Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pir­ma­die­nį moks­lei­viai su­gu­žė­jo į moks­lo me­tų pra­džios šven­tę

Va­sa­ros pa­bai­ga, rug­sė­jo pra­džia moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si su ne­rū­pes­tin­gų atos­to­gų pa­bai­ga ir moks­lo me­tų pra­džia, ku­ri ma­žes­niuo­sius daž­niau­siai džiu­gi­na, o vy­res­niuo­sius – ne­ra­mi­na. Rug­sė­jo 3-io­sios ry­tą, ne­ši­ni gra­žiau­siais gė­lių žie­dais, gat­ves už­plū­do di­des­ni ir ma­žes­ni moks­lei­viai.

Ry­te mo­ki­niai ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė rin­ko­si prie Rie­ta­vo mal­dos na­mų. Po šv. Mi­šių vi­si iš­si­ri­kia­vo ei­se­nai ir žen­gė link ug­dy­mo įstai­gos, kur lau­kė iš­kil­min­gas moks­lo me­tų pra­džios pa­skel­bi­mas. Vė­liau mo­ki­niai iš­si­skirs­tė po kla­ses, ku­rio­se jų lau­kė pir­mo­sios pa­mo­kos su kla­sių va­do­vais.
Di­džiau­sio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­je – Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je – į suo­lus su­sė­do 624 mo­ki­niai (kar­tu su Dau­gė­dų sky­riu­mi). Rie­ta­ve su­for­muo­tos dvi pir­mo­kų kla­sės (55 mo­ki­niai), dar trys ke­lio­nę į moks­lo pa­sau­lį pra­dės Dau­gė­dų pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je. Pas­ku­ti­nis rug­sė­jis šie­met iš­au­šo dviem kla­sėms abi­tu­rien­tų (45 mo­ki­niams). Dau­gė­dų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių iš vi­so lan­kys 18 mo­ki­nių. Nau­jų pe­da­go­gų gim­na­zi­jo­je šie­met nė­ra, ta­čiau ieš­ko­ma šo­kių mo­ky­to­jo bei mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo. Vi­sos ug­dy­mo įstai­gos nau­jus moks­lo me­tus pa­si­tin­ka at­nau­ji­nu­sios kom­piu­te­rių.
Pir­ma­die­nio ry­tą Tve­rų gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė šven­tę taip pat pra­dė­jo baž­ny­čio­je, ku­rio­je bu­vo mel­džia­ma­si už moks­lei­vius ir mo­ky­to­jus. Vė­liau vi­si ke­lia­vo prie gim­na­zi­jos, kur bu­vo iš­kel­ta vė­lia­va, o vė­liau se­kė mo­ki­nių ir kla­sių va­do­vų su­si­ti­ki­mas. Į mo­kyk­li­nius suo­lus Tve­rų gim­na­zi­jo­je šie­met su­sės 137 mo­ki­niai. Sep­ty­niems šie moks­lo me­tai bus pir­mie­ji, vie­nuo­li­kai – pas­ku­ti­nie­ji. Me­din­gė­nų ug­dy­mo sky­riu­je skam­bu­tis su­kvie­tė 67 mo­ki­nius. Ke­tu­ri pir­mo­kai pra­dės ke­lio­nę į moks­lo ša­lį, o bai­gia­mą­ją – de­šim­tą – kla­sę lan­kys de­vy­ni mo­ki­niai. Nei Tve­rų gim­na­zi­jai, nei Me­din­gė­nų ug­dy­mo sky­riui šie­met nau­jų pe­da­go­gų ne­pri­rei­kė.
Moks­lo ir ži­nių šven­tė į Žad­vai­nių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pa­kvie­tė 81 mo­ki­nį – de­šim­čiai iš jų moks­lo me­tai bus pas­ku­ti­niai, sep­ty­niems – pir­mie­ji. Pe­da­go­gų ko­lek­ty­vas nau­jais na­riais ne­pa­si­pil­dė.
2017–2018 moks­lo me­tais Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je dai­lės ir mu­zi­kos kla­sė­se ug­dy­sis 152 vai­kai. Nuo šių me­tų me­no mo­kyk­lo­je veiks ir su­au­gu­sių­jų gru­pės. Su­au­gu­sių­jų dai­lės pro­gra­mo­je mo­ky­sis 7 žmo­nės, 1 – akor­de­o­no pro­gra­mo­je, 3 – gi­ta­ros pro­gra­mo­je. Bus įkur­ta ir te­at­ro kla­sė, šiuo me­tu vis dar yra pa­skelb­tas kon­kur­sas šiai pa­rei­gy­bei už­im­ti.
Rie­ta­vo lop­še­lį-dar­že­lį lan­kys 220 vai­kų. Ja­me, kaip įpras­tai, veiks 12 gru­pių. Tris ma­žiau­sių­jų (iki tre­jų me­tų) vai­kų gru­pes lan­kys 44 vai­kai, sep­ty­nias iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pes – 131 vai­kas, prieš­mo­kyk­li­nu­kų pla­nuo­ja­ma su­lauk­ti 45.
Nau­jus moks­lo me­tus rug­sė­jį Lie­tu­vo­je pra­dės apie 323,6 tūkst. mo­ki­nių, 3 tūkst. ma­žiau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais. Ab­sol­ven­tų skai­čius su­ma­žė­jo apie 7,5 proc., pir­mo­kė­lių – ne­žy­miai. Mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mas mū­sų sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­se ne­žy­mus. Rie­ta­vo gim­na­zi­jo­je šie­met ug­dy­sis 11 mo­ki­nių ma­žiau, Tve­rų gim­na­zi­jo­je – 28, Žad­vai­niuo­se – 1. Me­no mo­kyk­lo­je mo­ki­nių skai­čius iš­lie­ka toks pats, dar pri­si­de­da ir su­au­gu­sių­jų gru­pės. Dar­že­ly­je vai­ku­čių skai­čius pa­di­dė­jo, Me­din­gė­nų ug­dy­mo sky­riu­je – taip pat 5 mo­ki­niais dau­giau.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai