Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Fes­ti­va­ly­je – liau­diš­kos dai­nos, že­mai­tiš­ka gi­ra ir šiu­pi­nys

Bir­že­lio 17-ąją tve­riš­kius ir mies­te­lio sve­čius su­kvie­tė tra­di­ci­nis, jau 6-ąjį kar­tą Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je reng­tas fes­ti­va­lis „Už­sė­lėp­so aš ont kal­na“. Jau šven­tės iš­va­ka­rė­se su­lau­kė pir­mų­jų sve­čių – su­ti­ko pil­ną au­to­bu­są dai­no­rė­lių iš Pa­sva­lio r., Vaš­kų kai­mo.

Šie­met Vaš­kai, kaip ir Tve­rai, yra pa­skelb­ti Lie­tu­vos ma­žą­ja kul­tū­ros sos­ti­ne. Su­si­pa­ži­nus ir pa­ben­dra­vus, tve­riš­kiai sve­čiams su­ren­gė eks­kur­si­ją po mies­te­lį, o nak­čiai įkur­di­no Tve­rų kul­tū­ros na­muo­se. Anks­tų ry­tą vaš­kiš­kiai bu­vo so­čiai pa­si­vai­šin­ti tra­di­ci­niais že­mai­tiš­kais pa­tie­ka­lais ir, ly­di­mi gi­do Ka­zio Pra­ero, iš­vy­ko į trum­pą ke­lio­nę po Že­mai­ti­ją – ap­lan­kė Sprū­dės pi­lia­kal­nį bei Var­nių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­trą. Po eks­kur­si­jos spė­jo pa­pie­tau­ti bei pa­si­ruoš­ti kon­cer­tui.
Fes­ti­va­lis pra­dė­tas gar­bin­ga da­ly­vių ei­se­na, ku­rios prie­ky­je žen­gė vė­liav­ne­šiai. Ren­gi­nį pra­dė­jo na­miš­kiai – Tve­rų fol­klo­ro an­sam­blis „Ker­mu­šie“ – dai­na „Už­sė­lėp­so aš ont kal­na“, ku­ri jau ta­po ren­gi­nio him­nu ir fes­ti­va­lio sim­bo­liu. At­li­kę dar ke­le­tą dai­nų, šei­mi­nin­kai vie­tą ant sce­nos už­lei­do sve­čiams, at­vy­ku­siems iš Gir­ka­lių, Var­nių, Vaš­kų, Jo­niš­kio.
Fes­ti­va­lis ren­gia­mas jau šeš­tą­jį kar­tą, tad min­ti­mis apie jį pa­si­da­lin­ti pa­kvies­ta vie­na iš fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jų – Tve­rų kul­tū­ros na­mų ve­dė­ja Ire­na Liš­ku­vie­nė. „Pra­si­dė­jo vis­kas nuo sva­jo­nės. Ją iš­sa­kius, at­si­ra­do pa­dė­jė­jų ir no­rin­čių­jų kar­tu pa­dai­nuo­ti ki­to­kio­je ap­lin­ko­je. Taip ir įsi­va­žia­vo­me“, – sa­kė ji.
Pir­mie­ji į sce­ną žen­gę sve­čiai at­vy­ko iš Žiem­ga­los kraš­to – tai Pa­sva­lio kul­tū­ros cen­tro Vaš­kų sky­riaus su­au­gu­sių­jų fol­klo­ro an­sam­blis „Kor‘s“, gy­vuo­jan­tis jau de­šimt­me­tį, bei Vai­kų ir jau­ni­mo fol­klo­ro an­sam­blis „Bi­ti­nėl‘s“, ku­riam dar tik tre­ji me­tai. An­sam­bliai bu­vo pa­ruo­šę „Ad­ven­to-Ka­lė­dų“, „Už­ga­vė­nių“, „Jur­gi­nių“, „Jo­ni­nių“ pro­gra­mas. „Kor‘s“ at­lie­ka įvai­rių žan­rų dai­nas – ro­man­sus, pa­trio­ti­nes ir, be abe­jo, liau­dies.
Vė­liau į sce­ną ko­pė ne­to­li­mi kai­my­nai – var­niš­kių an­sam­blis „Vo kap“. At­li­kę ke­le­tą skam­bių dai­nų, jie sce­ną už­lei­do Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­bliui „Ku­pars“ ir ro­man­sų gru­pei „Aša­lia“. An­sam­blis su­si­kū­rė 1988 m., tais pa­čiais me­tais įra­šė gar­so ka­se­tę „Žiem­ga­los kraš­to fol­klo­ras“ bei iš­lei­do to pa­ties pa­va­di­ni­mo dai­ny­nė­lį. An­sam­blio re­per­tu­a­ro pa­grin­dą su­da­ro Ma­to Slan­čiaus­ko, Šiau­lių fol­klo­ro klu­bo „Pa­trim­pas“ na­rių 1987 m. už­ra­šy­ta Jo­niš­kio kraš­to žo­di­nė liau­dies kū­ry­ba.
Pas­ku­ti­nie­ji žiū­ro­vus džiu­gi­no Kre­tin­ga­lės kul­tū­ros cen­tro Gir­ka­lių sky­riaus fol­klo­ro an­sam­blis „Žio­gu­pis“. An­sam­blis su­si­kū­rė 2006 m., sa­vo pro­gra­ma sklei­džia Že­mai­ti­jos re­gio­no fol­klo­rą.
Šven­tės pa­bai­go­je žo­dį ta­rė Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas. Jis pa­si­džiau­gė ko­lek­ty­vų en­tu­ziaz­mu, et­ni­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mu. Bu­vo ap­do­va­no­ti šven­tė­je da­ly­va­vę ko­lek­ty­vai ir jų va­do­vai. Jiems pa­dė­kas įtei­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė.
Kas­met fes­ti­va­lis su­trau­kia per šim­to at­li­kė­jų, tad šven­tės or­ga­ni­za­to­riai rū­pi­na­si, kad da­ly­viai bū­tų so­čiai ir ska­niai pa­mai­tin­ti. Tra­di­ciš­kai ver­da­mas di­de­lis puo­das šiu­pi­nio, ku­riuo bu­vo vai­ši­na­mi ne tik šven­tės da­ly­viai, bet ir pra­al­kę žiū­ro­vai. At­si­gai­vin­ti bu­vo ga­li­ma ir že­mai­tiš­ka na­mi­ne gi­ra.
Pa­si­bai­gus fol­klo­ro an­sam­blių pa­si­ro­dy­mams, už­gro­jo Ku­lių kul­tū­ros cen­tro Stal­gė­nų kai­mo ka­pe­la „So­džius“. Šios ka­pe­los mu­zi­ka dau­ge­lį žiū­ro­vų pa­kė­lė nuo suo­lų ir pa­kvie­tė šok­ti. No­rin­tie­ji su­si­pa­žin­ti su Lo­pai­čių pi­lia­kal­niu da­ly­va­vo pa­žin­ti­nė­je eks­kur­si­jo­je.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Scenoje savo dainas dovanoja Tverų folkloro ansamblis „Kermušie“.

Komentarai
Kiti straipsniai