Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Su­si­ko­vė lau­ko te­ni­so tur­ny­ro da­ly­viai

Rug­pjū­čio 12 d. tu­rė­jo vyk­ti lau­ko te­ni­so tur­ny­ras, ta­čiau dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų jis bu­vo nu­kel­tas į rug­pjū­čio 19 d. Tą­dien oro są­ly­gos bu­vo pui­kios, ir aš­tuo­ni už­si­re­gist­ra­vę da­ly­viai tu­rė­jo pro­gą iš­si­aiš­kin­ti, kas šie­met stip­riau­sias.

Žai­džia­ma bu­vo vie­no mi­nu­so sis­te­ma. Pir­ma­ja­me ma­če Gied­rius Zim­kus įti­ki­na­mai lai­mė­jo prieš Si­mą Alek­san­dra­vi­čių re­zul­ta­tu 6-2, 6-0. Pau­lius Bliu­tas su­si­ti­ko su Er­lan­du Jaz­daus­kiu ir re­zul­ta­tu 7-6, 6-4 šven­tė per­ga­lę. Ged­vy­das Mi­šei­kis iš ko­vos eli­mi­na­vo Va­sa­rį Ka­vec­ką re­zul­ta­tu 6-0,7-6. Pas­ku­ti­nė­je dvi­ko­vo­je Ka­ro­lis Bliu­tas ne­pa­si­gai­lė­jo Ado­mo Ka­vec­ko ir nu­ga­lė­jo re­zul­ta­tu 6-2,6-1.
Pus­fi­na­lio var­žy­bo­se su­si­ti­ko Pau­lius ir Gied­rius. Pir­mą­jį se­tą 7-5 lai­mė­jo Pau­lius. Ant­ra­ja­me ge­riau se­kė­si Gied­riui (6-2). Bu­vo žai­džia­mas tre­čia­sis se­tas, ku­ria­me per­ga­lę re­zul­ta­tu 7-0 šven­tė Gied­rius.
Ant­ra­ja­me pus­fi­na­ly­je Ka­ro­lis ne­tu­rė­jo di­de­lio var­go su Ged­vy­du ir šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 6-1, 6-0. Var­žy­bo­se dėl 3-ios vie­tos re­zul­ta­tu 6-2,6-1 Ged­vy­das įvei­kė Pau­lių. Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se Ka­ro­lis įro­dė sa­vo pra­na­šu­mą prieš Gied­rių re­zul­ta­tu 6-1, 6-3 ir ket­vir­tą kar­tą iš ei­lės ta­po šio tur­ny­ro čem­pio­nu.
Vai­kų gru­pė­je Ju­lius Nor­bu­tas įvei­kė Mo­des­tą Žu­kaus­ką.
Vi­si pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.

Nuotraukose: Kairėje – mažieji tenisininkai. Dešinėje – Lauko teniso turnyro prizininkai.

Komentarai
Kiti straipsniai