Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Pri­si­me­la­vo apie pa­vog­tą au­to­mo­bi­lį – mo­kės di­de­lę bau­dą

Gir­tas vai­ra­vo, ties Vil­kų kai­mu nu­lė­kė į grio­vį, ta­da iš­ėjo na­mo ir pa­skam­bi­no po­li­ci­jai – pra­ne­šė, jog au­to­mo­bi­lį kaž­kas pa­vo­gė! Ši­taip su­gal­vo­jęs Do­na­tas Juš­ka (gim. 1997 m.) už­si­dir­bo bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 236 str. 1 da­lį (me­la­gin­gas pra­ne­ši­mas apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą). To­kia me­la­gys­tė jau­nuo­liui kai­na­vo la­bai bran­giai.

Pra­ne­ši­mą apie ava­ri­ją po­li­ci­ja ga­vo šių me­tų va­sa­rio 23 die­ną, ne­tru­kus po 14 va­lan­dos. Pa­rei­gū­nai bu­vo in­for­muo­ti, jog va­žiuo­jant nuo Al­sė­džių link Pla­te­lių, ne­to­li va­di­na­mo­sios Vil­kų san­kry­žos, ma­to­si nuo ke­lio nu­va­žia­vęs ir į me­džius at­si­tren­kęs au­to­mo­bi­lis.
Grio­vy­je „il­sė­jo­si“ leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Hon­da Ci­vic“, ma­tė­si ap­ga­din­ta trans­por­to prie­mo­nės de­ši­nė pu­sė, ap­lin­kui bu­vo iš­lau­žy­ti me­džiai. Vai­ruo­to­jo ne­bu­vo, tad pa­rei­gū­nai ėmė­si eis­mo įvy­kio įfor­mi­ni­mo.
Ne­tru­kus po­li­ci­nin­kams bu­vo pra­neš­ta, jog mi­nė­tas au­to­mo­bi­lis ga­li bū­ti pa­vog­tas ir kad trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas at­eis į įvy­kio vie­tą.
Po ku­rio lai­ko įvy­kio vie­to­je pa­si­ro­dė aki­vaiz­džiai įkau­šęs jau­nuo­lis – D. Juš­ka. Jis tei­gė, kad jam pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį kaž­kas pa­vo­gė ir nu­va­žia­vo nuo ke­lio!
Ati­džiau ap­žiū­rė­ję ava­ri­jos vie­tą, pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo, jog snie­ge yra li­kę ba­tų įspau­dai, ku­rie ati­ti­ko D. Juš­kos ava­ly­nės ba­tų pa­dų raš­tą. Šis ar­gu­men­tas ir pa­rei­gū­nų po­kal­bis su jau­nuo­lio ma­ma D. Juš­ką pri­ver­tė pri­si­pa­žin­ti. Jam bu­vo nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis, t. y. 2,02 prom. gir­tu­mas.
Kal­ti­nin­kas pa­tvir­ti­no, jog pats vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį, var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, kaž­kur va­žia­vo, bet ne­be­su­val­dė ma­ši­nos, pra­dė­jo slys­ti ir įva­žia­vo į pa­ke­lės grio­vį. Ka­dan­gi na­mai bu­vo ne per to­liau­siai, iš­ėjo pės­čias. Veng­da­mas at­sa­ko­my­bės, su­gal­vo­jo pa­skam­bin­ti 112 ir pra­neš­ti apie va­gys­tę.
Me­la­gin­gas pra­ne­ši­mas apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą D. Juš­kai pri­da­rė rim­tų ne­ma­lo­nu­mų. Lie­pos 23 die­ną Plun­gės teis­me jo by­la bu­vo iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­mė – bau­da.
D. Juš­ka nie­kur ne­dir­ba, anks­čiau ne­bu­vo teis­tas, bet tu­ri dvi ga­lio­jan­čias ad­mi­nist­ra­ci­nes nuo­bau­das. Mi­nė­tas nu­si­kal­ti­mas – ne­sun­kus, be to, jau­nuo­lis kal­tę pri­pa­ži­no, tad baus­mė iš­kart ma­žin­ti­na treč­da­liu.
Iš vi­so kal­ti­na­ma­jam bu­vo skir­ta 2700 eu­rų bau­da, bet, su­ma­ži­nus treč­da­liu, li­ko 1800 eu­rų. Bau­dą teks su­mo­kė­ti per 2 mė­ne­sius nuo nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo die­nos, ki­taip bus iš­ieš­ko­ta pri­vers­ti­nai.
Jei su to­kia ra­šy­ti­ne baus­me nu­teis­ta­sis ne­su­tiks, per 14 die­nų teis­mo ga­lės pra­šy­ti su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi www.ve.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai