­me skly­pe jos tu­ri bū­ti vie­no­do dy­džio. Ma­žes­niuo­se nei 1 ha skly­puo­se tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 5 to­kios ap­skai­tos aikš­te­lės, 1–3 ha – 8; di­des­niuo­se kaip 3 ha – ne ma­žiau kaip 10 ap­skai­tos aikš­te­lių. Į ap­skai­tą įtrau­kia­mi tiks­li­nių me­džių rū­šių per­spek­ty­vūs sa­vai­mi­nu­kai. Žė­li­mas yra to­ly­gus, kai tų rū­šių au­ga­lų yra > 66 % vi­sų ap­skai­tos aikš­te­lių; ne­to­ly­gus, kai – 66 % ir ma­žiau ap­skai­tos aikš­te­lių. Esant ne­to­ly­giam žė­li­mui, tai­ko­mos žė­li­mą ska­ti­nan­čios prie­mo­nės ar­ba pil­do­ma žel­di­nant. Žel­di­nių pa­pil­dy­mas nu­ma­to­mas ta­da, kai yra iš­li­kę 26–85 % pa­so­din­tų me­de­lių ir sa­vai­mi­nu­kų kar­tu pa­ė­mus. Žu­vu­siais žel­di­niais lai­ko­ma, kai iš­li­kę 25 % ir ma­žiau pa­so­din­tų ar pa­sė­tų me­de­lių.
Žė­li­nių ver­ti­ni­mo me­tu at­ski­rai skai­čiuo­ja­mi 2 me­tų ir vy­res­ni, tu­rin­tys šo­ni­nes ša­ku­tes ir for­muo­jan­tys vie­ną stie­bą sėk­li­nės ir ve­ge­ta­ty­vi­nės kil­mės sa­vai­mi­nu­kai, su­skirs­tant juos į aukš­čių gru­pes: ąžuo­lo, lie­pos, juo­dalks­nio, ber­žo ir spyg­liuo­čių 0,5 ir >0,5 m; uo­sio, kle­vo, dre­bu­lės ir guo­bi­nių 1,0 ir >1,0 m. Į ap­skai­tą įtrau­kia­mos tik dvi aukš­čiau­sios vie­no kel­mo gy­vy­bin­gos atau­gos, o sėk­li­nės kil­mės – sa­vai­mi­nu­kai, au­gan­tys ne ar­čiau kaip 0,7 m at­stu­mu vie­nas nuo ki­to. Sa­vai­mi­nu­kų gy­vy­bin­gu­mas taip pat yra ver­ti­na­mas pa­gal nor­ma­ty­vus, pa­vyz­džiui, pa­pras­to­sios pu­šies sa­vai­mi­nu­kai lai­ko­mi gy­vy­bin­gais ta­da, kai men­tu­rės tu­ri ne ma­žiau kaip 4 ša­ku­tes, ap­au­gu­sias spyg­liais; ūg­liai ir ša­ku­tės sto­ros, spyg­liai il­gi bei ge­rai iš­si­vys­tęs vir­šū­ni­nis ūg­lis. O ne­gy­vy­bin­gu lai­ko­mas ta­da, kai men­tu­rės tu­ri ma­žai (1–2) ša­ku­čių, spyg­liai re­ti – tik ša­ku­čių ga­luo­se; ūg­liai ir ša­ku­tės plo­nos, spyg­liai men­ki. Žė­li­niai ir žel­di­niai skirs­to­mi į ge­rus ir pa­ten­ki­na­mus. Ben­dra ko­ky­bė nu­sta­to­ma pa­gal že­miau­sią vie­no iš ro­dik­lių įver­ti­ni­mą. Pa­vyz­džiui, pa­pras­to­sios pu­šies žė­li­niai ir žel­di­niai bū­na ge­ri, kai 6–8 me­tais po jų įvei­si­mo pro­jek­tuo­tų rū­šių tan­kis bū­na di­des­nis ar ly­gus 4 tūkst. vnt./ha, o pa­pras­to­sios eg­lės – 2,5 tūkst. vnt./ha.
Miš­kas lai­ko­mas at­kur­tu ir įveis­tu, kai žel­di­niuo­se ar žė­li­niuo­se to­ly­giai iš­si­dės­čiu­sių gy­vy­bin­gų me­džių rū­šių tan­kis, at­si­žvel­giant į kiek­vie­nos me­džių rū­šies kie­kį rū­ši­nė­je su­dė­ty­je, pa­gal At­kū­ri­mo ir įvei­si­mo nuo­sta­tų 11 punk­tą yra di­des­nis ar­ba ly­gus: pu­šies Pa au­ga­vie­tė­je – 0,5 tūkst. vnt./ha; pu­šies Pb au­ga­vie­tė­je – 1,2 tūkst. vnt./ha; pu­šies ki­to­se au­ga­vie­tė­se – 2,5 tūkst. vnt./ha; eg­lės – 1,6 tūkst. vnt./ha; ąžuo­lo, bu­ko, guo­bi­nių – 1,8 tūkst. vnt./ha; uo­sio, kle­vo – 1,6 tūkst. vnt./ha; lie­pos, juo­dalks­nio, ber­žo, bal­talks­nio – 1,5 tūkst. vnt./ha; dre­bu­lės, mau­me­džio – 0,9 tūkst. vnt./ha.
Jei­gu pri­va­čia­me miš­ke sep­tin­tai­siais me­tais po me­dy­no iš­kir­ti­mo kir­ta­vie­tė­je tiks­li­nių me­džių rū­šių tan­kis ma­žes­nis nei nor­ma­ty­vuo­se, miš­kas lai­ko­mas ne­at­kur­tu. To­kiu at­ve­ju yra su­da­ro­mas nau­jas Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tas, ir skly­pas žel­di­na­mas iš nau­jo. Skly­po at­kū­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, ta­čiau vi­sos iš­lai­dos yra iš­ieš­ko­mos iš miš­ko sa­vi­nin­ko. Tuo tar­pu kai miš­kas bu­vo įvei­sia­mas ES lė­šo­mis ir sep­tin­tai­siais įvei­si­mo me­tais nu­sta­to­mas blo­gas miš­ko žel­di­nių tan­kis, pa­ra­ma nu­trau­kia­ma, ir miš­ko sa­vi­nin­kas pri­va­lo su­grą­žin­ti vi­są iš­mo­kė­tą pa­ra­mos su­mą.

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

R-882

Komentarai
Kiti straipsniai