Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Spor­tui am­žius ne­svar­bus

Plun­gė­je kas­met vis po­pu­lia­rė­jan­tis mo­te­rų fut­bo­las ge­gu­žės 25-ąją vėl su­kvie­tė plun­giš­kius bei mies­to sve­čius į nuo­sta­bią šven­tę. Į ją su­gu­žė­jo di­de­lis bū­rys fut­bo­lą žais­ti mėgs­tan­čių mo­te­rų ne tik iš Plun­gės, bet ir iš Ma­ri­jam­po­lės, Ute­nos, Kau­no, Tel­šių, Ma­žei­kių.

Gra­žią ge­gu­žės po­pie­tę dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­ne, esan­čia­me Men­de­no g. 7, jau ant­rus me­tus iš ei­lės vy­ko mo­te­rų fut­bo­lo tur­ny­ras „Už mei­lę mo­te­rims ir fut­bo­lui, me­ro tau­rė 2018“. Šį ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, va­do­vau­ja­mas Dai­vos Zab­loc­kie­nės, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“ (di­rek­to­rė Dia­na Jo­nai­tie­nė). O tur­ny­ro pa­va­di­ni­mą pa­do­va­no­jo Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ak­ci­jos „Do­va­no­ju Plun­gei“ me­tu.
Ren­gi­nys pra­si­dė­jo, kaip ir de­ra prieš var­žy­bas, ap­ši­li­mu, ku­rį tur­ny­ro da­ly­viams, sir­ga­liams bei vi­siems, su­si­rin­ku­siems į šven­tę, links­mai ve­dė Plun­gės vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“ ma­žie­ji auk­lė­ti­niai. Tad ir ko­man­dos, ir sir­ga­liai no­riai pri­si­dė­jo prie nuo­tai­kin­gos ir jud­rios mankš­tos.
Vė­liau tran­kiu šo­kiu šios fut­bo­lo šven­tės ir Lie­tu­vos šimt­me­čio pro­ga vi­sus links­mi­no ir ge­rą nuo­tai­ką do­va­no­jo Plun­gės liau­diš­kų šo­kių stu­di­ja „Su­var­tu­kas“. To­kia nuo­tai­kin­ga, nuo­šir­di ir links­ma tur­ny­ro pra­džia nu­tei­kė mo­te­ris at­kak­liai ko­vai.
Po links­my­bių pra­si­dė­jo įtemp­tos ir at­kak­lios var­žy­bos tarp ryž­tin­gai nu­si­tei­ku­sių fut­bo­lo ko­man­dų. Mo­te­rys run­gė­si ne­gai­lė­da­mos jė­gų, nes vi­sos sie­kė bū­ti ap­do­va­no­tos ir į na­mus par­vež­ti per­ga­lę.
Po at­kak­lių var­žy­bų su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, pa­aiš­kė­jo, kad tre­či­ą­ją vie­tą lai­mė­jo Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ko­man­da. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ko­man­dai, tre­ni­ruo­ja­mai Ro­mu­al­do Ker­pos. Na, o per­ga­lę po pa­pil­do­mų bau­di­nių iš­plė­šė ir nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po Že­mai­ti­jos sos­ti­nės, Tel­šių „Džiu­go“ ko­man­dos mo­te­rys. Jos var­žy­bų me­tu bu­vo stip­riau­sios ir at­kak­liau­sios.
Be už­ėmu­sių­jų pri­zi­nes vie­tas, tur­ny­re jė­gas iš­ban­dė ir Kau­no mo­te­rų fut­bo­lo klu­bas „Da­ma“, Ma­žei­kių „All la­dys“, Plun­gės fut­bo­lo ko­man­da „Bab­run­gas“ bei mo­te­rų klu­bas „Red­li­pas“, ku­riam va­do­vau­ja Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las.
Be to, sa­vo da­ly­va­vi­mu ren­gi­nį pa­puo­šė Mo­ko­lų „Čer­nės“ mo­čiu­čių fut­bo­lo ko­man­da iš Ma­ri­jam­po­lės, vi­siems įro­džiu­si, kad spor­tui am­žius ne­svar­bus.
Ren­gi­nio pa­bai­go­je tur­ny­ro da­ly­viams svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė, pa­dė­kas įtei­kė ir me­da­lius do­va­no­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“ di­rek­to­rė Dia­na Jo­nai­tie­nė bei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Dai­va Zab­loc­kie­nė.
Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai bei mies­to šei­mi­nin­kai lin­kė­jo mo­te­rims dar ne kar­tą su­si­tik­ti ir iš­ban­dy­ti jė­gas. Be to, fut­bo­las – ne tik spor­tas ar pa­siek­ti re­zul­ta­tai, bet ir nau­ji įgū­džiai bei sma­giai pra­leis­tas lai­kas. Fut­bo­lą žai­džian­čios mo­te­rys ne tik tam­pa daug drą­ses­nės bei įgy­ja dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis, bet ir fi­ziš­kai su­stip­rė­ja.
Ši tarp mo­te­rų vis po­pu­lia­rė­jan­ti spor­to ša­ka at­ne­ša daug ge­rų emo­ci­jų bei džiu­gių aki­mir­kų. Kas­met Plun­gė­je ren­gia­mi mo­te­rų fut­bo­lo tur­ny­rai įro­do, kad šį jud­rų ir ak­ty­vų žai­di­mą pa­mėgs­ta vis dau­giau mo­te­rų.
Tur­ny­ro „Už mei­lę mo­te­rims ir fut­bo­lui, me­ro tau­rė 2018“ nu­ga­lė­to­ja Tel­šių „Džiu­go“ ko­man­da taip pat svei­ki­no vi­sus su­si­rin­ku­sius į pui­kų ren­gi­nį ir ma­lo­niai pra­lei­du­sius lai­ką. Pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jos lin­kė­jo ko­le­gėms ne­iš­sen­kan­čios svei­ka­tos, iš­tver­mės bei ryž­to žai­džiant šį iki šiol dar vy­riš­ku va­di­na­mą žai­di­mą bei pri­ža­dė­jo, kad ki­tas tur­ny­ras, ku­ris vyks ko­man­dos nu­ga­lė­to­jos gim­ta­ja­me mies­te, bus su­reng­tas ant tik­ros žo­lės.

Plungės rajono savivaldybės inf.

Nuotraukoje: A. Klišonis su moterų futbolo turnyro nugalėtojomis.

Komentarai
Kiti straipsniai