Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Dau­gė­diš­kiai links­mi­no­si kas­me­ti­nė­je va­sa­ros šven­tė­je

Svi­li­nan­ti sau­lė ne­truk­dė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį – lie­pos 27 die­ną – su­si­bur­ti dau­gė­diš­kiams: su­reng­ta sma­gi kas­me­ti­nė va­sa­ros šven­tė. Dė­ko­ta, mu­zi­kuo­ta, links­min­ta­si ir nuo­šir­džiai ben­drau­ta.

Šven­tės da­ly­vių pa­svei­kin­ti tą­dien at­vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys ir Jur­gis Raz­ma. Gra­žių žo­džių ne­gai­lė­jo ir Dau­gė­dų se­niū­nė As­ta Glo­bie­nė.
Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai, ku­rie pui­kiai tvar­ko ir puo­se­lė­ja sa­vo so­dy­bas. Pa­dė­kos už gra­žiau­siai tvar­ko­mą so­dy­bos ap­lin­ką šie­met su­lau­kė dau­gė­diš­kiai Juo­zas Gau­die­šius, Dai­va Stro­pie­nė bei Van­da ir Pran­ciš­kus Sma­gu­riai. Už gra­žiai tvar­ko­mas so­dy­bas dė­ko­ta Sta­nis­la­vai Ja­kie­nei bei Dai­vai Ar­ma­lie­nei ir Jau­ne­rui Čer­naus­kiui iš Dau­gė­dų. Pa­dė­kos už pa­žan­gą tvar­kant so­dy­bos ap­lin­ką su­lau­kė Li­na ir Ai­va­ras Nor­kai iš Kun­gių kai­mo, o dau­gė­diš­kiams Lo­re­tai ir Gin­ta­rui Dob­ra­vals­kiams dė­ko­ta už ne­tra­di­ci­nės že­mės ūkio veik­los plėt­rą.
Ži­no­ma, ko­kia šven­tė be mu­zi­kos. Dai­no­mis links­mi­no Dau­gė­dų mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis bei į sve­čius at­vy­ku­si Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro Me­din­gė­nų fi­lia­lo kai­mo ka­pe­la „Me­din­ga“. Pa­si­ro­dy­mą su­ren­gė ir Rie­ta­vo TAU šo­kių gru­pė. Vi­sus pa­si­šok­ti kvie­tė vai­ki­nų gru­pė „Lo­tus“.
Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai – Dau­gė­dų se­niū­ni­ja, Dau­gė­dų ben­druo­me­nė, Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro Dau­gė­dų fi­lia­las, Rie­ta­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Dau­gė­dų fi­lia­las. Pa­si­rū­pin­ta, kad pa­si­bū­ti su­si­rin­kę vai­kai ir su­au­gu­sie­ji tu­rė­tų ką veik­ti: bū­ta žai­di­mų, at­rak­ci­jų, ga­li­my­bė pa­ska­nau­ti ar at­si­gai­vin­ti, o ma­žuo­sius, ži­no­ma, la­biau­siai vi­lio­jo ba­tu­tai. Vi­dur­nak­tį dan­gų nu­švie­tė fe­jer­ver­kas.

Komentarai
Kiti straipsniai