Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Spor­tiš­kos va­sa­ros už­baig­tu­vės

Rug­pjū­čio 26 d. Rie­ta­ve vy­ko tra­di­ci­nė va­sa­ros už­bai­gi­mo spor­to šven­tė „Pa­ly­dint va­sa­rą 2018“. Orų prog­no­zės nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo, o ir oras tą die­ną ne­bu­vo tin­ka­miau­sias spor­tuo­ti lau­ke, to­dėl da­ly­vių su­lauk­ta šiek tiek ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais.

Šven­tės or­ga­ni­za­to­rius Man­tas Vai­če­kaus­kas dė­ko­jo vi­siems su­si­rin­ku­siems, pa­si­džiau­gė pui­kia va­sa­ra ir ­lin­kė­jo pui­kių emo­ci­jų bei sėk­mės spor­ti­nė­se rung­ty­se. Fut­bo­lo rung­ty­je dėl me­da­lių su­si­ko­vė trys ko­man­dos. Be per­ga­lių tą die­ną tre­čio­je vie­to­je li­ko ko­man­da „Tve­rai“. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko „Nu­tau­tas club“ iš Rie­ta­vo. Stip­riau­si šio­je rung­ty­je – ko­man­dos „Pa­van­de­nė“ fut­bo­li­nin­kai.
Krep­ši­nio 3×3 var­žy­bo­se su­si­run­gė 7 ko­man­dos. Tre­či­ą­ją vie­tą tur­ny­re iš­ko­vo­jo ko­man­da „Vir­vy­tė“ iš Tel­šių r. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko ko­man­dai „Erž­vi­lai“ iš Gargž­dų. Stip­riau­sia ko­man­da krep­ši­nio aikš­te­lė­je bu­vo „Dro­by­nos“ iš Rie­ta­vo.
Mix tin­kli­nio (ko­man­da su­da­ry­ta iš 2 mer­gi­nų ir 2 vai­ki­nų) tur­ny­re ko­vė­si 3 ko­man­dos. Tve­riš­kių „Ni­ča­jaus ūkis“ ko­man­dos tin­kli­nin­kai li­ko tre­ti. Ant­rą­ja vie­ta džiau­gė­si ko­man­da „Li­nos te­am“, su­da­ry­ta iš Plun­gės ir Rie­ta­vo tin­kli­nin­kų. Pir­mo­ji vie­ta ir čem­pio­nų tau­rė ati­te­ko ko­man­dai „Smū­gis“ iš Rie­ta­vo.
At­kak­lios ko­vos vy­ko ir spor­to sa­lė­je. Ten su­si­run­gė sta­lo te­ni­so mė­gė­jai – 5 mer­gi­nos ir 10 vai­ki­nų. Mer­gi­nų gru­pė­je tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo Ka­ro­li­na Mau­lai­tė iš Tve­rų. Ant­rą­ja vie­ta džiau­gė­si Mo­ni­ka Mi­šei­ky­tė iš Rie­ta­vo. Stip­riau­sia te­ni­si­nin­ke įro­dė esan­ti Vik­to­ri­ja Ber­no­tai­tė iš Klai­pė­dos. Tarp vy­rų tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo Al­gis Bra­zaus­kas iš Lau­ku­vos. Ed­ga­ras Kny­ze­ris iš Jud­rė­nų pel­nė ant­rą­ją vie­tą. Stip­riau­sias šio­je rung­ty­je buvo taip pat lau­ku­viš­kis – Do­vy­das Bag­do­nas.
Ki­ta sma­gi rung­tis lau­kė prie ran­kų len­ki­mo sta­lo. Čia jė­gas iš­ban­dė 6 mer­gi­nos ir 8 vai­ki­nai. Tarp mer­gi­nų ge­rai se­kė­si Ri­tai Ur­bo­nai­tei iš Žad­vai­nių, už­ėmu­siai tre­či­ą­ją vie­tą, ant­ro­ji li­ko Dia­na Dir­mon­tie­nė, o tvir­čiau­sią ran­ką įro­dė tu­rin­ti Ka­ro­li­na Bur­nei­kai­tė iš Tve­rų. Tarp vy­rų po at­kak­lių ko­vų tre­je­tu­kas at­ro­dė taip: Da­lius Ni­ča­jus iš Tve­rų li­ko su bron­za, Graž­vy­das Nor­vai­šas iš Žad­vai­nių iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį, o stip­riau­sias šie­met – Gied­rius Jo­ku­baus­kas iš Ši­la­lės.
Smi­gi­nio var­žy­bo­se tarp mer­gi­nų pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo rie­ta­viš­kės: Ga­bi­ja Šad­vi­lai­tė (tre­čia vie­ta), Mo­ni­ka Mi­šei­ky­tė (an­tra vie­ta), Dia­na Dir­mon­tie­nė (pir­ma vie­ta). Tarp vy­rų iš 20 da­ly­vių III vie­tą iš­ko­vo­jo Pau­lius Gri­guo­la iš Tel­šių r., II vie­tą – rie­ta­viš­kis Min­dau­gas Use­lis, o čem­pio­nu ta­po Vy­kin­tas Za­ka­raus­kas iš Rie­ta­vo. Vi­si pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti pui­kiais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.

Nuotraukoje: Geriausių stalo tenisininkių trejetukas.

Komentarai
Kiti straipsniai