Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti Plun­gės spor­to kom­plek­sas?

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je rug­sė­jo 4 die­ną bu­vo pa­skelb­tas įra­šas apie uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­bos pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus. Po dvie­jų sa­vai­čių šiuo klau­si­mu nu­ma­to­mas vie­šas su­si­rin­ki­mas.

Daug me­tų lauk­to Plun­gės spor­to kom­plek­so pro­jek­tas jau pa­reng­tas, ta­čiau dar ga­li bū­ti kaž­kiek ko­re­guo­ja­mas – skel­bia­ma, kad vi­suo­me­nės at­sto­vai pa­sta­bas dėl pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų taip pat dar ga­li teik­ti, jų lau­kia­ma iki rug­sė­jo 21-osios. Tą­dien mū­sų Sa­vi­val­dy­bė­je jau vyks vie­šas su­si­rin­ki­mas su pro­jek­tuo­to­jais. Šį dar­bą at­li­ko, t. y. uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so Men­de­no g. 1 C sta­ty­bos pro­jek­tą pa­ren­gė UAB „Pro­jek­tų ren­gi­mo cen­tras“, esan­tis Vil­niu­je.
Pla­nuo­ja­ma, jog spor­to pa­skir­ties pa­sta­tas bus 14,5 m aukš­čio, užims 6200 kv. m plo­tą. Vi­so kom­plek­so pa­sta­to tū­rį su­da­rys spor­to sa­lės kor­pu­sas ir ba­sei­nas, ku­rių dis­lo­ka­ci­ja nu­ma­to­ma pa­sau­lio ša­lių at­žvil­giu, t. y. sa­lė bus šiau­rė­je, ba­sei­nas orien­tuo­tas į pie­tus.
Nors pa­sta­tas pro­jek­tuo­ja­mas kaip vien­ti­sas, ta­čiau kom­plek­są bus ga­li­ma sta­ty­ti dviem eta­pais: pir­ma­sis sta­ty­bų eta­pas – ba­sei­nas, tal­pi­nan­tis iki 60 lan­ky­to­jų, ant­ra­sis – uni­ver­sa­li spor­to sa­lė, kur ga­lės tilp­ti 1500 žiū­ro­vų.
Pro­jek­tuo­ja­mas pa­sta­tas – ne­tai­syk­lin­gos for­mos, su rū­siu. Įva­žia­vi­mas (iš­va­žia­vi­mas) į au­to­mo­bi­lių aikš­te­lę bus nuo Men­de­no gat­vės. Pės­čių­jų ta­kai iš­grįs­ti be­to­ni­nė­mis trin­ke­lė­mis.
Pir­ma­sis sta­ty­bų eta­pas (ba­sei­nas): kor­pu­sas pro­jek­tuo­ja­mas dvie­jų aukš­tų, su di­džiu­le stik­lo vit­ri­na į pie­ti­nę pu­sę. Bus 4 ta­kų 25 m il­gio plau­ki­mo ba­sei­nas, ati­tin­kan­tis FINA rei­ka­la­vi­mus. Pie­ti­nė­je zo­no­je nu­ma­to­mas ir vai­kų ba­sei­nas su nu­si­lei­di­mo kas­ka­da bei fon­ta­nė­liu. Taip pat bus sū­ku­ri­nė vo­nia, 3 pir­tys: „ru­siš­ka“, sau­na bei ga­ri­nė. Ša­lia – du­šai bei pa­gal­bi­nės pa­tal­pos. Dar pla­nuo­ja­mos pa­tal­pos ba­rui ir rū­bi­nei.
Ant­ras sta­ty­bų eta­pas (uni­ver­sa­li spor­to sa­lė): pir­mas aukš­tas skir­tas spor­ti­nin­kams – pro­jek­tuo­ja­ma uni­ver­sa­li spor­to sa­lė su in­ven­to­riaus pa­tal­pa, ke­tu­rios rū­bi­nės ir du­ši­nės. Taip pat nu­ma­ty­ta tre­ni­ruok­lių pa­tal­pa spor­ti­nin­kams, me­di­ci­nos-do­pin­go mė­gi­nių pa­ė­mi­mo pa­tal­pa, ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ki­tos pa­gal­bi­nės, sa­ni­ta­ri­nės pa­tal­pos. Ant­ras pa­sta­to aukš­tas skir­tas žiū­ro­vams, ten bus tri­bū­nos. Tre­čias pa­sta­to aukš­tas – VIP zo­na, ope­ra­to­rių pa­tal­pos ir kon­fe­ren­ci­jų pa­tal­pos.
Pla­nuo­ja­ma, kad prie pa­sta­to rei­kės įreng­ti sto­vė­ji­mo vie­tas 122 trans­por­to prie­mo­nėms.

Nuotraukoje: Plungės universalaus sporto ir sveikatingumo kompleksas projektuotojų pateiktoje vizualizacijoje.

Komentarai
Kiti straipsniai