Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Per iš­kil­min­gą po­sė­dį inau­gu­ruo­tas Plun­gės gar­bės pi­lie­tis, pa­gerb­ti nu­si­pel­nę me­no ir kul­tū­ros kū­rė­jai

Bir­že­lio 16 die­ną M. Ogins­kio rū­muo­se įvy­ko iš­kil­min­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me inau­gu­ruo­tas Plun­gės gar­bės pi­lie­tis Al­fon­sas Be­res­ne­vi­čius, pa­gerb­ti me­nui ir kul­tū­rai nu­si­pel­nę Plun­gės ra­jo­no žmo­nės.

Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis nuo­šir­džiai pa­si­džiau­gė šven­tė­je ma­ty­da­mas di­de­lį bū­rį Plun­gės bi­čiu­lių ir jų aki­vaiz­do­je ap­žvel­gė pra­ėju­sius me­tus, ku­rie bu­vo pil­ni įvy­kių ir di­de­lių dar­bų.
Me­ras džiau­gė­si, kad šie­met į Plun­gės mies­to šven­tę at­vy­ko mū­sų mies­to vi­sų part­ne­rių de­le­ga­ci­jos ir kiek­vie­ną pa­svei­ki­no jų gim­tą­ja kal­ba – šve­diš­kai, ru­siš­kai, vo­kiš­kai, lat­viš­kai, es­tiš­kai, če­kiš­kai, len­kiš­kai, nor­ve­giš­kai, kart­ve­liš­kai (gru­zi­niš­kai). Uk­rai­nie­tiš­kai pa­svei­ki­no pir­mą kar­tą su drau­giš­ku vi­zi­tu į Plun­gę at­vy­ku­sius Sva­to­vo ir Sta­ro­kos­tian­ty­ni­vo mies­tų pa­siun­ti­nius.
Su­si­rin­ku­sių­jų aki­vaiz­do­je bu­vo pa­gerb­ti kul­tū­ros ir me­no kū­rė­jai: Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vai Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai – už sva­rų in­dė­lį į Plun­gės ra­jo­no ir ša­lies mu­zi­kos me­no puo­se­lė­ji­mą, kū­ry­biš­ką ir pro­fe­sio­na­lią veik­lą bei Plun­gės var­do gar­si­ni­mą Lie­tu­vo­je; Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro mo­te­rų cho­ro va­do­vė Ste­fa Da­nu­tė Sto­nie­nė – už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę ir reikš­min­gą kū­ry­bi­nę veik­lą puo­se­lė­jant cho­ri­nės mu­zi­kos tra­di­ci­jas re­gio­ne ir ša­ly­je; Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Al­do­na Kup­re­ly­tė – už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę švie­tė­jiš­ką veik­lą, et­ni­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą ir sklai­dą Plun­gės ra­jo­ne; Že­mai­tės me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus edu­ka­to­rė Lai­mu­tė Ar­laus­kie­nė – už nuo­šir­dų il­ga­me­tį dar­bą, ak­ty­vią kul­tū­ri­nę veik­lą, ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do puo­se­lė­ji­mą bei edu­ka­ci­nių pro­gra­mų ren­gi­mą ir sklai­dą Plun­gės ra­jo­ne, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nys Er­lan­das Gri­cius – už aukš­tus pa­sie­ki­mus res­pub­li­ki­niuo­se mu­zi­kos ir me­no kon­kur­suo­se; Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos fol­klo­ro an­sam­blio „Pla­te­lee“ va­do­vas Ai­va­ras Al­mi­nas – už et­ni­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą ir sklai­dą, aukš­tus ko­lek­ty­vo pa­sie­ki­mus res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se; kraš­to­ty­ri­nin­kė Apo­lo­ni­ja Gir­džiū­nie­nė – už pra­smin­gą veik­lą ir at­si­da­vi­mą puo­se­lė­jant, įam­ži­nant ir sklei­džiant kraš­to is­to­ri­nį pa­li­ki­mą.
Plun­gės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis pa­gerb­tas fo­to­gra­fas, re­zis­ten­ci­jos met­raš­ti­nin­kas Al­fon­sas Be­res­ne­vi­čius, ku­rį pa­svei­ki­no jo duk­ros Dia­nos Nor­vi­lie­nės šei­ma, Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys, Jur­gis Raz­ma, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, An­drie­jus Stan­či­kas, že­mės ūkio mi­nist­ras Gied­rius Sur­plys, Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus, Plun­gės bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė, ver­sli­nin­kas Al­bi­nas Kli­mas, klu­bo „Pi­lai­tė“ na­riai Bro­nius Po­cius bei Van­da ir Ri­man­tas Ben­do­riai, ŽDM di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas.
Gra­žios šven­tės pro­ga plun­giš­kius svei­ki­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos am­ba­sa­do­rė ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Gi­ta­na Gri­gai­ty­tė.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai