Ketvirtadienis, 2020 m. rugpjūčio 06 d.

100 skau­tiš­kų nuo­ty­kių

Bir­že­lio 23–30 die­no­mis prie Pla­te­lių eže­ro su­si­bū­rę skau­tai ir jų veik­lai pri­jau­čian­tys vai­kai bei su­au­gu­sie­ji tu­rė­jo ne­įkai­no­ja­mą ga­li­my­bę aš­tuo­nias die­nas gy­ven­ti gam­tos ap­sup­ty­je ir pa­tir­ti 100 ar net­gi dau­giau nuo­ty­kių. Beje, tarp dalyvių buvo ir vaikų globos agentūros „Cyrulis“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“, NVO „Krantas“, Šaulių sąjungos narių.

Sto­vyk­lau­to­jo kny­ge­lė­je, ku­ri įteik­ta kiek­vie­nam da­ly­viui, va­do­vai ir lin­ki bū­ti nuo­ty­kių ieš­ko­to­jais bei su­kaup­ti jų kuo dau­giau. Tam bu­vo su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos nuo pat šeš­ta­die­nio, pir­mo­sios sto­vyk­los die­nos.
Tą­dien ir su­si­rin­ko dau­gu­ma nuo­ty­kiau­to­jų. Tie­sa, sto­vyk­los vir­ši­nin­kas ir de­šimt jo pa­gal­bi­nin­kų prie eže­ro triū­sė jau nuo ket­vir­ta­die­nio. Tad at­vy­ku­sie­ji šeš­ta­die­nį jau ra­do įkur­tą vir­tu­vę, be­veik pa­baig­tas prau­syk­las, sta­ti­niams pa­ruoš­tus rąs­tus. Juos pa­nau­do­jo var­tams, vė­lia­vų stie­bams, kry­žiui, vir­tu­vės pa­sto­gei ir ki­tiems sta­ti­niams. Tad veik­los (o kar­tu ir nuo­ty­kių) ne­trū­ko.
Nors oras ne­le­pi­no, sto­vyk­lau­to­jai ne­pa­si­da­vė pra­stai nuo­tai­kai ir kan­triai dir­bo. O va­ka­re – rin­ko­si prie lau­žo. Pa­si­ro­dy­mams, skir­tiems Jo­ni­nėms, va­do­va­vo se­sės Li­vi­ja, Mo­ni­ka ir Ga­bi­ja.
Sek­ma­die­nį prie plun­giš­kių pri­si­jun­gė rie­ta­viš­kiai. Gy­ve­ni­mas sto­vyk­lo­je dar la­biau su­in­ten­sy­vė­jo. Tę­sė­si įsi­kū­ri­mo dar­bai. O va­ka­re lau­kė ati­da­ry­mo ri­kiuo­tė, į ku­rią skau­tų pa­svei­kin­ti at­vy­ko LR Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas su žmo­na, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rė Dai­na Mar­ti­šie­nė, ki­ti sve­čiai. Vy­ko ir šv. Mi­šios, ku­rias per lie­tų prie pa­ty­ru­sių skau­tų pa­sta­ty­to kry­žiaus au­ko­jo ku­ni­gas Vi­lius Vik­to­ra­vi­čius, at­vy­kęs iš Klai­pė­dos.
Ne­si­liau­jan­tis lie­tus ge­ro­kai truk­dė ruoš­tis va­ka­ro lau­žui, ta­čiau vie­nas iš skau­tų prie­sa­kų skel­bia: „Skau­tas links­mas, su­si­val­do ir ne­nu­sto­ja vil­ties“. Va­ka­ro lau­žas, ži­no­ma, įvy­ko. Plun­giš­kėms se­sėms jį pra­ves­ti pa­dė­jo ma­žei­kiš­kė va­do­vė Ol­ga. Ruo­šian­tis mie­go­ti, pa­aiš­kė­jo, kad šla­pia ne tik pie­vo­je, bet ir pa­la­pi­nė­se, tad ma­žes­nie­ji tą­nakt mie­go­jo erd­vio­je ir sau­so­je ren­gi­nių pa­la­pi­nė­je.
Pir­ma­die­nį oras taip pat ne­le­pi­no, tad te­ko keis­ti pro­gra­mą. Po ryt­me­ti­nės ri­kiuo­tės vie­toj skau­tų žy­gio ir al­pi­nis­ti­nių tra­sų vil­kams vi­siems vy­ko skau­to­ra­ma. Sto­vyk­lau­to­jai, pa­si­skirs­tę į aš­tuo­nias gru­pes, mo­kė­si ri­kiuo­tės, sau­gaus el­ge­sio, sto­vyk­los tai­syk­lių, žai­dė ir kt.
Po pie­tų pra­si­dė­jo spe­cia­ly­bių už­si­ė­mi­mai. Bu­vo ga­li­ma sem­tis pa­tir­ties eko­lo­gi­jos, me­di­ci­nos, žur­na­lis­ti­kos, pio­ne­ri­jos (maz­gų ir sta­ti­nių), žo­li­nin­kys­tės, lan­kų ga­mi­ni­mo, pa­sau­lio drau­go, zo­o­lo­gi­jos, rank­dar­bių, mais­to ga­mi­ni­mo ir iš­ky­la­vi­mo bei iš­li­ki­mo sri­ty­se. Be­je, per sto­vyk­lą įvy­ko trys ne­trum­pi pa­si­rink­tos spe­cia­ly­bės už­si­ė­mi­mai, tad tiems, ku­rie kan­triai juos lan­kė ir įgi­jo nau­jos pa­tir­ties, pri­klau­so spe­cia­ly­bės pa­žy­mė­ji­mas ir žen­kliu­kas, pri­siu­va­mas prie uni­for­mi­nių marš­ki­nių. Pra­dė­jus gied­ry­tis, ruo­šė­mės va­ka­ri­niam lau­žui, ku­rio me­tu skil­tys tu­rė­jo pri­sis­ta­ty­ti.
Ant­ra­die­nis iš­au­šo gied­ras ir šil­tas. Pa­ga­liau bu­vo ga­li­ma leis­tis į žy­gį. Vil­kai (jau­nes­nie­ji skau­tai ir jų am­žiaus vai­kai), iš vir­tu­vės pa­si­ė­mę sau­są da­vi­nį, ly­di­mi va­do­vų, ke­lia­vo iki Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus. Jie tu­rė­jo ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti mu­zie­jų, pa­klau­sy­ti gi­dės pa­sa­ko­ji­mo, su­ži­no­ti fak­tų apie šal­to­jo ka­ro lai­ko­tar­pį.
Skau­tai ir pa­ty­rę skau­tai iš­si­ruo­šė į to­li­mes­nį žy­gį. Be to, nu­ke­lia­vus į rei­kia­mą vie­tą, ne­bu­vo ka­da pra­mo­gau­ti, nes lau­kė ge­ra­sis dar­be­lis – rei­kė­jo su­tvar­ky­ti na­cio­na­li­niam par­kui pri­klau­san­čią te­ri­to­ri­ją.
O po vi­sų pa­žin­ti­nių veik­lų ir dar­bų lau­kė at­gai­vi­nan­čios mau­dy­nės ir gar­di va­ka­rie­nė. Ži­no­ma, ir va­ka­ri­nis lau­žas, ku­rio te­ma „Ta­len­tų šou“. Iš­ra­din­gu­mo ir ta­len­tų, ne­iš­sen­kan­čios ener­gi­jos lau­žo da­ly­viams ga­lė­jo pa­vy­dė­ti net te­le­vi­zi­jos žvaigž­dės. Po il­gos die­nos gau­sių veik­lų sto­vyk­lau­to­jai dar su­si­bū­rė lau­ko ki­no te­at­re. Įė­ji­mas – tik su bi­lie­tais, o juos va­do­vai par­da­vi­nė­jo už kom­pli­men­tus.
Tre­čia­die­nis – sve­čių die­na. Tie­sa, sve­čiai ir­gi at­vy­ko su už­si­ė­mi­mais. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jos pri­mi­nė, kaip su­teik­ti pir­mą­ją me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą. Na­rai pa­de­monst­ra­vo, kaip gel­bė­ti skęs­tan­tį­jį, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jai su­pa­žin­di­no su gais­ri­nin­ko dar­bo spe­ci­fi­ka, tech­ni­ka, rū­bais, pa­ro­dė ke­le­tą skau­tams nau­din­gų maz­gų. O sma­giau­sia mo­ky­mų da­lis – ga­li­my­bė iš­si­mau­dy­ti po gais­ri­nin­kų žar­nų sro­ve.
Po­piet – vėl spe­cia­ly­bių mo­ky­mai, o po jų – žai­di­mai ir skau­tiš­kos es­ta­fe­tės. Taip pat – rie­ta­viš­kių va­do­vų ir vy­res­nių bro­lių su­konst­ruo­ta van­dens čiuo­žyk­la, ku­ri ypač su­žavė­jo ma­žuo­sius. To­liau – mau­dy­nės, va­ka­rie­nė, va­ka­ro lau­žas, ki­no fil­mas.
Ket­vir­ta­die­nį, pa­si­da­li­ję į ko­man­das, su­si­ko­vė­me prot­mū­šy­je. Tei­sin­giau­siai at­sa­kę į klau­si­mus apie Pla­te­lius, Lie­tu­vos skau­tų or­ga­ni­za­ci­ją, įvei­kę įvai­rių sri­čių klau­si­mus, tiks­lu­mo už­duo­tį, žai­bo klau­si­mus, tie­sos bei me­lo iš­šū­kį, nu­ga­lė­jo vio­le­ti­nės ko­man­dos na­riai. Jiems pa­do­va­no­tas eg­zo­ti­nis krui­zas su iš­kil­min­gais pie­tu­mis. Tie­sa, pri­zo te­ko pa­lū­kė­ti iki penk­ta­die­nio.
Po pa­va­ka­riams pa­tiek­tų ar­bū­zų lau­kė dar vie­na ko­va. Šį­kart – orien­ta­ci­nės var­žy­bos, ku­rias pa­ruo­šė Plun­gės orien­ta­ci­nin­kai iš klu­bo „Ver­smė“, va­do­vau­ja­mi Gin­ta­ro Do­mar­ko. Vi­sas už­duo­tis ei­lės tvar­ka įvei­kė vie­nin­te­lė ko­man­da – pen­ki dar ne­di­de­li, bet at­sa­kin­gi ir su­ma­nūs bro­liai iš vil­kų pa­sto­vyk­lės. Po var­žy­bų ruo­šė­mės lau­žui, ku­rio te­ma – re­po va­ka­rė­lis. Į jį se­sės at­ėjo ap­si­ren­gu­sio bal­tai, o bro­liai – juo­dai. Po lau­žo – vėl fil­mas. Šį­kart už­su­ko ir kon­tro­lė – ap­sau­gos va­das An­drius. Ži­no­ma, vi­si bu­vo su bi­lie­tais, nes skau­tai są­ži­nin­gi.
Tie­sa, ket­vir­ta­die­nio die­na (ir nak­tis) bu­vo iš­ban­dy­mas bū­si­miems pa­ty­ru­siems skau­tams. Jie tą­dien iš esa­mų pa­ty­ru­sių skau­tų ir va­do­vų ga­vo ne­ma­žai ne­leng­vų už­duo­čių, o va­ka­re iš­ėjo į žy­gį. Iš jo grį­žo tik penk­ta­die­nio ry­te. Nuo šiol Gon­din­gos tun­te – jau vienuolika pa­ty­ru­sių skau­tų. Jų gre­tas pa­pil­dė se­sės Mo­ni­ka ir Ga­bi­ja bei bro­liai Aud­rius ir Do­vy­das. Nau­ją­sias vyš­nias (nes ry­ši vyš­ni­nius kak­la­raiš­čius) skau­tai ne tik aud­rin­gai svei­ki­no, bet ir gau­siai pa­lais­tė, kad aug­tų tvir­tos ir žy­dė­tų. Penk­ta­die­nio vė­lia­vos pa­kė­li­mo ri­kiuo­tė­je ap­si­lan­kė ir ne­ti­kė­tų sve­čių – juo­dais švar­kais ir aki­niais bei tre­nin­gi­nė­mis kel­nė­mis pa­si­da­bi­nę ty­lūs pa­slap­tin­gie­ji. Jie sto­vyk­los ko­men­dan­tui per­da­vė krep­šį su skau­tiš­kais pi­ni­gais, skir­tais penk­ta­die­nio tur­gui ir auk­cio­nui. Jų dė­ka kiek­vie­nas sto­vyk­lau­to­jas ga­vo po vir­vu­tę su ant jos su­ver­tais me­ta­li­niais pi­ni­gė­liais (kiek­vie­nam bu­vo skir­ta 18 skau­ta­pi­ni­gių).
Tai­gi penk­ta­die­nį sto­vyk­la vir­to di­džiu­liu tur­gu­mi, ku­ria­me ga­lė­jai nu­si­pirk­ti apy­ran­kių, he­lio pri­pil­dy­tų ba­lio­nų, lan­ką, už­si­sa­ky­ti por­tre­tą, ta­tui­ruo­tę, šu­kuo­se­ną, ma­sa­žą ir kt. Už­duo­tis bu­vo su­rink­ti kuo dau­giau pi­ni­gų. Juos vė­liau tur­gaus pre­kei­viai iš­lei­do auk­cio­ne. Auk­cio­no pre­kės, be­je, bu­vo slap­tos. Ki­taip sa­kant, į gru­pe­les su­si­bū­rę nau­jie­ji tur­tuo­liai pir­ko ka­tę mai­še. Ne­ži­no­jai, ką per­ki – ar­bū­zą, mai­šą ze­fy­riu­kų ar… po­mi­do­rą.
Dar vie­nas dė­me­sio su­lau­kęs nuo­ty­kis – plau­kų sku­ti­mas. Jam pa­si­ry­žo du pa­ty­rę skau­tai. Taip jie pa­si­puo­šė pas­ku­ti­nia­jam sto­vyk­los lau­žui, ku­rio te­ma bu­vo „Mu­zi­ki­nė kau­kė“, ir bal­ta­jai nak­čiai. Tai pas­ku­ti­nė nak­tis sto­vyk­lo­je. Jos me­tu lei­džia­ma nei­ti mie­go­ti. Vi­są nak­tį ga­li­ma sė­dė­ti lau­ko ki­no te­at­re ar dai­nuo­ti, kal­bė­tis prie lau­žo. Ži­no­ma, ne­ga­li­ma truk­dy­ti pa­si­rin­ku­siems mie­gą.
Šeš­ta­die­nis bu­vo liūd­na die­na. Net­gi tiems, ku­rie pir­mo­mis die­no­mis il­gė­jo­si na­mų ir ma­mų. Per sa­vai­tę spė­ta su­si­drau­gau­ti, daug iš­mok­ti, pa­tir­ti dau­gy­bę nuo­ty­kių. O jų bū­ta pa­čių įvai­riau­sių. Tai ir ry­ti­nės bei va­ka­ri­nės ri­kiuo­tės, iš­kil­min­gos nau­jų skau­tų įžo­džių aki­mir­kos, džiu­giai pla­kan­ti šir­dis vi­siems vie­nin­gai gie­dant Lie­tu­vos him­ną. Taip pat „tan­kiu­kai“, „dram­bliu­kai“ ir ki­tos baus­mės už vė­la­vi­mą ar pa­mes­tus daik­tus, ne­įti­kė­ti­nai ska­nūs pie­tūs ar va­ka­rie­nė (nes val­gy­ti su drau­gais vi­sa­da ska­niau), links­mos mau­dy­nės, įdo­mūs spe­cia­ly­bių ir skau­to­ra­mos mo­ky­mai, iš­ra­din­gi pa­si­ro­dy­mai prie va­ka­ri­nio lau­žo, se­nos ir nau­jos dai­nos. Žinoma, ir nak­ti­niai bu­dė­ji­mai, pa­si­plau­kio­ji­mai po Pla­te­lių eže­rą pri­pu­čia­mo­mis val­ti­mis ar pa­ty­ru­sių skau­tų su­riš­tu plaus­tu ir dau­gy­bė ki­tų. Pa­žvel­gus į sto­vyk­lą iš ke­lių savaičių at­stu­mo, su­pran­ti, kad ir oro sty­gius po in­ten­sy­vios mankš­tos, mer­kian­tis lie­tus ar ke­pi­nan­ti sau­lė, net­gi nuos­pau­dos ant ko­jų ar kui­sių su­gel­tas skruos­tas – taip pat sma­gūs va­sa­ros nuo­ty­kiai. O kur dar su­tik­tas drie­žiu­kas ar ru­pū­žė… O se­sės šyp­se­na, kaip at­ly­gis už iš­ties­tą pa­gal­bos ran­ką? Juk gu­zas, per var­žy­bas pa­si­temp­ta ko­ja, skruz­dė­lės pa­la­pi­nė­je, šal­tas du­šas ne­iš­gir­dus kė­li­mo­si švil­pu­ko – taip pat nuo­ty­kiai. Mo­kan­tys tai pa­ste­bė­ti ir įver­tin­ti tik­rai su­rin­ko 100 skau­tų sto­vyk­los nuo­ty­kių. Toks ir bu­vo šios sto­vyk­los tiks­las. Ga­lų ga­le juk pa­ti „100 nuo­ty­kių“ sto­vyk­la – nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio tru­kęs nuo­ty­kis, do­va­no­jęs be­ga­lę džiu­gų aki­mir­kų ir ne­iš­blės­tan­čių pri­si­mi­ni­mų…
Sto­vyk­la ne­bū­tų bu­vu­si to­kia sma­gi, so­ti ir pil­na nuo­ty­kių, jei ne mū­sų rė­mė­jai: Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Dai­na ir Ju­lius Mar­ti­šiai, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kat­kus, Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, IĮ „Da­nu­va“, UAB „Pa­gun­di­ja“, UAB „Plun­gės ži­nios“, UAB „Plun­gės bal­dai“ ir jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Bui­vi­das, UAB „Že­mai­ti­jos pie­nas“, A. Gal­di­ko GKĮ ir jo par­duo­tu­vė „Vo­lun­gė­lė“, MB „Aus­to­li­na“ ir jos sa­vi­nin­kas To­mas Ma­šec­kis, Plun­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja bei Ze­no­nas Vaiš­ta­ras, UAB „Plun­gės tur­gus“, UAB „Kau­šė­nų paukš­ty­nas“ ir jos di­rek­to­rius Jus­ti­nas Pau­laus­kas, UAB „Val­da“ ir jos di­rek­to­rius To­mas Rau­dys, Šve­di­jos Boks­hol­mo ko­mu­nos „Van­ner emel­lan“ or­ga­ni­za­ci­ja, Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ va­do­vė Van­da Ben­do­rie­nė, Pla­te­lių se­niū­nė Da­nu­tė Ra­po­la­vi­čie­nė, Tel­šių miš­kų urė­di­ja, Pla­te­lių gi­ri­nin­ki­ja, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas ir jo di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis, Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.
Skau­tiš­kas AČIŪ ir HIP VALIO jiems vi­sų sto­vyk­lau­to­jų var­du.

„Gon­din­gos“ tun­to skau­tai

Komentarai
Kiti straipsniai