Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Plun­giš­kis R. Jakš­tas to­liau žais už Is­pa­ni­ją

Apie krep­ši­nį ra­šan­tis nau­jie­nų por­ta­las bas­ket­news.lt rug­pjū­čio 16 die­ną pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „Ro­lan­das Jakš­tas lie­ka Is­pa­ni­jo­je, bet kei­čia ko­man­dą“. 25-erių me­tų 202 cm ūgio mū­sų kraš­tie­tis šio­je ša­ly­je krep­ši­nį žais jau ket­vir­tą se­zo­ną.

Puo­lė­jo po­zi­ci­jo­je žai­džian­tis R. Jakš­tas su­kir­to ran­ko­mis su Ovie­do „Li­bar­bank“ eki­pa, ku­ri rung­ty­niau­ja ant­ro­je pa­gal pa­jė­gu­mą ly­go­je. Šio klu­bo marš­ki­nė­lius 2017–2018 m. se­zo­nu vil­kė­jo ir kau­nie­tis Ta­das Rin­kū­nas.
So­li­džiai pra­ėju­sį se­zo­ną Is­pa­ni­jo­je pa­si­ro­dęs J. Jakš­tas gy­nė taip pat šia­me di­vi­zio­ne ko­vo­jan­čios Ka­se­re­so „Ciu­dad del Ba­lo­ces­to“ ko­man­dos gar­bę bei bu­vo vie­nas jos ved­lių.
Aukš­ta­ū­gis lie­tu­vis vi­du­ti­niš­kai žai­dė po 23 mi­nu­tes, pel­nė po 10,8 taš­ko, at­ko­vo­jo po 5,1 ka­muo­lio ir rin­ko po 11,2 nau­din­gu­mo ba­lo.
R. Jakš­tas Ka­se­re­se iš vi­so rung­ty­nia­vo tris se­zo­nus su me­tų per­trau­ka.
Prieš iš­vyk­da­mas į Is­pa­ni­ją, plun­giš­kis žai­dė už Ute­nos „Ju­ven­tus“, dar anks­čiau yra vil­kė­jęs Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ ir Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ marš­ki­nė­lius. Be to, 2011 me­tais R. Jakš­tas yra ta­pęs pa­sau­lio čem­pio­nu – Lat­vi­jo­je vy­ku­sia­me Pa­sau­lio vai­ki­nų (iki 19 m.) čem­pio­na­te ta­da jis žai­dė už Lie­tu­vos rink­ti­nę kar­tu su to­kiais žy­miais krep­ši­nin­kais kaip Jo­nas Va­lan­čiū­nas ar Ed­ga­ras Ula­no­vas. Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se tą­syk lie­tu­viai įvei­kė ser­bus ir pa­si­puo­šė auk­so me­da­liais. Taip pat J. Jakš­tas su ko­man­da ke­lis kar­tus yra ta­pęs Eu­ro­pos čem­pio­nu.
Ke­lią į krep­ši­nį jis pra­dė­jo nuo ma­žų die­nų Plun­gė­je, kai ėmė lan­ky­ti tre­ni­ruo­tes kar­tu su tre­jais me­tais vy­res­niu bro­liu Ge­di­mi­nu, ku­ris da­bar žai­džia už Plun­gės „Olim­pą“. Jau­ną­jį ta­len­tą tre­ni­ra­vo Lo­li­ta Vait­ke­vi­čie­nė, Vir­gi­li­jus La­pis, Eu­ge­ni­jus Jur­gu­tis, Eu­ge­ni­jus Ti­mo­fe­je­vas bei Ge­na­di­jus Glik­ma­nas. Po mė­ne­sio per­spek­ty­viam plun­giš­kiui su­eis 26 me­tai.

Pa­reng­ta pa­gal bas­ket­news.lt ir „Plun­gės ži­nių“ inf.

 

Nuotraukoje: Mūsų kraštietis R. Jakštas Ispanijoje krepšinį žais jau ketvirtąjį sezoną.

Komentarai
Kiti straipsniai