Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Vėl ste­bi­na aukš­tais pa­sie­ki­mais

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis ypač svar­bus ir ku­pi­nas iš­šū­kių bu­vo sep­ty­niems Plun­gės klu­bo „Ver­smė“ orien­ta­ci­nin­kams – vy­rai da­ly­va­vo Suo­mi­jo­je, Lah­ti mies­te, vy­ku­sio­se di­džiau­sio­se pa­sau­ly­je orien­ta­vi­mo­si spor­to ko­man­di­nė­se es­ta­fe­čių var­žy­bo­se „Ju­ko­la 2018“. Iš­va­žiuo­da­mi plun­giš­kiai tu­rė­jo tiks­lą pa­tek­ti į ge­riau­sių­jų šim­tu­ką ir jį be­veik pa­sie­kė – tarp be­veik 1900 ko­man­dų už­ėmė 136-ąją vie­tą, o tarp 7 Lie­tu­vos ko­man­dų bu­vo ant­rie­ji!

Orien­ta­vi­mo­si spor­to es­ta­fe­tės Suo­mi­jo­je vy­ko jau 70-ąjį kar­tą, Plun­gės ko­man­dai jos – ket­vir­to­sios. Rai­mon­do Lau­ri­nai­čio, Le­o­no Moc­kū­no, Pau­liaus Kud­riav­ce­vo, Gied­riaus Sa­ba­liaus­ko, Lu­ko Vait­kaus, Rim­vy­do Al­mi­no ir Mar­ty­no Sta­nio ju­bi­lie­ji­nė­se var­žy­bo­se pa­siek­tas re­zul­ta­tas – ge­riau­sias per vi­są klu­bo is­to­ri­ją. Kad „Ver­smės“ var­das bū­tų įra­šy­tas 136-uo­ju nu­me­riu, mū­siš­kiams rei­kė­jo pa­si­steng­ti – apie 13 000 pa­jė­giau­sių orien­ta­ci­nin­kų iš vi­so pa­sau­lio, star­ta­vę 23 val., Suo­mi­jos miš­kuo­se var­žė­si vi­są nak­tį, tad bėg­ti uo­lė­to­mis ir duo­bė­to­mis vie­to­vė­mis bei ieš­ko­ti kon­tro­li­nių punk­tų te­ko pa­si­švie­čiant.
Kol sep­ty­ni „Ver­smės“ orien­ta­ci­nin­kai var­žė­si Suo­mi­jo­je, dar vie­nas šios ko­man­dos na­rys An­drius Prei­bys pra­kai­ta­vo 82 ki­lo­met­rų ul­tra­ma­ra­to­no dis­tan­ci­jo­je, steng­da­ma­sis iš Ker­na­vės į Vil­nių at­bėg­ti grei­čiau­siai. Sun­kius, la­bai il­gus ir iš­šū­kių ku­pi­nus bė­gi­mus pa­mė­gu­siam An­driui se­kė­si pui­kiai – fi­ni­šą Vil­niu­je jis pa­sie­kė per 7 va­lan­das ir 29 mi­nu­tes bei ta­po vi­ce­čem­pio­nu! Tai jau ne pir­mas ste­bi­nan­tis An­driaus pa­sie­ki­mas šiais me­tais: 6 va­lan­dų bė­gi­mo var­žy­bo­se Jo­na­vo­je jis nu­bė­go be­veik 78 ki­lo­met­rus ir ta­po nu­ga­lė­to­ju, o Pla­te­liuo­se vy­ku­sio­se var­žy­bo­se 30 ki­lo­met­rų įvei­kė tre­čia­sis.

Klu­bo „Ver­smė“ in­f.

Komentarai
Kiti straipsniai