Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

So­cia­li­nių ro­dik­lių že­mė­la­py­je Plun­gė yra tarp stip­rių vi­du­ti­nio­kių

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „In­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je – svar­biau­si Lie­tu­vos ro­dik­liai“. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės nu­spal­vin­tos ke­tu­rio­mis skir­tin­go­mis spal­vo­mis, ku­rios reiš­kia so­cia­li­nių ro­dik­lių ly­gį. Mū­sų sa­vi­val­dy­bė nu­spal­vin­ta švie­siai ža­lia spal­va, ku­ri reiš­kia, kad esa­me prie stip­rių vi­du­ti­nio­kių.

Kaip skel­bia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, vyk­dant re­gio­nų po­li­ti­ką ir pla­nuo­jant ša­lies mies­tų vys­ty­mą­si, rei­kia re­gu­lia­riai at­nau­jin­ti tiks­lius duo­me­nis, to­dėl mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va bu­vo pa­reng­tas in­te­rak­ty­vus so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių, gam­ti­nių ro­dik­lių že­mė­la­pis, lei­džian­tis ste­bė­ti pro­ble­mi­nes ten­den­ci­jas ir ieš­ko­ti ga­li­my­bių vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je.
Gau­ti re­zul­ta­tai at­si­spin­di GIS pa­grin­du su­kur­to že­mė­la­pio sluoks­niuo­se, ku­riuos ga­li­ma ly­gin­ti, de­rin­ti. Dar trys sri­tys – ne­kil­no­ja­ma­sis kul­tū­ros pa­vel­das, kraš­to­vaiz­dis ir gam­tos ver­ty­bių bei eko­sis­te­mų ap­sau­ga – bus įtrauk­tos vė­les­nia­me pro­jek­to eta­pe, šių me­tų pa­bai­go­je.
Ti­ki­ma­si, kad šis in­te­rak­ty­vus že­mė­la­pis pa­dės pla­nuo­jant biu­dže­tą, trau­kiant in­ves­ti­ci­jas, pri­žiū­rint švie­ti­mo ar gy­dy­mo ins­ti­tu­ci­jų tin­klą, vys­tant tu­riz­mą bei nu­ma­tant že­mės gel­mių iš­tek­lių ga­vy­bą. Be to, at­vi­ri duo­me­nys reiš­kia, kad jie bus au­to­ma­tiš­kai ren­ka­mi, at­nau­ji­na­mi, jais nau­do­tis ir pri­tai­ky­ti pa­gal in­di­vi­du­a­lų po­rei­kį ga­lės vi­si su­in­te­re­suo­ti as­me­nys.
Že­mė­la­py­je so­cia­li­nius ro­dik­lius sa­vi­val­dy­bė­se at­spin­di ke­tu­rios spal­vos: rau­do­na (sil­pna), ro­ži­nė (vi­du­ti­nio­kė), švie­siai ža­lia (stip­ri vi­du­ti­nio­kė) ir ža­lia (pir­mau­jan­ti).
Tiek Plun­gės, tiek Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės yra nu­spal­vin­tos švie­siai ža­lia spal­va, va­di­na­si – stip­rios vi­du­ti­nio­kės. Štai kai­my­nai – Tel­šiai ir Ma­žei­kiai – ro­ži­nės spal­vos, Pa­lan­ga ir Klai­pė­da – ža­liuo­ja, o Skuo­do sa­vi­val­dy­bė nu­spal­vin­ta rau­do­na spal­va.
Skel­bia­ma, jog bū­tent Skuo­do, Laz­di­jų, Ig­na­li­nos, Ro­kiš­kio, Pa­gė­gių ir Jur­bar­ko ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se pras­čiau­sia so­cia­li­nių ro­dik­lių vi­su­ma: ir mig­ra­ci­ja, ir be­dar­bių si­tu­a­ci­ja, ir di­de­lė gy­ven­to­jų da­lis, gau­nan­ti šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jas, ir ma­ža žmo­nių da­lis, už­dir­ban­ti dau­giau nei MMA, ir li­go­ni­nių lo­vų skai­čius, ir kt. Pro­ble­mi­nės sa­vi­val­dy­bės daž­niau­siai tu­ri di­des­nių sun­ku­mų ir eko­no­mi­kos sri­ty­je.

Komentarai
Kiti straipsniai