Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ne­blai­vus mo­to­cik­li­nin­kas rė­žė­si į ki­tą au­to­mo­bi­lį, o per­gė­ręs vai­ruo­to­jas – į me­dį

Sa­vait­ga­lį „pa­siau­tė“ gir­ti vai­ruo­to­jai: Šar­ne­lės kai­me į me­dį įvai­ra­vęs vy­riš­kis dar su­ge­bė­jo pa­bėg­ti, o Buč­nių kai­mo ri­bo­se mo­to­cik­lu „Yama­ha“ au­to­mo­bi­lį ta­ra­na­vęs vy­ras at­si­dū­rė li­go­ni­nės trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je.

Sek­ma­die­nio, rug­pjū­čio 19-osios, po­pie­tę, prieš pu­sę pir­mos, Šar­ne­lės kai­mo gy­ven­to­jas (gim. 1971 m.) bu­vo jau per­gė­ręs, ta­čiau vis tiek sė­do už au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ro. Su­pran­ta­ma, to­kios būk­lės vai­ruo­ti gan su­dė­tin­ga, tad va­žiuo­da­mas Gi­jos gat­ve, ne­be­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės – nu­lė­kė nuo ke­lio ir rė­žė­si į pa­ke­lės me­dį.
Pa­da­ręs ava­ri­ją, šar­ne­liš­kis nu­ta­rė pa­si­pus­ty­ti pa­dus – spru­ko iš ava­ri­jos vie­tos, ne­pai­sy­da­mas, jog kar­tu va­žia­vu­si da­ma (gim. 1969 m.) bu­vo su­si­tren­ku­si kak­tą. Mo­te­ris me­di­kų pa­gal­bos at­si­sa­kė, o pri­grieb­to ava­ri­jos kal­ti­nin­ko lauks di­de­li ne­ma­lo­nu­mai – jam bu­vo nu­sta­ty­tas sun­kus (3,37 prom.) gir­tu­mas. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str.7 d. (dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus, esant dau­giau nei 1,5 prom. al­ko­ho­lio).
Ki­tas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas bė­dų pri­si­da­rė taip pat sek­ma­die­nį, tik jau va­ka­rop. Ir ne su au­to­mo­bi­liu, o su mo­to­cik­lu.
Pa­gal po­li­ci­jos pra­ne­ši­mą – rug­pjū­čio 19-osios va­ka­re, po 17 va­lan­dos, ke­ly­je Liepgiriai–Šateikiai–Gintališkė, Buč­nių kai­mo ri­bo­se, ava­ri­ją su­kė­lė mo­to­cik­lą „Yama­ha“ vai­ra­vęs ne­blai­vus (vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis – 1,97 prom.), ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti vy­ras (gim. 1986 m.).
Iš­va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio į pa­grin­di­nį, jis ne­įsi­ti­ki­no, kad tai da­ry­ti sau­gu, ne­da­vė ke­lio pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­siam au­to­mo­bi­liui „VW Sha­ran“, ku­rį vai­ra­vo blai­vus vy­ras iš Ši­la­lės (gim. 1971 m.), bei su juo su­si­dū­rė.
Eis­mo įvy­kio me­tu su­ga­din­ti au­to­mo­bi­lis ir mo­to­cik­las, su­si­žei­dė mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas. Plun­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riu­je jam nu­sta­ty­ti dau­gy­bi­niai kū­no su­mu­ši­mai, vy­riš­kis pa­gul­dy­tas į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių. Mo­to­cik­li­nin­kui taip pat gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi www.delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai