Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

„Pi­lies ma­lū­ne“ vėl kū­rė me­ni­nin­kai

Šie­met Lo­pai­čiuo­se esan­čia­me „Pi­lies ma­lū­ne“ su­reng­tas jau XII tarp­tau­ti­nis dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Lie­pos 12 die­ną sty­gi­nių ir kla­vi­ši­nių kon­cer­tu pra­si­dė­jęs ren­gi­nys tru­ko de­šimt die­nų. Ple­ne­ro už­da­ry­mas me­no ger­bė­jus su­kvie­tė į Tve­rų kul­tū­ros cen­trą.

Nuo­sta­bios Lo­pai­čių gam­tos ap­sup­ty su­si­rin­ko kur­ti de­šimt me­ni­nin­kų, tarp jų – du iš kai­my­ni­nės Lat­vi­jos. Ple­ne­ro ati­da­ry­mo me­tu lie­jo­si mu­zi­ka – kon­cer­tą su­ren­gė Sau­lius Šiau­čiu­lis (kla­vi­ši­niai), Ri­ma Ta­mo (smui­kas) ir Vik­to­ri­ja Smai­ly­tė (ar­fa). Ple­ne­re veik­los bu­vo ne tik me­ni­nin­kams: net ke­lias die­nas nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti kvie­tė Vy­to Ka­ra­cie­jaus me­ni­nės fo­to­gra­fi­jos stu­di­ja, su­lau­ku­si tik­rai ne­ma­žo bū­rio in­te­re­san­tų, be to, ma­ži ir di­de­li ga­lė­jo pa­si­mo­ky­ti žies­ti iš mo­lio – to­kią ga­li­my­bę bei įdo­mias pa­mo­kas jiems do­va­no­jo Rai­mon­das Ur­bo­nas.
Ple­ne­rą vai­ni­ka­vo įsta­bi ple­ne­ro dar­bų eks­po­zi­ci­ja. Me­ni­nin­kai su­lau­kė nuo­šir­džios Tve­rų se­niū­no An­ta­no Za­le­pū­go pa­dė­kos, mat mies­te­lis dar la­biau pa­si­puo­šė – ati­deng­ta klai­pė­diš­kio Jo­no Vir­baus­ko kur­ta skulp­tū­ra.

Komentarai
Kiti straipsniai