Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Nuo šiol ir Stal­gė­nai tu­rės sa­vo her­bą bei vė­lia­vą

Bir­že­lio 13-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko iš­kil­min­gas Stal­gė­nų her­bo ir vė­lia­vos pri­sta­ty­mas.

Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, me­ro pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas, Stal­gė­nų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus bei ki­ti Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.
Stal­gė­nų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus, prieš įteik­da­mas me­rui A. Kli­šo­niui Lie­tu­vos He­ral­di­kos ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­tą mies­te­lio her­bą ir vė­lia­vą, su­si­rin­ku­siems į su­si­ti­ki­mą pa­sa­ko­jo, kad tai ne­bu­vo tik už­gai­da tu­rė­ti šį sim­bo­lį. Kaip sa­kė A. Jur­kus, šie­met su­kan­ka 100 me­tų nuo to lai­ko, kai Stal­gė­nų var­das pa­mi­nė­tas is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se.
Tad šios su­kak­ties pro­ga, no­rė­da­mi įsi­am­žin­ti ir įtvir­tin­ti Stal­gė­nų var­dą, ben­druo­me­nės at­sto­vai krei­pė­si į Lie­tu­vos He­ral­di­kąos centrą pra­šy­da­mi, kad spe­cia­lis­tai pa­dė­tų su­kur­ti šį reikš­min­gą sim­bo­lį.
Lie­tu­vos He­ral­di­kos cen­tras pa­ten­ki­no Stal­gė­nų se­niū­no A. Jur­kaus pra­šy­mą ir re­ko­men­da­vo vi­so­je Lie­tu­vo­je ge­rai ži­no­mą dai­li­nin­ką Ar­vy­dą Kaž­dai­lį. Jis yra su­kū­ręs ir at­kū­ręs dau­giau nei 40 mies­tų ir mies­te­lių her­bų, vė­lia­vų, taip pat – is­to­ri­nę Vals­ty­bės vė­lia­vą, Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą, LR pa­sie­nio stul­pus, Lie­tu­vos pre­zi­den­to vė­lia­vą, Lie­tu­vos di­dį­jį her­bą bei ki­tus Lie­tu­vai reikš­min­gus sim­bo­lius.
Ši ne­ei­li­nė as­me­ny­bė ir pa­dė­jo įgy­ven­din­ti stal­gė­niš­kių sva­jo­nę tu­rė­ti sa­vo sim­bo­li­ką. Po il­gų svars­ty­mų pri­ei­ta nuo­mo­nės, kad Stal­gė­nų her­be ir vė­lia­vo­je at­si­spin­dės mis­ti­nio paukš­čio ir žu­vies jun­gi­nys. Šis ži­no­mo dai­li­nin­ko su­kur­tas sim­bo­lis at­spin­di Stal­gė­nų ge­og­ra­fi­nę pa­dė­tį bei mies­te­lio re­a­li­jas.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis, lai­ky­da­mas ran­ko­se A. Jur­kaus įteik­tą do­va­ną, džiau­gė­si, kad vie­nin­gai Stal­gė­nų ben­druo­me­nei pa­vy­ko įgy­ven­din­ti šį su­ma­ny­mą ir bir­že­lio 30 die­ną, kai mies­te­liui su­kaks šim­tas me­tų, ofi­cia­liai ga­lės iš­si­kel­ti sa­vo vė­lia­vą.
Me­ras taip pat mi­nė­jo, kad tai jau penk­tas ra­jo­no mies­te­lis, tu­rė­sian­tis sa­vo her­bą ir vė­lia­vą. Be Plun­gės mies­to, her­bus ir vė­lia­vas tu­ri Pla­te­liai, Ku­liai, Al­sė­džiai ir Že­mai­čių Kal­va­ri­ja.
Ren­gi­nio pa­bai­go­je se­niū­nas A. Jur­kus pa­kvie­tė vi­sus į iš­kil­min­gą mi­nė­ji­mą, vyk­sian­tį bir­že­lio 30 die­ną Stal­gė­nuo­se. Jo me­tu, kaip sa­kė se­niū­nas, bus pa­gerb­ti žy­miau­si iš­ei­viai iš Stal­gė­nų, sa­vo dar­bais gar­si­nan­tys Lie­tu­vą ir už jos ri­bų.
Bir­že­lio 30-ąją vyk­sian­čio mi­nė­ji­mo me­tu Stal­gė­nų vė­lia­vą ir her­bą pla­nuo­ja­ma iš­kil­min­gai įteik­ti džia­zo mu­zi­kan­tui, sak­so­fo­nis­tui, klar­ne­tis­tui, Džia­zo ka­ted­ros pro­fe­so­riui Pet­rui Vyš­niaus­kui, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vei Ra­mu­nei Ruš­ky­tei bei ki­tiems ži­no­miems žmo­nėms, ki­lu­siems iš Stal­gė­nų.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai