Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Lau­ko die­na Rie­ta­vo žir­gy­ne

Lie­tu­vos eko­lo­gi­nių ūkių aso­cia­ci­ja, už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eko­a­ka­de­mi­ja“ ir vie­šo­ji įstai­ga Rie­ta­vo žir­gy­nas lie­pos 19 die­ną su­in­te­re­suo­tus as­me­nis pa­kvie­tė į lau­ko die­ną „Ino­va­ty­vių tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkiuo­se“.

Į Rie­ta­vo žir­gy­ną su­si­rin­ku­siam gau­siam bū­riui (lau­ko die­no­je da­ly­va­vo per šim­tas žmo­nių ne tik iš Že­mai­ti­jos re­gio­no, bet ir ki­tų ša­lies mies­tų) įžan­gi­nį žo­dį ta­rė LEŪA pir­mi­nin­kas Sau­lius Da­niu­lis. Rie­ta­vo žir­gy­no eko­lo­gi­nį ūkį pri­sta­tė žir­gy­no va­do­vas Ri­čar­das Ast­raus­kas. Tą­dien taip pat kal­bė­ta apie eko­lo­gi­niams ūkiams tin­ka­mų au­ga­lų veis­lių sėk­lų pa­siū­lą, eko­lo­gi­nės žem­dir­bys­tės ino­va­ci­jas ir per­spek­ty­vas, mais­to me­džia­gų ba­lan­są ir jo įta­ką der­lin­gu­mui bei der­liaus ko­ky­bei, pri­sta­ty­ti bio­lo­gi­niai pre­pa­ra­tai, kal­bė­ta apie ki­tus eko­lo­gi­nio ūkio sa­vi­nin­kams svar­bius da­ly­kus bei nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas.
Po įdo­mių ir ver­tin­gų pri­sta­ty­mų ap­žiū­rė­ti pa­ro­do­mie­ji pa­sė­liai, dis­ku­tuo­ta. Vė­liau lau­ko die­nos da­ly­viams su­reng­ta kul­tū­ri­nė pro­gra­ma – pa­žin­tis su Rie­ta­vo kraš­to is­to­ri­ja: lan­ky­ta­si mu­zie­ju­je, par­ke.
Toks ren­gi­nys šie­met – pir­mą kar­tą, bet, kaip vi­lia­si vie­nas or­ga­ni­za­to­rių R. Ast­raus­kas, tik­rai ne pas­ku­ti­nį.

Nuotraukoje: Parodomųjų pasėlių apžiūra.

Komentarai
Kiti straipsniai