Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Ga­vęs smū­gį, dak­ta­ras kri­to nuo laip­tų ir su­si­ža­lo­jo, mu­šei­kai gre­sia dve­ji me­tai

Rug­sė­jo 11 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me baig­ta nag­ri­nė­ti Va­le­ri­jaus Gla­di­še­vo (gim. 1998 m.) bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų (BK 138 str. 2 d. 8 p.) ir dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (BK 284 str.). Šiuo me­tu už gro­tų die­nas lei­džian­tis jau­nuo­lis per­nai va­sa­rą prie vieš­bu­čio „Li­ne­lis“ smo­gė į vei­dą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės chi­rur­gui K. G., dėl ko šis me­di­kas kri­to nuo laip­tų ir lū­žo rak­ti­kau­lį.

Ant­ra­die­nio ry­tą V. Gla­di­še­vą, su­ra­kin­tą ant­ran­kiais, į teis­mo sa­lę at­ly­dė­jo kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai, taip pat bu­vo at­vy­kę liu­di­nin­kai – kal­ti­na­mo­jo bro­lis E. G. ir pas­ta­ro­jo drau­gė M. B. Teis­mo sa­lė­je sė­dė­jo ir tei­sia­mo­jo ma­ma. Mo­te­ris per per­trau­kė­les vis sten­gė­si pa­si­kal­bė­ti su ne­lais­vė­je lai­ko­mu sū­nu­mi. Nu­ken­tė­jęs gy­dy­to­jas teis­mo po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo – jis bu­vo ap­klaus­tas anks­čiau.
Nu­si­kal­ti­mas, dėl ku­rio bu­vo tei­sia­mas V. Gla­di­še­vas, įvyk­dy­tas 2017 me­tų rug­pjū­čio 12-ąją Pa­pla­te­lės kai­me, vieš­bu­čio „Li­ne­lis“ te­ri­to­ri­jo­je. Ten jau­nuo­lis da­ly­va­vo sa­vo bro­lio ves­tu­vė­se. Ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­je tą sa­vait­ga­lį bu­vo ap­si­sto­ję ir me­di­kai, iš ku­rių vie­nam – K. G. – kon­flik­to me­tu V. Gla­di­še­vas smo­gė kumš­čiu į žan­di­kau­lį. Dėl smū­gio gy­dy­to­jas kri­to nuo laip­tų ir lū­žo de­ši­nį rak­ti­kau­lį. Mu­šei­kos veiks­mai trak­tuo­ti kaip vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas ir ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų. Įvy­kiu pa­si­pik­ti­no ir ša­lia bu­vęs K. G. ko­le­ga – B. A., taip pat mū­sų li­go­ni­nės chi­rur­gas.
Sa­vo kal­tės tei­sia­ma­sis ne­bu­vo lin­kęs pri­pa­žin­ti – ti­ki­no, jog nu­ken­tė­ju­sia­jam ne­tren­kė, o tik jį pa­stū­mė, abe­jo­jo, ar dėl to K. G. ši­taip ga­lė­jo su­si­ža­lo­ti. Tvir­ti­no, jog jis tik gy­nė bro­lį E. G. Pa­sa­ko­jo, jog vis­kas pra­si­dė­jo ta­da, kai bū­nant ves­tu­vė­se, prie jo pri­bė­go bro­lio drau­gė M. B. ir pa­sa­kė, kad du vy­rai už­si­puo­lė E. G. Iš­sku­bė­jęs lau­kan, pa­ma­tė, jog iš­ties du gir­ti as­me­nys yra ap­sto­ję jo bro­lį. Vie­ną jų V. Gla­di­še­vas sa­kė nu­stū­męs, anas nu­vir­to, tuo vis­kas ir pa­si­bai­gė. Ki­tos die­nos ry­tą dar ma­tė, kaip K. G. vieš­bu­čio ba­re su ko­le­ga kaž­ką gė­rė, juo­kė­si ir ne­at­ro­dė su­žeis­tas.
Liu­di­nin­kas E. G. teis­me pa­tvir­ti­no, jog bro­lis jį gy­nė nuo įžū­lių me­di­kų. Pa­sa­ko­jo, jog vis­kas pra­si­dė­jo vieš­bu­čio fo­jė. Ten bu­vo mi­nė­ti du as­me­nys (gy­dy­to­jai) ir ne­ma­žas pa­lai­das šuo prie re­gist­ra­tū­ros, pri­klau­sęs kaž­ku­riam iš jų. E. G. sa­kė pra­ei­da­mas pa­klau­sęs, kie­no šuo vieš­bu­ty­je vaikš­ti­nė­ja. Užuot at­sa­kę, įkau­šę vy­rai esą ėmė pra­var­džiuo­tis ir iš jo juok­tis – iš­va­di­no kai­mie­čiu su nie­kam ti­ku­siais marš­ki­niais. Jau­nuo­lis ti­ki­no nu­mo­jęs į anuos ran­ka ir iš­ėjęs į lau­ką pa­rū­ky­ti, ta­čiau me­di­kai ėję jam iš pas­kos, lau­ke pra­dė­ję tam­py­ti už marš­ki­nių, stum­dy­ti ir ty­čio­tis, pro­vo­ka­vę muš­ty­nėms. Tuo me­tu at­sku­bė­jo pa­kvies­tas bro­lis ir nu­stū­mė jau­nes­nį­jį vy­rą, t. y. K. G., ku­ris ne­iš­si­lai­kęs nu­griu­vo. Ta­da jau pa­gra­si­no, kad iš­kvies po­li­ci­ją.
Liu­di­nin­kė M. B. kal­bė­jo pa­na­šiai. Pa­tvir­ti­no, kad šuo prie re­gist­ra­tū­ros bu­vo pik­tas, urz­gė, tad vai­ki­nas aiš­ki­no­si su tais vy­rais. Pa­ma­čiu­si, kad prie E. G. anie­du pri­sto­jo – tam­pė, kei­kė, pra­var­džia­vo ir stum­dė – iš­si­gan­du­si nu­bė­go pa­kvies­ti V. Gla­di­še­vo. Šis at­sku­bė­jo ir vie­ną jų nu­stū­mė.
Tuo tar­pu anks­čiau ap­klaus­tas nu­ken­tė­ju­sy­sis K. G. ir liu­di­jęs jo ko­le­ga B. A. bu­vo sa­kę, kad su jau­nuo­liu ki­lo tik žo­di­nis kon­flik­tas, bet nie­kas jo ne­stum­dė. Vis­kas esą taip bū­tų ir pa­si­bai­gę, bet at­bė­go V. Gla­di­še­vas ir tren­kė K. G. į vei­dą.
Nu­ken­tė­jęs chi­rur­gas pa­pra­šė jam at­ly­gin­ti mo­ra­li­nę ža­lą – 2 tūkst. eu­rų. Ieš­ki­nius kal­ti­na­ma­jam taip pat pa­reiš­kė ir Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa bei „Sod­ra“ – iš vi­so iš­ėjo dar apie 1200 eu­rų. Nė su vie­nu ieš­ki­niu V. Gla­di­še­vas ne­su­ti­ko ir su ad­vo­ka­tės Jo­vy­tos Pie­kie­nės pa­gal­ba pa­pra­šė teis­mo skir­ti eks­per­ti­zę dėl nu­ken­tė­ju­sio­jo svei­ka­tos su­trik­dy­mo me­cha­niz­mo.
Pro­ku­ro­ras Bro­nis­lo­vas Raz­ma pra­šy­mą siū­lė at­mes­ti – kal­bė­jo, jog nė­ra pa­grin­do abe­jo­ti jau at­lik­ta eks­per­ti­ze. Teis­mas pa­reiš­kė, jog spe­cia­lis­to iš­va­da dėl su­ža­lo­ji­mo pa­teik­ta, tad ki­tos eks­per­ti­zės ne­be­sky­rė.
Vals­ty­bi­nis kal­tin­to­jas at­krei­pė dė­me­sį, jog V. Gla­di­še­vas pra­ei­ty­je jau ne kar­tą yra sė­dė­jęs tei­sia­mų­jų suo­le, yra teis­tas ir už smur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus, tad už smur­tą prieš me­di­ką siū­lė skir­ti 2 me­tus ne­lais­vės pa­tai­sos na­muo­se. Ka­dan­gi da­bar jau­nuo­lis at­lie­ka baus­mę ir pas­ku­ti­nį­jį nuosp­ren­dį yra ap­skun­dęs, baus­mės tu­rė­tų bū­ti su­ben­drin­tos vė­liau.
Kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tė J. Pie­kie­nė svars­tė, kad jos gi­na­ma­sis tu­rė­tų bū­ti iš­tei­sin­tas ar­ba jam skir­ta kur kas švel­nes­nė baus­mė. Jos tei­gi­mu – pa­tys me­di­kai bu­vo gir­ti, iš­pro­vo­ka­vo kon­flik­tą ir da­bar dar skun­džia­si!
Teis­mas nuosp­ren­dį šio­je by­lo­je skelbs rug­sė­jo 25 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai