Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

Vai­ko pa­gro­bė­jas už gro­tų sė­do po 17-ikos me­tų

Nuo 2001-ųjų pa­va­sa­rio, kuo­met bu­vo pa­grob­tas Plun­gės me­di­kų sū­nus, ta­da try­li­ka­me­tis Man­tas Ado­ma­vi­čius, pra­ėjo 17 me­tų, ir ga­liau­siai nuosp­ren­dį iš­gir­do pas­ku­ti­nis iš tri­jų pa­gro­bė­jų – Lu­kas Ker­paus­kas (gim. 1983 m.). Ge­gu­žės 25 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, jog kal­ti­na­ma­jam ski­ria­mi pen­ke­ri me­tai ne­lais­vės. Nu­si­kal­ti­mo ben­dri­nin­kai – Er­nes­tas Te­re­sius (gim. 1983 m.) ir Ro­lan­das Iva­naus­kas (gim. 1979 m.) bu­vo nu­teis­ti jau anks­čiau.

Pri­me­na­me, jog žiau­rus nu­si­kal­ti­mas Plun­gė­je bu­vo įvyk­dy­tas 2001 me­tų ko­vo 12-ąją. Tą­dien M. Ado­ma­vi­čių pa­žįs­ta­mi vy­res­ni vai­ki­nai iš­si­vi­lio­jo į kie­mą, įso­di­no į au­to­mo­bi­lį, už­maukš­li­no ant akių ke­pu­rę, su­ri­šo ran­kas ir nu­ve­žė Vė­žai­čių link.
Vai­kas bu­vo pa­slėp­tas ap­griu­vu­sio­je so­dy­bo­je, ke­lio Plungė–Vėžaičiai 29-aja­me ki­lo­met­re. Pa­gro­bė­jai ber­niu­ką pri­ri­šo prie si­jos, su­ri­šo ran­kas ir ko­jas, ap­kro­vė len­to­mis ir pa­li­ko. Iš au­kos tė­vų nu­si­kal­tė­liai rei­ka­la­vo su­mo­kė­ti iš­pir­ką – 10 tūkst. JAV do­le­rių.
Din­gu­sy­sis ras­tas po pa­gro­bi­mo pra­ėjus 43 va­lan­doms, jo būk­lė bu­vo kri­tiš­ka. Ne­ju­dė­da­mas tiek lai­ko šal­ty­je iš­gu­lė­jęs ber­niu­kas bu­vo iš­kart nu­ga­ben­tas į Klai­pė­dos vai­kų li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių, jam nu­sta­ty­tas ben­dras kū­no at­vė­si­mas, pa­vir­ši­nis ga­lū­nių nu­ša­li­mas, vir­vėms už­spau­dus už­lauž­tas ran­kas, bu­vo pa­žeis­ti ner­vai.
Gy­dy­mas bu­vo la­bai il­gas, o skau­džios pa­sek­mės at­ei­ty­je jį pa­tį pri­ver­tė tap­ti nu­si­kal­tė­liu – už­au­gęs M. Ado­ma­vi­čius su ben­dri­nin­kais 2009 m. pa­gro­bė ir nu­žu­dė ver­sli­nin­ką, sa­vo su­gy­ven­ti­nės darb­da­vį. Dėl to sė­do 19-ai me­tų.
Pa­aiš­kė­jo, jog E. Te­re­sius bu­vo Ado­ma­vi­čių kai­my­nas, su L. Ker­paus­ku mo­kė­si to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je, o šei­mą jau tu­rė­jęs R. Iva­naus­kas nu­si­kal­ti­mo su­ma­ny­to­jų bu­vo pa­sam­dy­tas vež­ti pa­grob­tą ber­niu­ką.
Nu­si­kal­ti­mo ty­ri­mo me­tu R. Iva­naus­kas ir L. Ker­paus­kas bu­vo iš­leis­ti į lais­vę ir iš Lie­tu­vos pa­bė­go. 2008 me­tų pra­džio­je R. Iva­naus­kas bu­vo par­ga­ben­tas iš Is­pa­ni­jos, jis nu­teis­tas ka­lė­ti ket­ve­rius me­tus, o pa­gro­bi­mo or­ga­ni­za­to­riui E. Te­re­siui skir­ta sep­ty­ne­rių me­tų ne­lais­vė. Be­je, da­lį baus­mės jis at­li­ko, kol bu­vo ka­li­na­mas už ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Nu­ken­tė­ju­siems da­lį pri­teis­to 50 tūkst. li­tų ci­vi­li­nio ieš­ki­nio R. Iva­naus­kas ir E. Te­re­siaus tė­vai at­ly­gi­no.
L. Ker­paus­kas taip pat il­gą lai­ką slaps­tė­si Is­pa­ni­jo­je, kaip pa­aiš­kė­jo – gy­ve­no su sve­ti­mais do­ku­men­tais. To­je ša­ly­je jis įvyk­dė pa­na­šų nu­si­kal­ti­mą, bu­vo įka­lin­tas ke­tu­rio­li­kai me­tų, bet 2008-ai­siais pa­si­nau­do­jo su­teik­ta tei­se trum­pam iš­ei­ti į lais­vę ir į Is­pa­ni­jos ka­lė­ji­mą ne­be­grį­žo – vėl slaps­tė­si.
Is­pa­nai plun­giš­kio ieš­ko­jo iki 2016 me­tų, kol ra­do. Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Tarp­tau­ti­nių ry­šių val­dy­bos pa­rei­gū­nams te­ko gin­čy­tis ir dėl bėg­lio ta­pa­ty­bės, mat lie­tu­viai tvir­ti­no, kad su­gau­ta­sis yra L. Ker­paus­kas, o is­pa­nai – kad tai Ven­ga­lis. Ta­da ir pa­aiš­kė­jo, kad bėg­lys nau­do­jo­si sve­ti­ma pa­var­de. Is­pa­nai su­ti­ko L. Ker­paus­ką per­duo­ti Lie­tu­vai su są­ly­ga, kad jis čia baigs at­lik­ti Is­pa­ni­jos teis­mo skir­tą baus­mę už šio­je ša­ly­je įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me tei­sia­mas L. Ker­paus­kas dėl jam pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų kal­tu pri­si­pa­ži­no vi­siš­kai ir da­vė pa­ro­dy­mus.
Pa­sa­ko­jo, jog 2001 m. jis bu­vo vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nys, mo­ki­nių ta­ry­bos pre­zi­den­tas, pa­ži­no­jo E. Te­re­sių. Bū­tent pas­ta­ra­sis vie­ną die­ną jam pa­siū­lė pa­si­grob­ti M. Ado­ma­vi­čių ir iš jo tė­vų iš­rei­ka­lau­ti pi­ni­gų. Jis su­ti­ko.
Tą­dien su­si­ti­ko vi­si trys, E. Te­re­sius jo pa­pra­šė iš na­mų iš­kvies­ti M. Ado­ma­vi­čių. Jis iš­si­kvie­tė ber­niu­ką į lau­ką, kur jau lau­kė E. Te­re­sius ir R. Iva­naus­kas. Nu­ve­dė iki au­to­mo­bi­lio, įso­di­no, už­mo­vė ke­pu­rę. E. Te­re­sius jiems sa­kė, jog su­tar­to­je vie­to­je prie Klai­pė­dos su­si­tiks su kaž­ko­kiais drau­gais, kad jie už­si­ims „tuo rei­ka­lu“. M. Ado­ma­vi­čių pa­li­ko se­no­je so­dy­bo­je prieš tai jį su­ri­šę. E. Te­re­sius ti­ki­no, jog klai­pė­die­čiai ber­niu­ką už 10–15 min. pa­si­ims, jam nie­ko ne­at­si­tiks. Su­ri­šę iš­va­žia­vo. Vė­liau su­ži­no­jo, kad drau­gas jam pa­me­la­vo.
Jau ki­tą die­ną E. Te­re­sių ir R. Iva­naus­ką su­lai­kė po­li­ci­ja, jis pats sa­kė iš­si­gan­dęs, tad pa­si­slė­pė. Pra­si­dė­jus teis­mo pro­ce­sui, spru­ko į už­sie­nį.
Nors pra­ėjo daug me­tų, ta­čiau L. Ke­paus­kui ne­tai­ky­ti­nas ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio pri­ėmi­mo se­na­ties ter­mi­nas, nes jis bu­vo pa­si­slė­pęs nuo teis­mo. Kon­sta­tuo­ta, jog kal­ti­na­ma­sis pa­da­rė du nu­si­kal­ti­mus – apy­sun­kį ir sun­kų.
Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį L. Ker­paus­kas bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu pa­gal BK 146 str. 2 da­lį (ne­tei­sė­tas lais­vės at­ėmi­mas) bei BK 181 str. 3 da­lį (tur­to prie­var­ta­vi­mas) ir iš vi­so nu­teis­tas pen­ke­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me, ku­rią at­liks pa­tai­sos na­muo­se. Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: L. Kerpauskas pataisos namuose praleis penkis metus.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai