Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Pla­te­lių eže­re nu­sken­do jau­nas vy­ras

Sa­vait­ga­lis prie Pla­te­lių eže­ro pa­žen­klin­tas skau­džia ne­lai­me: šeš­ta­die­nio va­ka­rą, ap­si­ver­tus val­čiai, į van­de­nį įkri­to du jau­ni vy­rai, iš ku­rių kran­tą pa­sie­kė tik vie­nas.

Kaip in­for­ma­vo Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, pra­ne­ši­mo, jog Pa­pla­te­lės kai­me, prie bu­vu­sios pio­nie­rių sto­vyk­los, Pla­te­lių eže­re skęs­ta vai­ki­nas, jie su­lau­kė lie­pos 28-osios va­ka­re, jau po 22 va­lan­dos.
At­vy­kę nu­ro­dy­ton vie­ton, ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai at­lik­to įvy­kio vie­tos žval­gy­bą iš val­ties, ta­čiau kū­no ne­si­ma­tė, dėl tam­sos tą va­ka­rą pa­ieš­ką te­ko nu­trauk­ti.
Prie eže­ro bu­vę žmo­nės pa­sa­ko­jo, jog plas­ti­ki­ne val­ti­mi eže­re plau­kio­jo du vy­rai, val­tis ap­si­ver­tė ir abu su­kri­to į van­de­nį. Vie­nas jų kran­te taip ir ne­be­pa­si­ro­dė.
Sken­duo­lio pa­ieš­kos bu­vo tę­sia­mos sek­ma­die­nio die­ną. Prieš pat pu­sę ke­tu­rių nu­sken­du­sį vy­rą Tel­šių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos na­rai ap­ti­ko maž­daug 12-ikos met­rų gy­ly­je. Nuo kran­to bu­vo apie 300 met­rų.
Pa­aiš­kė­jo, jog van­duo pa­si­glem­žė Tel­šių mies­to gy­ven­to­jo G. J. (gim. 1989 m.) gy­vy­bę.

Nuotraukoje: Sekmadienį skenduolį ištraukė Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narai. Giedros Akavickienės nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai