Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

„Vis­kas bu­vo skir­ta Die­vui ir baž­ny­čiai“

Tre­čia­die­nį vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo mi­ni­ma Žo­li­nė. Šven­tė ne­ap­len­kė ir Tve­rų, ku­riuo­se iš pat ry­to tve­riš­kiai ke­lia­vo į šv. Mi­šias Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čio­je. Šią die­ną šven­čia­ma vi­suo­ti­nė aug­me­ni­jos bran­da ir dė­ko­ja­ma už nau­ją der­lių. Šv. Mi­šių me­tu pa­šven­tin­ti žo­ly­nai ir šių me­tų der­liaus at­na­šos. Mi­šias tve­riš­kiams pas­ku­ti­nį kar­tą au­ko­jo dve­jus me­tus Tve­rų ga­ny­to­ju bu­vęs kle­bo­nas kun. dr. Sau­lius Stumb­ra.

Dve­jus me­tus Tve­rų pa­ra­pi­ja rū­pi­nę­sis kle­bo­nas S. Stumb­ra nuo šiol pa­skir­tas Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos rek­to­riu­mi, Kau­no met­ro­po­li­jos Pro­pe­deu­ti­nio kur­so va­do­vu, Tel­šių vys­ku­pi­jos pa­sto­ra­ci­nio seg­men­to di­rek­to­riu­mi. Vie­toj jo tve­riš­kių ga­ny­to­ju pa­skir­tas ku­ni­gas Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius, iki šiol dir­bęs Stal­gė­nų Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus pa­ra­pi­jo­je. Nau­ja­sis kle­bo­nas tve­riš­kiams pri­sis­ta­tys rug­pjū­čio 26-ąją.
Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus S. Stumb­ra ne kar­tą pa­ra­pi­jie­čiams pri­sta­tė įvai­rias at­lik­tų dar­bų, fi­nan­si­nes ata­skai­tas, in­for­ma­vo apie tai, kas bu­vo pirk­ta, gau­ta. Su džiaugs­mu pra­neš­ta, kad pa­ra­pi­ja nau­ja­jam ku­ni­gui per­duo­ta be sko­lų. Per lai­ko­tar­pį, pra­leis­tą Tve­ruo­se, kle­bo­nas pa­lai­mi­no 7 san­tuo­kas, pa­krikš­ti­jo apie 30 tve­riš­kių vai­kų ir anū­kų. Gai­la, bet pa­lai­do­ti te­ko ge­ro­kai dau­giau. „Vi­sas šis ke­lias bu­vo ben­dra ke­lio­nė su ju­mis. Šian­dien daug kar­tų tu­riu kar­to­ti nuo­sta­bų žo­dį ačiū. Ypač dė­ko­ju se­niū­nui An­ta­nui Za­le­pū­gui ir vi­sai jo ko­man­dai bei šei­mai, pa­ro­džiu­siems, kaip rei­kia my­lė­ti sa­vo gim­tą že­mę. Už ben­drys­tę ačiū ta­riu Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui, už fi­nan­si­nę pa­ra­mą – Sei­mo na­riams Jo­nui Var­ka­liui ir Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui, taip pat nau­jai su­kur­tai pa­sto­ra­ci­nei ta­ry­bai, tar­nams ir vi­siems pa­ra­pi­jos gy­ven­to­jams, ku­rie be jo­kio at­ly­gio dir­bo pa­ra­pi­jos la­bui. Bū­ti­na pa­dė­ko­ti ir žmo­nėms, ku­rie ne­pri­va­lė­da­mi mums pa­dė­jo, jų au­kų dė­ka da­bar at­ro­do­me taip, kaip at­ro­do­me. No­riu dė­ko­ti vi­siems kar­tu ir kiek­vie­nam as­me­niš­kai. Vis­kas, ką jūs ir mes pa­da­rė­me, yra ne man, o Die­vo gar­bei ir šiai pa­ra­pi­jai“, – kal­bė­jo S. Stumb­ra. Anot kle­bo­no, kiek­vie­nas esa­me ke­lei­vis, tad be­si­bai­giant Šv. Mi­šioms, pa­ra­pi­jie­čiams jis pa­lin­kė­jo gra­žios ke­lio­nės – nuo že­mės iki dan­gaus.
Gra­žių žo­džių kle­bo­nui ne­gai­lė­jo se­niū­nas A. Za­le­pū­gas, pa­mi­nė­jęs, kad dve­ji me­tai pra­bė­go itin grei­tai, per juos kle­bo­nas ne­sto­ko­jo en­tu­ziaz­mo dirb­ti pa­skir­tai pa­ra­pi­jai ir jos žmo­nėms. „Ryž­tin­gai žen­gė­te prie­ky­je var­dan har­mo­ni­jos, tiks­lin­gai, dar­niai. Ža­vė­jo­mės Jū­sų jau­nat­viš­ku­mu, ener­gi­ja ir at­si­da­vi­mu tar­nys­tei. Daug gra­žių žen­klų pa­li­ko­te Tve­rams. Die­vas per ku­ni­go Sau­liaus as­me­ny­bę do­va­no­jo mū­sų pa­ra­pi­jai nuo­sta­bią dve­jų me­tų dva­si­nę ke­lio­nę, ku­rio­je bu­vo daug nau­jų, ne­pa­mirš­ta­mų pa­tir­čių: klau­sė­mės nuo­sta­bių pa­moks­lų ir vi­si til­po­me Jū­sų šir­dy­je“, – sa­kė se­niū­nas.
Per ne­il­gą kle­bo­no tar­nys­tės lai­ko­tar­pį Tve­ruo­se su­re­mon­tuo­ta baž­ny­čia (pa­keis­tos du­rys, sie­ty­nai, su­tvar­ky­tas sto­gas, per­da­žy­ta iš­orė, grin­dys, su­tvar­ky­ta kop­ly­čia, kle­bo­ni­ja ir jos kie­mas). Taip pat bu­vo pa­mi­nė­tos kle­bo­no S. Stumb­ros 15-ikos me­tų ku­ni­gys­tės me­ti­nės, at­švęs­ta da­bar­ti­nės baž­ny­čios 120 me­tų su­kak­tis bei 400 me­tų ju­bi­lie­jus nuo pir­mo­sios baž­ny­čios pa­sta­ty­mo Tve­ruo­se. Kle­bo­no rū­pes­čiu Tve­rai šie­met pa­skelb­ti ma­žą­ja kul­tū­ros sos­ti­ne, da­ly­vau­ta sak­ra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tuo­se, iš­vy­ko­se. Pri­si­mi­ni­mui kle­bo­nui įteik­tas pa­veiks­las su Tve­rų baž­ny­čios vaiz­du.
Šv. Mi­šio­se da­ly­va­vo ir sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Čer­nec­kis. Anot jo, jaus­mai dve­jo­pi, nes tve­riš­kių vei­duo­se ma­to­mas ir liū­de­sys, kad S. Stumb­ra pa­lie­ka Tve­rų pa­ra­pi­ją, ir džiaugs­mas, jog ku­ni­gas ei­na Jam skir­tu ke­liu, ku­ris su­teiks ga­li­my­bę da­ry­ti dar di­des­nius dar­bus. „Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me už dve­jų me­tų dva­si­nin­ko tar­nys­tę Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jo­je, rū­pes­tį baž­ny­čia ir ti­kin­čiai­siais, už be­tar­piš­ką ben­dra­vi­mą su žmo­nė­mis, jų su­tel­ki­mą ben­driems dar­bams, di­de­les pa­stan­gas iš­sau­gant kul­tū­ros ver­ty­bes. Jū­sų ypa­tin­ga as­me­ny­bės švie­sa, ši­lu­ma ir ben­drys­tės do­va­na iš­liks pa­ra­pi­jie­čių šir­dy­se dar il­gus me­tus. Te­gu nie­ka­da ne­pri­trūks­ta op­ti­miz­mo, stip­ry­bės, stip­rios svei­ka­tos ir en­tu­ziaz­mo, te­lai­mi­na Die­vas Jus ir Jū­sų kil­nius dar­bus to­les­nia­me gy­ve­ni­mo ke­ly­je“, – lin­kė­jo kle­bo­nui me­ras.
Iš­se­kus pa­dė­kos žo­džiams, kle­bo­nas S. Stumb­ra juo­ka­vo, kad Tel­šiai ne­to­li, at­vyk­ti į sve­čius sun­ku ne­bus. Kle­bo­nas dar kar­tą pa­dė­ko­jo vi­siems už dė­me­sį, gra­žius žo­džius, taip pat pa­brė­žė, kad nie­ka­da dė­me­sio sau ne­rei­ka­la­vo, vi­sa­da vis­kas bu­vo skir­ta Die­vui ir baž­ny­čiai. „Ku­ni­gai kei­čia­si, žmo­nės taip pat, bet tai, kas da­ro­ma Die­vo gar­bei, iš­lie­ka“, – sa­kė jis. Po šv. Mi­šių vi­si bu­vo pa­kvies­ti pa­ben­dra­vi­mui į Tve­rų kul­tū­ros na­mus, ku­rio­se vy­ko šven­ti­nė Aga­pė, o vė­liau tve­riš­kių lau­kė su­si­ti­ki­mas su ak­to­re Ni­jo­le Nar­mon­tai­te.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Klebonas kun. dr. S. Stumbra su jį sveikinusiais svečiais.

Komentarai
Kiti straipsniai