Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė: ne­su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja re­gė­ji­mui grą­ži­na ke­lis de­šimt­me­čius

– Akims grą­žin­ta jau­nys­tė – apie tai sva­jo­ja dau­ge­lis. Ypač tie, ku­riuos var­gi­na už­kri­tę akių vo­kai. Odos per­tek­lius virš akių ap­sun­ki­na skai­ty­mą, žiū­rė­ji­mą į ek­ra­ną, te­le­vi­zo­rių, akys grei­tai pa­vargs­ta, daž­nai ky­la už­de­gi­mų pa­vo­jus. Šių ne­pa­to­gu­mų ga­li­ma at­si­kra­ty­ti vos per va­lan­dą – ne­su­dė­tin­gos ope­ra­ci­jos me­tu. Ta­čiau apie chi­rur­gi­nio gy­dy­mo ga­li­my­bę dau­ge­lis pa­cien­tų nė ne­nu­tuo­kia ar sto­ko­ja in­for­ma­ci­jos. Kam rei­ka­lin­ga už­kri­tu­sių akių vo­kų ope­ra­ci­ja, ko­kia gy­dy­mo ei­ga ir akių prie­žiū­ra po jos, – pa­sa­ko­ja Klai­pė­do­je įsi­kū­ru­sio­je akių li­gų kli­ni­ko­je „Op­ti­kos cen­tras“ kon­sul­tuo­ti ir gy­dy­ti pa­cien­tus iš Kau­no kli­ni­kų at­vyks­tan­ti gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė Vi­li­ja Da­ni­le­vi­čie­nė.

– Akių vo­kų odos per­tek­liaus pa­ša­li­ni­mas nė­ra nau­jie­na, ta­čiau pa­cien­tai į gy­dy­to­jus dėl šios pro­ce­dū­ros krei­pia­si ne­drą­siai.
– Vei­kiau­siai to­dėl, kad pro­ce­dū­rą sie­ja su es­te­ti­ka. Po šios ope­ra­ci­jos at­jau­nė­ja žmo­gaus žvilgs­nis, ta­čiau svar­biau­sia – pa­ša­li­na­mas funk­ci­nis re­gos su­tri­ki­mas. Su­ma­ži­nus per­tek­li­nę vo­kų odą, at­sta­to­mas re­gos lau­kas, ne­be­rei­kia rauk­ti kak­tos, kel­ti ant­akių. In­for­ma­ci­jos sto­ko­jan­tys pa­cien­tai daž­nai nė ne­ži­no, kad šias pro­ble­mas jam ga­li pa­dė­ti iš­spręs­ti net ne plas­ti­nės chi­rur­gi­jos spe­cia­lis­tai, o akių li­gų gy­dy­to­jai of­tal­mo­lo­gai.

– Ko­kio am­žiaus su­lau­kę pa­cien­tai jau su­si­du­ria su už­kri­tu­sių vo­kų dis­kom­for­tu?
– Daž­niau­siai už­kri­tę akių vo­kai – vy­res­nio am­žiaus žmo­nių bė­da. Re­čiau pa­si­reiš­kia jau­nes­niems nei 35-erių pa­cien­tams. Bė­gant me­tams, oda pra­ran­da elas­tin­gu­mą, vyks­ta pa­ki­ti­mai jun­gia­ma­ja­me au­di­ny­je, svar­bus ir pa­vel­di­mu­mo fak­to­rius. Dėl šių prie­žas­čių su­si­for­ma­vęs odos per­tek­lius pa­cien­tams su­ke­lia var­gi­nan­tį funk­ci­nį ir es­te­ti­nį dis­kom­for­tą, o mo­te­rys pri­vers­tos ri­bo­ti akių de­ko­ra­ty­vi­nės kos­me­ti­kos nau­do­ji­mą.

– Ar tie­sa, kad jau­nat­viš­ką žvilgs­nį grą­ži­nan­čiai ope­ra­ci­jai mo­te­rys ir ryž­ta­si daž­niau?
– Iš tie­sų mo­te­rys per­tek­li­nės vo­kų odos pa­ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jai krei­pia­si daž­niau. Jos su­da­ro apie 90 proc. to­kių pa­cien­tų. Joms tie­siog la­bai svar­bus es­te­ti­nis vaiz­das. Be to, mo­te­rys la­biau lin­ku­sios rū­pin­tis svei­ka­ta ir jos iš­sau­go­ji­mu.

– Gal pa­cien­tai vy­rai del­sia bai­min­da­mie­si il­gai už­truk­sian­čio gi­ji­mo po ope­ra­ci­jos?
– To tik­rai ne­reik­tų bi­jo­ti. Pa­ti ope­ra­ci­ja nė­ra su­dė­tin­ga ir trun­ka kiek il­giau nei va­lan­dą. Po ope­ra­ci­jos daž­nai bū­na krau­jos­ru­vos, ap­lin­ki­nės odos pa­bur­ki­mas. Tai pra­nyks­ta per 1–2 sa­vai­tes po ope­ra­ci­jos. Jau po pir­mos sa­vai­tės pa­ša­li­na­mi siū­lai, pa­cien­tas ga­li grįž­ti prie įpras­tos die­not­var­kės ir rit­mo.

– Akių vo­kų odos per­tek­liaus ša­li­ni­mas – tik vie­na iš pro­ce­dū­rų, ku­rias at­lie­ka­te „Op­ti­kos cen­tre“.
– Dėl už­kri­tu­sių akių vo­kų pa­cien­tai daž­nai at­vyks­ta ge­ro­kai iš­var­gin­ti su­ma­žė­ju­sio re­gos lau­ko ir su­trik­dy­to ma­ty­mo. Daž­nas pa­cien­tas tik pas mus su­ži­no, kad tai greit iš­gy­do­ma – ne­su­dė­tin­gos ope­ra­ci­jos bū­du. O štai to­kių pro­ble­mų kaip sve­tim­kū­nis ra­ge­no­je ar jun­gi­nė­je, aša­rų la­ta­ko su­tri­ki­mai, po­odi­nių vo­kų san­kau­pos ir aug­liu­kai ar šal­tas mie­žis pa­cien­tai ne­lin­kę il­gai kęs­ti, tad į mū­sų kli­ni­ką chi­rur­gi­niam gy­dy­mui krei­pia­si ne­dve­jo­da­mi.

– Jū­sų iš­var­din­ti re­gė­ji­mo su­tri­ki­mai ir ne­pa­to­gu­mai daž­niau ka­muo­ja vy­res­nio am­žiaus pa­cien­tus. O ko­kių re­gė­ji­mo bė­dų tu­ri ma­žie­ji pa­cien­tai?
– „Op­ti­kos cen­tro“ gy­dy­to­jų pa­slau­gų ma­žy­liams pri­rei­kia vis daž­niau. Mo­der­nių­jų tech­no­lo­gi­jų vy­ra­vi­mas bui­ty­je, daž­nas žiū­rė­ji­mas į ek­ra­ną: te­le­fo­no, te­le­vi­zo­riaus, kom­piu­te­rio, nu­le­mia au­gan­tį ma­žų­jų pa­cien­tų skai­čių. Vie­nas daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių jau­nų­jų pa­cien­tų re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų – aky­čių nuo­var­gis (as­te­no­pi­ja), ku­rį su­ke­lia įtam­pa žiū­rint į smul­kius ob­jek­tus. Pa­cien­tams daž­nai skau­da gal­vą, ypač dir­bant smul­kius dar­bus: šo­ki­nė­ja rai­dės ar ei­lu­tės, dve­ji­na­si, aša­ro­ja akys, trūk­čio­ja vei­das ir vo­kai, ka­muo­ja akių bei gal­vos skaus­mas, spau­di­mas, karš­tis. Gy­dy­mui daž­nai pa­kan­ka dar­bo ir po­il­sio re­ži­mo lai­ky­mo­si bei akių mankš­tų, ku­rias ga­li­ma at­lik­ti „Op­ti­kos cen­tro“ sa­lo­ne Gargž­duo­se. Ma­žy­lio aky­čių pa­tik­ri­ni­mas šei­mai daž­nai tam­pa di­džiu­liu iš­šū­kiu. Vai­kai muis­to­si, bau­gi­na­si me­di­kų, nu­vargs­ta ne tik pro­ce­dū­rų me­tu, bet ir be­lauk­da­mi sa­vo ei­lės. Mes sten­gia­mės pa­rink­ti šei­mai pa­lan­kiau­sią ap­žiū­ros lai­ką, o pa­čios pro­ce­dū­ros dėl mo­der­nios įran­gos ir il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­čių me­di­kų trun­ka vi­sai ne­il­gai.

UAB „Op­ti­kos cen­tras“ kli­ni­ko­je gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė V. Da­ni­le­vi­čie­nė dėl akių vo­kų odos per­tek­liaus pa­ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jos pa­cien­tus kon­sul­tuo­ja ne­mo­ka­mai kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį. Kon­sul­ta­ci­jai bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. (8 46) 400 104. Akių li­gų kli­ni­ka įsi­kū­ru­si H. Man­to g. 6, Klai­pė­do­je.

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai