Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

3 ir­kluo­to­jai iš­ko­vo­jo tei­sę at­sto­vau­ti Lie­tu­vos rink­ti­nei

Bir­že­lio 23–24 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me pui­kius re­zul­ta­tus de­monst­ra­vo ir Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ir­kluo­to­jai.

Šio­se var­žy­bo­se spor­ti­nin­kai var­žė­si tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se: vai­kų, jau­nu­čių ir jau­nių. Mer­gai­čių gru­pė­je ne­pra­len­kia­ma bu­vo Gre­ta Ga­dei­ky­tė. Ji iš­ko­vo­jo net 5 auk­so me­da­lius plauk­da­ma vien­vie­te ir dvi­vie­te bai­da­rė­mis (500 m, 200 m bei mix rung­ty­je). To­je pat vai­kų gru­pė­je ki­ta plun­giš­kė Ug­nė Sa­ba­liaus­kai­tė pel­nė si­dab­ro ir bron­zos ap­do­va­no­ji­mus ir­kluo­da­ma 500 m ir 200 m nuo­to­lius.
Ber­niu­kų gru­pė­je ne­at­si­li­ko ka­no­ji­nin­kas Lu­kas Gu­di­jus, iš­ko­vo­jęs 3 auk­so me­da­lius: vien­vie­te ka­no­ja 1000 ir 200 m nuo­to­liuo­se bei dvi­vie­tę ka­no­ją ir­kluo­da­mas su ko­man­dos drau­gu Man­tu Ska­ruls­kiu. Šis spor­ti­nin­kas iš­ko­vo­jo 5 ap­do­va­no­ji­mus: auk­są plauk­da­mas dvi­vie­te ka­no­ja 1000 m, 3 si­dab­ro me­da­lius – ir­kluo­da­mas ir vien­vie­tę, ir dvi­vie­tę ka­no­jas 200 m dis­tan­ci­jo­se bei mix rung­ty­je, bei bron­zą – vien­vie­te ka­no­ja įveik­da­mas 1000 m.
Jau­nu­čių gru­pė­je auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo Man­tas Jur­gu­tis ir­kluo­da­mas ke­tur­vie­tę bai­da­rę 500 m. Jau­nių gru­pė­je bron­zos me­da­lį 1000 m nuo­to­ly­je iš­ko­vo­jo Man­tas Ga­dei­kis.
Po re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo pa­aiš­kė­jo, jog Man­tas Ga­dei­kis, Man­tas Jur­gu­tis ir Gre­ta Ga­dei­ky­tė iš­ko­vo­jo tei­sę at­sto­vau­ti Lie­tu­vos rink­ti­nei Olym­pic ho­pes re­ga­to­je, ku­ri vyks rug­sė­jo mė­ne­sį Poz­na­nė­je (Len­ki­jo­je). Tai vie­nos di­džiau­sių jau­nų­jų ir­kluo­to­jų var­žy­bų pa­sau­ly­je, ku­rio­se su­si­ren­ka ta­len­tin­giau­si jau­nie­ji spor­ti­nin­kai iš vi­so pa­sau­lio.
Plun­giš­kius spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Ar­vy­das Vait­kus ir Ed­mun­das Gel­čins­kas.

Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai