Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Mu­zie­ji­nin­kei Lai­mu­tei Ar­laus­kie­nei – pre­mi­ja už aukš­tus edu­ka­ci­nės veik­los re­zul­ta­tus

2012 me­tais res­tau­ra­vus Bu­kan­tės dva­re­lio gy­ve­na­mą­jį na­mą, at­sta­čius tvar­tą ir svir­ną, pra­dė­ta ak­ty­vi ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­gra­ma. Au­ten­tiš­ka dva­re­lio ap­lin­ka, iš­li­kęs at­kur­to po­nų na­mo ka­mi­nas lei­do lan­ky­to­jams su­si­pa­žin­ti su že­mai­tiš­ko mais­to ga­mi­ni­mo tra­di­ci­jo­mis. Jas jau dau­ge­lį me­tų puo­se­lė­ja mu­zie­ji­nin­kė Lai­mu­tė Ar­laus­kie­nė.

Jos edu­ka­ci­nė pro­gra­ma, skir­ta įvai­raus am­žiaus lan­ky­to­jams, su­pa­žin­di­na su že­mai­čių ku­li­na­ri­niu pa­vel­du: kaip ir ko­kio­mis pro­go­mis bu­vo ga­mi­na­mi tra­di­ci­niai že­mai­čių val­giai (varš­kės sū­ris, spir­gi­nė, kas­ti­nys ir kt.), pa­tiems lan­ky­to­jams lei­džia­ma jų pa­si­ga­min­ti, nau­do­jant se­no­viš­kus na­mų apy­vo­kos ra­kan­dus, pa­si­ga­mi­nus – de­gus­tuo­ti.
Per tą lai­ką edu­ka­ci­nė ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­gra­ma taip iš­po­pu­lia­rė­jo, kad žmo­nės at­vyks­ta ne tik iš Že­mai­ti­jos ar vi­sos Lie­tu­vos, bet ir ap­lin­ki­nių ša­lių. Tad ji ta­po rep­re­zen­tuo­jan­čia Bu­kan­tės dva­re­lio pro­gra­ma.
Edu­ka­to­rės Lai­mu­tės Ar­laus­kie­nės dė­ka su­ža­vė­ti lan­ky­to­jai šias tra­di­ci­jas at­gai­vi­na ir puo­se­lė­ja sa­vo šei­mo­se. Šie už­si­ė­mi­mai ne tik su­tei­kia ži­nių apie už­mirš­tus že­mai­tiš­kus pa­tie­ka­lus, bet ir pa­de­da iš­sau­go­ti se­ną­sias šei­mos tra­di­ci­jas.
Per me­tus Bu­kan­tės dva­re­ly­je su­ren­gia­ma apie 130 edu­ka­ci­nių ku­li­na­ri­nio pa­vel­do už­si­ė­mi­mų, ku­riuos ap­lan­ko dau­giau kaip 6000 įvai­raus am­žiaus žmo­nių.
Re­por­ta­žus apie rep­re­zen­ta­ci­nį že­mai­čių ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą ne kar­tą pa­ren­gė įvai­rios Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos.
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas džiau­gia­si, kad Lai­mu­tės Ar­laus­kie­nės že­mai­tiš­ko ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­ji­mas, ku­ris Bu­kan­tės dva­re­liui su­tei­kė ypa­tin­gą iš­skir­ti­nu­mą, ne­li­ko ne­pa­ste­bė­tas – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ko­le­gei sky­rė pre­mi­ją už aukš­tus edu­ka­ci­nės veik­los re­zul­ta­tus.

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai