Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Al­sė­džiuo­se įkau­šę vy­ru­kai nu­lė­kė į grio­vį ir gė­rė, kol su­mi­go

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis vie­nai kom­pa­ni­jai bu­vo ku­pi­nas nuo­ty­kių – links­mai siau­tė­jo po Al­sė­džių apy­lin­kes, var­to­jo svai­ga­lus, su au­to­mo­bi­liu at­si­dū­rė grio­vy­je, to­liau gė­rė, kol „smi­go“. Ga­liau­siai rug­sė­jo 9-osios pa­ry­čiais į au­to­mo­bi­lio lan­gą ėmė bels­tis po­li­ci­ja…

Nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį po Al­sė­džius va­ži­nė­jo­si au­to­mo­bi­lis „Ford Ga­la­xy“, ku­ria­me sė­dė­jo links­mai nu­si­tei­ku­si jau­nų vy­ru­kų kom­pa­ni­ja. Prie vai­ro bu­vo 1979 m. gi­męs vy­ras. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, jis ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti.
Prieš pat ket­vir­tą va­lan­dą ry­to Al­sė­džių mies­te­ly­je, Var­du­vos gat­vė­je, vai­ruo­to­jas ne­be­su­val­dė „for­do“ ir nu­lė­kė į pa­ke­lės grio­vį. Ne­blai­vių as­me­nų ket­ve­riu­kė dar ban­dė iš­stum­ti au­to­mo­bi­lį, ta­čiau jė­gų ne­be­už­te­ko. Vis­gi vy­ru­kai per daug ne­nu­si­mi­nė – su­li­pę at­gal į vi­dų, to­liau var­to­jo al­ko­ho­lį, kol ga­liau­siai už­mi­go.
Po ku­rio lai­ko at­vy­kę pa­rei­gū­nai sap­nus bi­čiu­liams nu­trau­kė ir lie­pė pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mą. Vai­ruo­to­jas „įpū­tė“ 1,72 pro­mi­lių, kar­tu bu­vu­siam 28 m. vy­rui nu­sta­ty­tas 2,7 prom., 21 m. vai­ki­nui – 2,4 prom., o 32 m. vy­rui – 1,42 prom. gir­tu­mas.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai