Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Pla­te­lių eže­rą skro­dė jach­tos

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Pla­te­lių eže­re vy­ko bu­ria­vi­mo re­ga­ta Vir­gi­li­jaus Dre­vins­ko tau­rei lai­mė­ti. Krei­se­ri­nių jach­tų bu­ria­vi­mo re­ga­ta su­reng­ta jau aš­tun­tą kar­tą. V. Dre­vins­ko var­du ji pa­va­din­ta tra­di­ciš­kai pa­ger­biant pra­ėju­sių me­tų plau­ki­mo re­ga­tos nu­ga­lė­to­ją.

Re­ga­to­je iš vi­so da­ly­va­vo 18 krei­se­ri­nių jach­tų su ka­pi­to­nais ir jų ko­man­dos na­riais iš Plun­gės, Tel­šių, Kre­tin­gos, Ma­žei­kių, Klai­pė­dos ra­jo­nų. Krei­se­ri­nės jach­tos bu­vo skirs­to­mos į dvi gru­pes: iki 6 met­rų ir dau­giau kaip 6 met­rų.
Vie­nas iš bu­riuo­to­jų at­sto­vų Vy­tau­tas Bui­vy­das tei­gė, jog vy­ra­vo itin per­mai­nin­gas oras, to­dėl tiks­lui pa­siek­ti itin svar­bu bu­vo pa­si­rink­ti tei­sin­gą tak­ti­ką, bu­ria­vi­mas da­ly­vius pri­ver­tė tie­sio­giai su­si­dur­ti su gam­tos jė­go­mis – vė­ju, jo gū­siais, smar­kiu lie­tu­mi, ban­go­mis.
Pir­mo­je, iki 6 met­rų, krei­se­ri­nių jach­tų gru­pė­je kon­ku­ren­ci­ja bu­vo di­džiau­sia. Su­su­ma­vus vi­sus plau­ki­mų re­zul­ta­tus pa­aiš­kė­jo, kad pir­mą­ją vie­tą už­ėmė lai­vo ka­pi­to­nas Ša­rū­nas Mi­ka­šaus­kas iš Pla­te­lių, ant­rą­ją vie­tą – lai­vo ka­pi­to­nas Vy­tau­tas Bui­vy­das iš Plun­gės su jach­ta „TopAgro“, tre­či­ą­ją vie­tą už­ėmė lai­vo ka­pi­to­nas An­ta­nas Ber­ta­šius iš Plun­gės su jach­ta „Dai­na“.
Ant­ro­je krei­se­ri­nių jach­tų gru­pė­je ne­nu­ga­li­mas bu­vo lai­vo ka­pi­to­nas Vla­das Sto­nys iš Pla­te­lių su jach­ta „Džiu­gas“, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo lai­vo ka­pi­to­nas Zig­mas Pi­vo­ras iš Pla­te­lių, tre­či­ą­ją vie­tą už­ėmė lai­vo ka­pi­to­nas Dai­nius Ru­sys iš Plun­gės su jach­ta „Hun­gland“.
Lai­mė­to­jams įteik­ti me­da­liai, di­plo­mai ir tau­rės.
Kaip sa­kė pa­grin­di­nis ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius – Pla­te­lių „Žal­gi­rio“ jach­tklu­bo di­rek­to­rius Vac­lo­vas Bui­vy­das – šiais me­tais Pla­te­lių eže­rą pa­puo­šė di­džiau­sias krei­se­ri­nių jach­tų re­ga­tos da­ly­vių skai­čius. Džiu­gu, jog bu­riuo­to­jų ra­tas ple­čia­si. Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma il­gin­ti til­tą, kad ga­lė­tų su­tilp­ti vi­si no­rin­tie­ji už­si­im­ti bu­ria­vi­mu, ku­riems tai ne tik spor­tas, po­mė­gis, bet ir gy­ve­ni­mo bū­das.

Pla­te­lių jach­tklu­bo inf.

Komentarai
Kiti straipsniai