Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Vie­nam Plun­gės sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jui te­ko ap­tar­nau­ti 171 gy­ven­to­ją

Per aš­tuo­ne­rius me­tus (2010–2017 m.) Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo ko­ne de­šim­ta­da­liu – dau­giau kaip 9 proc. Ta­čiau ša­lies sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se už­ima­mų pa­rei­gy­bių skai­čius ne­nu­kri­to. Taip skel­bia Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to at­lik­ta ana­li­zė.

At­virkš­čiai, šis skai­čius, dve­jus me­tus iš ei­lės trau­kę­sis, 2016 m. vėl pra­dė­jo aug­ti. Per 2017 me­tus Lie­tu­vos svi­val­dy­bė­se at­si­ra­do 150 nau­jų pa­rei­gy­bių. Dar­buo­to­jų skai­čius sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se pa­sie­kė 13 264 (po­ky­tis +1,14 proc.).
Per 2017 m. ko­ne kas tre­čia ša­lies sa­vi­val­dy­bė (39 iš 60) plė­tė ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­tą.
Sa­vi­val­dy­bė­se, tu­rin­čio­se pa­na­šų gy­ven­to­jų skai­čių, pa­rei­gy­bių skai­čius ga­li skir­tis net 2 kar­tus. Pa­vyz­džiui, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tu­ri 347 dar­buo­to­jus, o Kė­dai­nių r. – 155. Nors Tel­šių ra­jo­ne yra ma­žiau gy­ven­to­jų nei Kė­dai­nių, ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo 2,2 kar­to di­des­nė.
2017 m. pa­bai­go­je ti­pi­nė­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­je 1000 gy­ven­to­jų te­ko 7,06 už­im­tų pa­rei­gy­bių. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je 1000 gy­ven­to­jų te­ko 5,83 už­im­tų pa­rei­gy­bių (pa­vyz­džiui, ar­ti­miau­sių kai­my­nų – Rie­ta­vo – 12,07, Tel­šių – 8,28, Ma­žei­kių – 5,70).
Iš vi­so už­im­tų pa­rei­gy­bių skai­čius, ten­kan­tis 1000 gy­ven­to­jų, di­dė­jo net 51 iš 60 sa­vi­val­dy­bių. Tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų ten­kan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­gy­bių skai­čius svy­ra­vo nuo 1,6 Vil­niaus mies­te iki be­veik 18 Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­je.
39 sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­gy­bių skai­čius, ten­kan­tis 1000 gy­ven­to­jų, di­dė­jo, nes bu­vo įsteig­tos nau­jos pa­rei­gy­bės.
12 sa­vi­val­dy­bių 1000 gy­ven­to­jų ten­kan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­gy­bių skai­čius iš­au­go, nes, nors ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­tas ir ma­žė­jo, ta­čiau lė­čiau, nei bu­vo pra­ras­ta gy­ven­to­jų.
Tik 9 sa­vi­val­dy­bė­se ma­žė­jo už­im­tų pa­rei­gy­bių skai­čius, ten­kan­tis 1000 gy­ven­to­jų.
2017 m. vie­nam Plun­gės sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jui te­ko ap­tar­nau­ti 171 gy­ven­to­ją (ša­lies vi­dur­kis – 142 žmo­nės). Ar­ti­miau­sių kai­my­nų – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės – dar­buo­to­jams te­ko 83 ap­tar­nau­ja­mi gy­ven­to­jai, Tel­šiams – 121, Ma­žei­kiams – 176.
In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta pa­gal Lie­tu­vos Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to duo­me­nis.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai