Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Jau­čia­tės pa­var­gęs, ap­tin­gęs ir no­ri­te ko nors sal­daus? Štai kas tai su­ke­lia!

Nuo­lat jau­čia­tės taip, lyg iš Jū­sų bū­tų iš­siurb­ta ener­gi­ja? Daž­nai pa­jun­ta­te ne­nu­mal­do­mą no­rą su­val­gy­ti ką nors sal­daus? www.delfi.lt ne­se­niai pub­li­kuo­ta­me straips­ny­je gyd. Rū­ta Pe­te­reit pa­aiš­ki­no, kas su­ke­lia šias pro­ble­mas. Skai­ty­ki­te to­liau ir su­ži­no­ki­te, kaip ne­sun­kiai jas iš­spręs­ti.

Kar­tais žmo­nės pa­jun­ta er­zi­nan­čių simp­to­mų, ne­su­pras­da­mi, kas juos su­ke­lia. Pa­vyz­džiui, dau­ge­lis mū­sų jau­čia­si pa­var­gę, iš­se­kę ir ne­nu­mal­do­mai no­ri su­val­gy­ti ką nors sal­daus. O tai tik­rai tu­ri įta­kos svo­riui. Ar ži­no­jo­te, kad tai ga­li bū­ti mi­ne­ra­lo – chro­mo – sto­kos pa­sek­mė?

Chro­mas ir cuk­raus kie­kis krau­jy­je

www.delfi.lt pub­li­kuo­ta­me straips­ny­je gyd. Dr. Rū­ta Pe­te­reit aiš­ki­na, kad mais­ti­nė me­džia­ga chro­mas, pa­si­ro­do, tu­ri įta­kos cuk­raus kie­kiui krau­jy­je. Be abe­jo, tam įta­kos tu­ri ir ki­ti veiks­niai, ta­čiau ati­džiau pa­sek­ti chro­mo kie­kį or­ga­niz­me ga­li bū­ti ne to­kia jau pras­ta min­tis.

Val­gy­ki­te mais­tą, ku­ria­me gau­su chro­mo

Pa­sto­vus cuk­raus kie­kis krau­jy­je itin svar­bus svei­ka­tai bei su­ma­ži­na ri­zi­ką su­sirg­ti 2-ojo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu. Tin­ka­mą cuk­raus kie­kį krau­jy­je už­tik­ri­na re­gu­lia­rus val­gy­mas tris kar­tus per die­ną ir in­su­li­no sin­te­zės šuo­lius or­ga­niz­me su­ke­lian­čių mais­to pro­duk­tų ven­gi­mas. Taip pat pa­tar­ti­na val­gy­ti pro­duk­tus, ku­riuo­se gau­su chro­mo – jū­ros gė­ry­bes. Taip pat – vi­so grū­do pro­duk­tus, bro­ko­lius ir alaus mie­les.

Pui­kiai įsi­sa­vi­na­mos na­tū­ra­lios chro­mo mie­lės

Taip pat ga­li­ma var­to­ti chro­mo pa­pil­dus. Chro­mas pa­de­da pa­lai­ky­ti tin­ka­mą cuk­raus kie­kį krau­jy­je. „Bio-Chro­mium MEGA“ su­dė­ty­je yra „ChromoPrecise“, na­tū­ra­lių chro­mo mie­lių, pa­de­dan­čių pa­lai­ky­ti tin­ka­mą cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Re­mian­tis Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­bos (EFSA) duo­me­ni­mis, na­tū­ra­lias chro­mo mie­les or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na iki 10 kar­tų ge­riau ne­gu ki­tas chro­mo for­mas, pa­vyz­džiui, chro­mo pi­ko­li­na­tą ar chro­mo chlo­ri­dą.

Pla­čiau apie „Bio-Chro­mium MEGA“ ga­li­te pa­si­skai­ty­ti čia: https://www.pharmanord.lt/produktai/details/bio-chromium

Straips­nį apie chro­mą ra­si­te čia: https://www.delfi.lt/sveikata/sveikas-kunas/apie-svarbia-organizmui-medziaga-zino-ne-visi-trukumas-vargina-bet-ji-pastebeti-sunku.d?id=78364391

 

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai