Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Tu­riz­mo pro­jek­tams – šim­tai tūks­tan­čių eu­rų

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riams stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Si­mo­na Ber­ta­šiū­tė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie tu­riz­mo rin­ko­da­ros pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ei­gą. Iš vi­so vyk­do­mi pen­ki pro­jek­tai, jų biu­dže­tas svy­ruo­ja nuo po­ros šim­tų tūks­tan­čių iki be­veik še­šių šim­tų tūks­tan­čių eu­rų. Di­džio­ji da­lis – Eu­ro­pos są­jun­gos fon­dų lė­šos, ta­čiau pri­si­de­da ir mū­sų, ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės. Vi­si pro­jek­tai šiuo me­tu yra vyk­do­mi, ki­taip sa­kant, – ei­go­je.

Pro­jek­tas „Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros plėt­ra“ yra di­džiau­sios ver­tės, ben­dras biu­dže­tas – 592,9 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bių in­dė­lis – 88,9 tūkst. eu­rų. Pa­reiš­kė­jas yra Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, o mū­sų, Rie­ta­vo ir Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bės – part­ne­rės. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma di­din­ti mū­sų re­gio­no kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do ak­tu­a­lu­mą, lan­ko­mu­mą ir ži­no­mu­mą: at­nau­ji­na­mi ke­lio žen­klai į lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, sta­to­mi in­for­ma­ci­niai sten­dai, kryp­tis nu­ro­dan­čios ro­dyk­lės. Iš vi­so Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jai ten­ka 96 žen­kli­ni­mo in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tai: 56 in­for­ma­ci­niai ke­lio žen­klai apie lan­ky­ti­nas vie­tas, 13 kryp­ti­nių ro­dyk­lių, 24 in­for­ma­ci­niai sten­dai ir 3 di­die­ji sten­dai.
Pro­jek­tą „Gy­ny­bi­nio ir gam­tos pa­vel­do ke­liai“ fi­nan­sa­vi­mui tei­kė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, mū­sų sa­vi­val­dy­bė ir dar trys yra part­ne­rės. Ben­dras pro­jek­to biu­dže­tas – 223,8 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bių pri­si­dė­ji­mas – 33,5 tūkst. eu­rų. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma di­din­ti gy­ny­bi­nio ir gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų ži­no­mu­mą ir lan­ko­mu­mą e-(elek­tro­ni­nės, ar­ba in­ter­ne­ti­nės) rin­ko­da­ros prie­mo­nė­mis: ku­ria­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė, mo­bi­lio­ji au­dio gi­do ap­li­ka­ci­ja su GPS, teks­tai pen­kio­mis kal­bo­mis, re­kla­ma in­ter­ne­te ir kt. Kal­bant apie mū­sų ra­jo­no ob­jek­tus, pa­gal šį pro­jek­tą dar la­biau vie­ši­na­ma Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja, taip pat Gan­din­gos ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos pi­lia­kal­niai.
Pro­jek­to „Lie­tu­vos tar­pu­ka­rio (1918–1940 m.) ar­chi­tek­tū­ra“ pa­reiš­kė­ja – taip pat Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, mes su dar ki­to­mis ke­tu­rio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis esa­me part­ne­riai. Šio pro­jek­to biu­dže­tas – 279,4 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bių lė­šos – 41,9 tūkst. eu­rų. Elek­tro­ni­nės rin­ko­da­ros prie­mo­nė­mis di­di­na­mas Lie­tu­vos tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tų lan­ko­mu­mas ir ži­no­mu­mas: taip pat ku­ria­mos re­kla­mos, in­ter­ne­to sve­tai­nė, vir­tu­a­lus gi­das, teks­tai apie ob­jek­tus ver­čia­mi į 8 kal­bas, ku­ria­mi vi­deo kli­pai ir kt. Mi­ni­ma Plun­gės ge­le­žin­ke­lio sto­tis, Plun­gės ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tas ir Lais­vės alė­ja mū­sų mies­te.
Pro­jek­tą „Že­mai­ti­jos is­to­ri­nio – re­li­gi­nio ke­lio sklai­da e-rin­ko­da­ros prie­mo­nė­mis“ tei­kė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Plun­gė ir Kre­tin­ga yra part­ne­rės. Ben­dras biu­dže­tas – 309,3 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bių pri­si­dė­ji­mas – 46,4 tūkst. eu­rų. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma di­din­ti sak­ra­li­nių kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų lan­ko­mu­mą ir ži­no­mu­mą Že­mai­ti­jo­je E-rin­ko­da­ros prie­mo­nė­mis: vėl­gi ku­ria­mos re­kla­mos, in­ter­ne­to sve­tai­nė, 6 elek­tro­ni­niai marš­ru­tai, au­dio gi­dai ir kt. Mi­ni­ma Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čia, Pa­ku­tu­vė­nų šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio baž­ny­čia, Pla­te­lių šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus baž­ny­čia.
Pas­ku­ti­nis pro­jek­tas – „Že­mai­ti­jos re­gio­no tra­di­ci­jų sklai­da e-rin­ko­da­ros prie­mo­nė­mis“, vyk­dy­to­jas yra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, taip pat tu­ri dvi part­ne­res – Tel­šių ir Kre­tin­gos sa­vi­val­dy­bes. Pro­jek­to biu­dže­tas – 254,8 tūkst. eu­rų, iš jų 38,2 tūkst. – sa­vi­val­dy­bių lė­šos. Sie­kia­ma di­din­ti mū­sų gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ži­no­mu­mą, pri­trauk­ti kuo dau­giau tu­ris­tų iš už­sie­nio. Jau su­kur­ta in­ter­ne­to sve­tai­nė (www.zemai.lt), taip pat ku­ria­ma 12-ika pri­sta­to­mų­jų vi­deo kli­pų apie lan­ko­mus ob­jek­tus, re­kla­ma, au­dio gi­dai ke­tu­rio­mis kal­bo­mis bei že­mai­čių tar­me. Pa­gal šį pro­jek­tą pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie My­ko­lo Ogins­kio rū­mus, žir­gy­ną, laik­ro­di­nę-oran­že­ri­ją, Pla­te­lių dva­rą, Bu­kan­tę ir ki­tus lan­ko­mus ob­jek­tus.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Nuotraukoje: Pagal vykdomus turizmo projektus iš ES lėšų su savivaldybės prisidėjimu atnaujinami stendai, viešinama informacija elektroninėje erdvėje apie tarpukario architektūros pastatus, taip pat didinamas sakralinių kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumas ir žinomumas.

Komentarai
Kiti straipsniai