Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

KU „Že­mai­ti­jos iž­das“ in­dė­li­nin­kų lė­šas iš­švais­tęs va­do­vas kar­tu su va­dy­bi­nin­ke ke­liaus į teis­mą

Ge­ras pa­lū­ka­nas ža­dė­ju­si tel­šiš­kių kre­di­to uni­ja (KU) „Že­mai­ti­jos iž­das“ 2016-ųjų sau­sį Plun­gė­je taip pat bu­vo at­si­da­riu­si va­di­na­mąją nu­to­lu­sią ka­są, žmo­nės ne­šė in­dė­lius, ta­čiau fi­nan­si­nė įstai­ga il­gai ne­gy­va­vo – jau po me­tų du­rys ten bu­vo už­da­ry­tos, ir uni­jos veik­lą ėmė krės­ti tei­sė­sau­gi­nin­kai. Ne­tru­kus bu­vo pa­skelb­ta ir apie įstai­gos ban­kro­tą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba (FNTT) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog by­la dėl in­dė­li­nin­kų lė­šų iš­švais­ty­mo, suk­čia­vi­mo bei ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo jau per­duo­ta teis­mui. Už vi­sas šias ma­chi­na­ci­jas bus tei­sia­mas tel­šiš­kis kre­di­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas Gin­ta­ras Sa­bec­kis ir jam pa­dė­ju­si ka­si­nin­kė-va­dy­bi­nin­kė.

„FNTT ty­ri­mas: be­veik 150 tūkst. eu­rų, pri­klau­san­čių kre­di­to uni­jos in­dė­li­nin­kams, vie­nas iš va­do­vų nau­do­jo kaip sa­vus“, – toks pra­ne­ši­mas pa­si­ro­dė lie­pos 26 die­ną.
Skel­bia­ma, jog FNTT Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos val­dy­ba kar­tu su Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je šiuo me­tu jau ban­kru­ta­vu­sios Tel­šiuo­se įsteig­tos kre­di­to uni­jos kre­di­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas ir jam pa­dė­ju­si ka­si­nin­kė-va­dy­bi­nin­kė kal­ti­na­mi be­veik 150 tūkst. eu­rų pa­si­sa­vi­ni­mu, suk­čia­vi­mu, ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu.
Šios kre­di­to uni­jos iki­teis­mi­nį ty­ri­mą FNTT pra­dė­jo ga­vu­si Lie­tu­vos ban­ko krei­pi­mą­si, ku­ria­me bu­vo pa­teik­ti duo­me­nys, kad uni­jo­je ga­li bū­ti per­ra­šo­mi bu­hal­te­ri­niai do­ku­men­tai, fik­suo­ja­mos re­a­liai ne­įvy­ku­sios ūki­nės fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos.
Ty­ri­mo me­tu bu­vo su­rink­ta už­tek­ti­nai duo­me­nų, lei­džian­čių pa­grįs­tai įtar­ti, kad 2016 m. ko­vo–2017 m. gruo­džio mėn. fak­ti­nis Že­mai­ti­jo­je vei­ku­sios kre­di­to uni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, gy­ven­to­jams pa­ža­dė­jęs pa­di­din­ti jų tu­ri­mus pa­jus ir pa­ė­męs tūks­tan­ti­nes su­mas, re­a­liai šių lė­šų kre­di­to uni­jai ne­pa­tei­kė ir pa­si­sa­vi­no be­veik 120 tūkst. eu­rų.
Įta­ria­ma, kad bu­vęs kre­di­to uni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pi­ni­gų pra­si­ma­ny­da­vo, kai, in­dė­li­nin­kams nie­ko ne­ži­nant, nu­trauk­da­vo su kre­di­to uni­ja su­da­ry­tas in­dė­lių su­tar­tis, o ne­va jiems grą­žin­tus gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­si­im­da­vo pats. Be to, tūks­tan­ti­nes su­mas kre­di­to uni­ja mo­kė­jo už kal­ti­na­mo­jo sū­naus na­mo sta­ty­bą. Ofi­cia­liai lė­šos bu­vo skir­tos kre­di­to uni­jos pa­sta­to re­mon­tui, o re­a­liai da­lis pi­ni­gų bu­vo pa­nau­do­ta lan­gams įsi­gy­ti ir na­mui įreng­ti.
At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad iš kre­di­to uni­jos sei­fo din­go be­veik 40 tūkst. eu­rų. Įta­ria­ma, kad pi­ni­gus pa­ė­męs kal­ti­na­ma­sis lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mą įfor­mi­no kaip pi­ni­gų sko­li­ni­mą iš­ra­šant gy­ven­to­jams vek­se­lius. Be to, at­skleis­ta, kad fak­ti­nis kre­di­to uni­jos va­do­vas pa­si­sa­vi­no kre­di­to uni­jai pri­klau­san­čius 30 tūkst. eu­rų, kai sa­vo tu­ri­mai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­mos ben­dro­vei ga­vo dvi pa­sko­las. Pa­si­nau­do­da­mas sa­vo aukš­to­mis pa­rei­go­mis kre­di­to uni­jo­je, va­do­vas ap­gau­le ga­vo tūks­tan­ti­nes pa­sko­las, ži­no­da­mas, kad įmo­nė tik su­kū­rė mo­kios re­pu­ta­ci­ją ir pa­sko­los ne­grą­žins.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ant­ro­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ro va­do­vau­ja­mi FNTT ty­rė­jai Tel­šiuo­se, Plun­gė­je ir Vil­niu­je at­li­ko kra­tas. Bu­vo iš­im­ti ap­skai­tos do­ku­men­tai, kom­piu­te­ri­nės laik­me­nos ir ki­ta ty­ri­mui svar­bi in­for­ma­ci­ja.
Bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui. Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad kal­ti­na­mie­siems už jų įvyk­dy­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas gre­sia mak­si­ma­li lais­vės at­ėmi­mo iki de­šim­ties me­tų baus­mė.
Plun­gė­je, Vy­tau­to g. 17, kre­di­to uni­jos „Že­mai­ti­jos iž­das“ at­sto­vy­bė (ka­sa) iš­kil­min­gai bu­vo ati­da­ry­ta 2016 me­tų sau­sio 28 die­ną. Ta­da vie­nas iš šios uni­jos va­do­vų ir stei­gė­jų G. Sa­bec­kis kal­bė­jo, kad jiems jau ket­ve­ri me­tai, ver­slas įsi­bė­gė­ja, in­dė­li­nin­kų dau­gė­ja, tad ir bu­vo nu­tar­ta ati­da­ry­ti ka­są ar­čiau sa­vo klien­tų, mat plun­giš­kių ir rie­ta­viš­kių in­dė­li­nin­kų bei pa­sko­lų ga­vė­jų uni­ja tu­rė­jo jau ta­da. De­ja, fi­nan­si­nės ma­chi­na­ci­jos uni­ją jau po me­tų „pa­skan­di­no“ su vi­sais žmo­nių in­dė­liais…

Pa­reng­ta pa­gal „Plun­gės ži­nių“ ir FNTT inf.

Nuotraukoje: Prieš pusantrų metų kredito unija „Žemaitijos iždas“ Plungėje buvo atidariusi nutolusią kasą, vadovas G. Sabeckis plungiškiams žadėjo geras palūkanas.

Komentarai
Kiti straipsniai