Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Iš­ly­dė­ta ju­bi­lie­ji­nė „Sau­lės“ gim­na­zi­jos lai­da

Sa­ky­ti gra­žiau­si žo­džiai, už daug ką dė­ko­ta, dėl daug ko džiau­ga­si ir liū­dė­ta, kad teks iš­sis­skir­ti. To­kia jaus­mų puokš­tė žen­kli­no lie­pos 20 die­ną Plun­gės baž­ny­čio­je su­reng­tą ju­bi­lie­ji­nės – pen­kias­de­šim­to­sios – Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų lai­dos bran­dos ates­ta­tų tei­ki­mo šven­tę.

Pra­džio­je abi­tu­rien­tus ir jų ar­ti­muo­sius mal­dai kvie­tė ku­ni­gas Ju­lius Meš­kaus­kas. „Lin­kiu jums Die­vo pa­lai­mos ir kū­ry­bin­gos at­ei­ties. Ei­ki­te per gy­ve­ni­mą at­vi­ra šir­di­mi“, – jau­nuo­liams lin­kė­jo Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas. Ates­ta­tų tei­ki­mo šven­tė pra­dė­ta „Tau­tiš­ka gies­me“.
Ren­gi­nį ve­du­si gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Vi­ta­li­ja Gri­ma­lie­nė, kreip­da­ma­si į „pa­lai­min­tą­ją abi­tu­rien­tų kar­tą, sto­vin­čią ant šimt­me­čio slenks­čio“, ne­slė­pė liū­de­sio – jie bu­vo kaip vie­na di­de­lė šei­ma, to­dėl tik­rai sun­ku bus iš­si­skir­ti. „Lai­mės paukš­tė sa­vo spar­nu pa­ly­tės kiek­vie­ną, bet per­lais nu­bars­tys tik pra­kai­to la­še­lius. Šian­dien yra ta die­na, kai ga­li­te vis­ką pra­dė­ti iš nau­jo. Ti­kė­ki­te ir sa­vi­mi, ir žmo­nė­mis“, – jau­nuo­liams lin­kė­jo V. Gri­ma­lie­nė.
Pra­smin­gus gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui žo­džius pa­ly­dė­jo abi­tu­rien­tų do­va­no­ti mu­zi­kos gar­sai – smui­ku grie­žu­siai Eli­jai Šir­vins­kai­tei gi­ta­ra pri­ta­rė Jo­kū­bas Se­ra­pi­nas.
„Bran­dos ates­ta­tas yra ne tik po­pie­rius, ku­ria­me su­ra­šy­ti dvy­li­kos me­tų dar­bo re­zul­ta­tai. Tai yra ir pa­ma­tas, ant ku­rio sta­ty­si­te nau­ją gy­ve­ni­mą. Lin­kiu, kad tas pa­ma­tas bū­tų tvir­tas“, – nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą pra­de­dan­tiems jau­nuo­liams lin­kė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Me­ras drą­si­no abi­tu­rien­tus pri­min­da­mas, jog žmo­gus ga­li vis­ką, tik rei­kia tuo pa­ti­kė­ti. Ra­jo­no va­do­vas nuo­šir­džiai dė­ko­jo vi­siems mo­ky­to­jams, o baig­da­mas kal­bą 189-iems gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams lin­kė­jo ge­ro gy­ve­ni­mo skry­džio.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis: „Ne­svar­bu, ko­kį ke­lią pa­si­rink­si­te, svar­bu, kad pa­si­rin­ki­mu ne­abe­jo­tu­mė­te ir ei­tu­mė­te aukš­tai iš­kė­lę gal­vą.“
Me­ras A. Kli­šo­nis įtei­kė pa­dė­kas abi­tu­rien­tų kla­sių va­do­vėms Il­mai Za­bors­kie­nei, Do­vi­lei Pe­čiu­lie­nei, Lo­re­tai Pel­die­nei, In­gri­dai Ta­mo­šaus­kie­nei, Vil­mai Šid­laus­kie­nei, Ra­mu­tei Da­mu­lie­nei, Jo­lan­tai Ma­žuk­nei.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­dė­kas bei po gė­lės žie­dą įtei­kė ir aukš­čiau­sių įver­ti­ni­mų – šim­tu­kų – iš vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ga­vu­siems gim­na­zis­tams: Gin­ta­rei Ar­ma­ly­tei, Ig­no­tui Bu­čiui, Gab­rie­lei Bui­vy­dai­tei, Ga­bi­jai Bur­vy­tei, Hen­ri­kui Gri­ciui, Ju­liui Kniukš­tai, Ele­nai Kun­dro­tai­tei, An­ta­nui Ku­pe­čiui, Mo­ni­kai Ra­gai­ny­tei, Ur­tei Ta­mo­šaus­kai­tei, Pau­liui Trui­kiui, An­driui Uo­gai, Kris­ti­jo­nui Vai­čiu­kaus­kui, Eri­kai Vit­ku­tei, Val­de­ma­rui Da­niui, Dei­man­tei Nar­vi­lai­tei, Džiu­gui Un­tu­liui, Eli­jai Šir­vins­kai­tei, Ak­vi­lei Balt­miš­ky­tei. „Jie daug dir­bo ir juos ly­dė­jo sėk­mė“, – bai­gęs teik­ti pa­dė­kas sa­kė A. Kli­šo­nis.
Po Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų svei­ki­ni­mų ir pa­dė­kų gra­žų dvy­li­kos moks­lo me­tų der­lių – bran­dos ates­ta­tus – iš­kil­min­gai įne­šė gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tas Dei­vi­das Mik­nius, abi­tu­rien­tų kla­sių se­niū­nai bei jų pa­ly­da.
„Šian­dien – is­to­ri­nė die­na. Iš­lei­džia­me ju­bi­lie­ji­nių me­tų ju­bi­lie­ji­nę lai­dą“, – kal­bė­jo Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys. Jis var­di­jo pra­smin­gus skai­čius: 19 abi­tu­rien­tų iš vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ga­vo šim­tu­kus (net du iš jų – po du!), 7 abi­tu­rien­tai – moks­lo pir­mū­nai, 10-čiai abi­tu­rien­tų bus įteik­ti eko­no­mi­kos ir ver­slo pro­gra­mos bai­gi­mo di­plo­mai, net 12 abi­tu­rien­tų – ge­riau­siai be­si­mo­kan­čių­jų gim­na­zis­tų tris­de­šim­tu­ke. Gim­na­zi­jos va­do­vas nuo­šir­džiai dė­ko­jo abi­tu­rien­tų kla­sių va­do­vėms, mo­ky­to­jams, ve­du­siems pa­ži­ni­mo ir at­ra­di­mo ke­liu. Už rū­pes­tį ir pui­kiai iš­auk­lė­tus vai­kus A. Bud­rys dė­ko­jo ir abi­tu­rien­tų tė­ve­liams. „Sėk­mės vi­suo­se gy­ve­ni­mo eg­za­mi­nuo­se. Vi­sa­da ei­ki­te vei­du į sau­lę, iki pat sau­lė­ly­džio“, – baig­da­mas kal­bą spar­nus ke­lian­tiems gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams lin­kė­jo di­rek­to­rius.
Po svei­ki­ni­mų, pa­dė­kų ir lin­kė­ji­mų at­ėjo me­tas teik­ti dvy­li­kos me­tų dar­bo vai­sius – bran­dos ates­ta­tus. At­ski­ros pa­dė­kos teik­tos ir moks­lo pir­mū­nams bei jų tė­ve­liams. Bū­rė­si drau­gėn gim­na­zi­ją bai­gian­tys abi­tu­rien­tai, kla­sė po kla­sės, lie­jo­si jaut­rūs žo­džiai, pa­dė­kos… Tą­dien spar­nus iš­sklei­dė ir skry­džiui pa­ki­lo tik­rai gra­žus bū­rys ju­bi­lie­ji­nės lai­dos „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų.

Re­na­ta DAUKINTYTĖ

Nuotraukoje: Atskirai pagerbti abiturientai, iš brandos egzaminų gavę šimtukus.

Komentarai
Kiti straipsniai